• Proiect de Hotărâre de Guvern pentru aprobarea documentaţiei de urbanism “Plan Urbanistic General şi Regulament Local de Urbanism, Comuna Arbore, Judeţul Suceava” (27-12-2016)
 • Proeict de Hotărâre de Guvern pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii locuinţei nr. 114/1996, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.275/ 2000 (27-12-2016)
 • Proiect de Hotărâre de Guvern pentru aprobarea Regulamentului privind controlul de stat al calităţii în construcţii (16-12-2016)
 • Proiect de Hotărâre de Guvern pentru rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2016 al Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe (14-12-2016)
 • Proiect de Hotărâre de Guvern pentru aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2016 al Societăţii Comerciale Compania Naţională de Investiţii “C.N.I.”-S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice (14-12-2016)
 • Proiect de Hotărâre de Guvern pentru modificarea și completarea Hotărârii nr. 525/1996 pentru aprobarea Regulamentul general de urbanism (08-12-2016)
 • Proiect de Hotărâre de Guvern privind aprobarea Strategiei Naționale a Locuirii (08-12-2016)
 • Proiect de Hotărâre de Guvern privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii „Sală de Sport Polivalentă cu capacitatea de 5000 locuri”, municipiul Oradea, judeţul Bihor, realizat prin Compania Naţională de Investiţii C.N.I. - S.A. (08-12-2016)
 • Proiect de Hotărâre de Guvern privind transmiterea unor imobile din domeniul public al statului și din administrarea Ministerului Transporturilor aflate în concesiunea Companiei Naţionale „Administraţia Porturilor Dunării Maritime” - S.A. Galaţi în domeniul public al Judeţului Tulcea (06-12-2016)
 • Proiect Ordonanţă de Urgenţă a Guvernului privind măsuri pentru reducerea riscului seismic al construcţiilor existente (05-12-2016)
 • Proiect de Hotărâre de Guvern pentru aprobarea Regulamentului privind activitatea de reglementare în construcţii şi categoriile de cheltuieli aferente (25-11-2016)
 • Proiect de Hotărâre de Guvern privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii “Reparaţie capitală, consolidare, modernizare şi extindere sediu Tribunal Vâlcea”, municipiul Râmnicu Vâlcea, judeţul Vâlcea, realizat prin Compania Naţională de Investiţii C.N.I. - S.A.. (25-11-2016)
 • Proiect de Hotărâre de Guvern pentru stabilirea regimului juridic al unor locuinţe pentru tineri, destinate închirierii, construite prin programe de investiţii la nivel naţional, aflate în administrarea consiliilor locale, precum şi a măsurilor necesare în vederea aplicării prevederilor Legii nr. 152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe, referitoare la administrarea şi vânzarea acestora (21-11-2016)
 • Proiect de Hotarare de Guvern privind înscrierea în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului a unui imobil aflat în administrarea Agenției Domeniilor Statului și transmiterea acestuia în domeniul public al Județului Sibiu (21-11-2016)
 • Proiect de Hotărâre de Guvern privind transmiterea unui teren din domeniul public al statului, din administrarea Ministerului Transporturilor şi din concesiunea Companiei Naţionale de Căi Ferate „C.F.R.” . S.A., în domeniul public al municipiului Cluj – Napoca, judeţul Cluj – ( str. Depoului si str. Badea Cirţan) (17-11-2016)
 • Proiect de Hotărâre de Guvern privind transmiterea unui teren din domeniul public al statului, din administrarea Ministerului Transporturilor şi din concesiunea Companiei Naţionale de Căi Ferate „C.F.R.” . S.A., în domeniul public al municipiului Cluj – Napoca, judeţul Cluj – ( Parcul Feroviarilor) (17-11-2016)
 • Proiect de Ordonanță de Urgență a Guvernului pentru aprobarea Programului regional pentru dezvoltare locală și a unor dispoziții tranzitorii privind Programul național de dezvoltare locală (10-11-2016)
 • Proiect de Hotărâre de Guvern nr. 1093/2013 privind declararea de interes public şi de importanţă naţională a Campionatului European de Fotbal 2020, precum şi a candidaturii României pentru organizarea la Bucureşti a unor meciuri din cadrul Turneului final (08-11-2016)
