• PROIECT DE HOTĂRÂRE a Guvernului privind modificarea anexelor la Hotărârea Guvernului nr.540/2000 privind aprobarea încadrării în categorii funcÅ£ionale a drumurilor publice şi a drumurilor de utilitate privată deschise circulaÅ£iei publice.  (22-12-2015)
 • PROIECT DE HOTĂRÂRE privind recunoaşterea AsociaÅ£iei „Euroregiunea Siret-Prut-Nistru” ca fiind de utilitate publică  (22-12-2015)
 • PROIECT DE HOTǍRÂRE a Guvernului privind Planul de activități pentru realizarea și actualizarea Infrastructurii naționale pentru informații spațiale în România  (14-12-2015)
 • PROIECT DE HOTĂRÂRE a Guvernului pentru stabilirea regimului juridic al unor locuinÅ£e pentru tineri, destinate închirierii, construite prin programe de investiÅ£ii la nivel naÅ£ional, aflate în administrarea consiliilor locale, precum şi a măsurilor necesare în vederea aplicării prevederilor Legii nr. 152/1998 privind înfiinÅ£area AgenÅ£iei NaÅ£ionale pentru LocuinÅ£e, referitoare la administrarea şi vânzarea acestora (10-12-2015)
 • PROIECT DE HOTĂRÂRE a Guvernului privind modificarea și completarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii nr. 152/1998 privind înfiinÅ£area AgenÅ£iei NaÅ£ionale pentru LocuinÅ£e, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 962/2001  (02-12-2015)
 • PROIECT DE HOTĂRÂRE a Guvernului privind transmiterea unui imobil din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului FinanÅ£elor Publice – DirecÅ£ia Generală Regională a FinanÅ£elor Publice Cluj, în domeniul public al municipiului Câmpia Turzii, judeÅ£ul Cluj.  (27-11-2015)
 • PROIECT DE LEGE privind Sistemul Integrat de Cadastru şi Carte Funciară (27-11-2015)
 • PROIECT de HOTĂRÂRE a Guvernului privind modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 1288/2012 pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcÅ£ionare a AgenÅ£iei NaÅ£ionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară.  (26-11-2015)
 • PROIECT DE LEGE pentru aprobarea Planului de Amenajare a Teritoriului NaÅ£ional – SecÅ£iunea a IV-a – ReÅ£eaua de localităţi. (18-11-2015)
 • PROIECT DE LEGE  pentru aprobarea Strategiei de Dezvoltare Teritorială a României.  (17-11-2015)
 • PROIECT DE ORDIN privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu modificările şi completările ulterioare, şi de elaborare şi actualizare a documentaÅ£iilor de urbanism (28-10-2015)
 • PROIECT DE LEGE intitulat Legea serviciului de transport public de călători (13-10-2015)
 • PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru modificarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiÅ£ii Complex Sportiv de NataÅ£ie - Otopeni, judeÅ£ul Ilfov, aprobaÅ£i prin Hotărârea Guvernului nr. 1.422/2008  (08-09-2015)
 • PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea sumei din bugetul asigurărilor pentru şomaj pe anul 2015 ce se va aloca pentru plata venitului lunar de completare pentru persoanele disponibilizate de la Societatea TERMICA S.A. Suceava  (21-08-2015)
 • PROIECT DE HOTĂRÂRE privind trecerea unor construcÅ£ii dintr-un imobil aflat în administrarea AgenÅ£iei NaÅ£ionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară, imobil situat în judeÅ£ul MehedinÅ£i, din domeniul public în domeniul privat al statului în vederea scoaterii din funcÅ£iune şi casării şi modificarea şi completarea datelor de identificare şi actualizarea valorii de inventar a acestuia (14-08-2015)
 • PROIECT DE HOTĂRÂRE privind modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 462/2006 pentru aprobarea programului Termoficare 2006 - 2015 căldură şi confort şi înfiinÅ£area Unităţii de management al proiectului (17-07-2015)
 • PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru aprobarea Regulamentului privind stabilirea locurilor de muncă, a categoriilor de personal, mărimea concretă a sporurilor pentru condiÅ£ii de muncă, precum şi condiÅ£iile de acordare a acestora pentru familia ocupaÅ£ională de funcÅ£ii bugetare „ADMINISTRAÅ¢IE (14-07-2015)
 • PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru aprobarea Tezelor prealabile ale proiectului Codului Administrativ (10-07-2015)
 • PROIECT DE ORDONANŢĂ pentru prorogarea unor termene prevăzute de Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 2/2015 pentru modificarea şi completarea unor acte normative, precum şi alte măsuri  (03-07-2015)
 • PROIECT DE LEGE privind înfiinÅ£area, organizarea şi funcÅ£ionarea asociaÅ£iilor de proprietari şi administrarea condominiilor (29-06-2015)
 • ORDIN privind aprobarea Procedurii de comunicare prin mijloace electronice de transmitere la distanţă a actelor administrative fiscale emise de organele fiscale locale  (26-06-2015)
 • PROIECT DE LEGE privind gestionarea şi utilizarea fondurilor externe nerambursabile şi a cofinanţării publice naÅ£ionale, pentru obiectivul Cooperare teritorială europeană, în perioada 2014 - 2020  (23-06-2015)
 • PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru actualizarea tarifului lunar al chiriei (lei/m2) practicat pentru spaÅ£iile cu destinaÅ£ia de locuinÅ£e aparÅ£inând domeniului public sau privat al statului ori al unităţilor administrativ-teritoriale ale acestuia, precum şi pentru locuinÅ£ele de serviciu, locuinÅ£ele de intervenÅ£ie şi căminele pentru salariaÅ£i ale societăţilor comerciale, companiilor naÅ£ionale, societăţilor naÅ£ionale şi regiilor autonome şi pentru curÅ£ile şi grădinile aferente suprafeÅ£elor locative  (12-06-2015)
 • PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru aprobarea Programului naÅ£ional de cadastru şi carte funciară 2015-2023  (30-03-2015)
 • PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 150/2010 pentru înfiinÅ£area, organizarea şi funcÅ£ionarea Consiliului Interministerial de Avizare Lucrări Publice de Interes NaÅ£ional şi LocuinÅ£e (30-03-2015)
 • PROIECT DE HOTĂRÂRE a Guvernului privind aprobarea Strategiei generale de descentralizare 2015-2016 (17-03-2015)
 • PROIECT DE LEGE pentru completarea articolului 11 din Legea nr. 105/2011 privind gestionarea şi utilizarea fondurilor externe nerambursabile şi a cofinanţării publice naÅ£ionale, pentru obiectivul ”Cooperare teritorială europeană” (17-03-2015)
 • PROIECT DE LEGE pentru modificarea şi completarea Legii nr. 152/1998 privind înfiinÅ£area AgenÅ£iei NaÅ£ionale pentru LocuinÅ£e (13-03-2015)
 • PROIECT DE HOTĂRÂRE privind stabilirea metodologiei şi a regulilor de aplicare a drepturilor prevăzute la art. 351 alin. (1) din Legea poliÅ£iei locale nr. 155/2010  (16-02-2015)
 • STRATEGIA PENTRU INTEGRITATE a Ministerului Dezvoltării Regionale şi AdministraÅ£iei Publice (publicat 30-01-2015)
 • PROIECT DE HOTĂRÂRE privind constituirea secretariatelor comune, a secretariatelor tehnice comune, a punctului de informare, a punctului naÅ£ional, a punctelor naÅ£ionale de contact şi a persoanei naÅ£ionale de contact, precum şi a unităţilor de control de prim nivel, în vederea implementării programelor de cooperare la care ia parte România în perioada de programare 2014-2020 (12-01-2015)
 • PROIECT DE ORDONANŢĂ a Guvernului pentru modificarea şi completarea OrdonanÅ£ei de urgenţă a Guvernului nr. 127/2007 privind Gruparea europeană de cooperare teritorială (07-01-2015)
Actualizat Luni, 14 Decembrie 2015
Subsectiuni