 • Proiect de Hotărâre de Guvern privind modificarea și completarea anexei nr. 10 la Hotărârea Guvernului nr. 1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului (19-10-2016)
 • Proiect de Hotărâre de Guvern pentru modificarea şi înlocuirea Anexei 5 - Regulamentul privind agrementul tehnic pentru produse, procedee şi echipamente noi în construcţii - la Hotărârea Guvernului nr. 766/1997 pentru aprobarea unor regulamente privind calitatea în construcţii (12-10-2016)
 • Proiect de Lege privind modificarea şi completarea Legii nr. 2/1968 privind organizarea administrativă a teritoriului României. (10-10-2016)
 • Proiect de Hotărâre de Guvern privind organizarea şi funcţionarea Institutului Naţional de Administraţie. (05-10 -2016)
 • Proiect de Hotărâre de Guvern pentru aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2016 al Societăţii Comerciale Compania Naţională de Investiţii “C.N.I.”-S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice (29-09-2016)
 • Proiect de Hotărâre de Guvern pentru rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2016 al Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe. (29-09-2016)
 • Proiect de Hotărâre de Guvern privind transmiterea unui imobil din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Finanţelor Publice – Agenţia Naţională de Administrare Fiscală - Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Cluj-Napoca, în domeniul public al Municipiului Oradea, judeţul Bihor (24-08-2016)
 • Proiect de Ordonanță de Urgență pentru modificarea Legii nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică și a Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale și reglementarea unor măsuri pentru implementarea Programului Național de Cadastru si Carte Funciara (23-08-2016)
 • Proiect de Hotărâre de Guvern privind aprobarea Strategiei integrate de dezvoltare durabilă a Deltei Dunării (18-08-2016)
 • Proiect de Hotărâre de Guvern privind modificarea şi completarea Anexei nr. 5 la Hotărârea Guvernului nr. 966/2002 privind atestarea domeniului public al judeţului Sălaj, precum şi al municipiului Zalău, oraşelor şi comunelor din judeţul Sălaj (17-08-2016)
 • Proiect de Lege privind aprobarea Planului de Amenajare a Teritoriului Național, Secțiunea IV Rețeaua de localități (12-08-2016)
 • Proiect de Hotărâre de Guvern privind înscrierea unui bun imobil în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi darea în administrarea Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară pentru Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Brăila a acestuia. (08-08-2016)
 • Proiect de Hotărâre de Guvern privind stabilirea condiţiilor pentru comercializarea produselor pentru construcţii (02-08-2016)
 • Proiect de Hotărâre de Guvern privind aprobarea indicatorilor tehnico - economici ai obiectivului de investiţii “Reabilitare corp A, Complex Panduri”, Șoseaua Panduri, nr. 90, sector 5, București, realizat prin Compania Naţională de Investiţii C.N.I. - S.A.. (01-08-2016)
 • Proiect de Hotărâre de Guvern privind modificarea si completarea Regulamentului de organizare si functionare a Agentiei Nationale pentru locuinte (26-07-2016)
 • Proiect de Hotărâre de Guvern privind transmiterea unui bun imobil din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale prin Agenţia Naţională de Îmbunătăţiri Funciare în domeniul public al comunei Jegălia, judeţul Călărași.  (18-07-2016)
 • Proiect de Hotărâre de Guvern privind desfiinţarea Centrului de Sănătate Teaca, judeţul Bistriţa-Năsăud (13-07-2016)
 • Proiect de Hotărâre de Guvern pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 1236/2012 privind stabilirea cadrului instituţional şi a unor măsuri pentru aplicarea prevederilor Regulamentului (UE) nr. 305/2011 al Parlamentului European şi al Consiliului din 9 martie 2011 de stabilire a unor condiţii armonizate pentru comercializarea produselor pentru construcţii şi de abrogare a Directivei 89/106/CEE a Consiliului (13-07-2016)
 • Proiect de Ordonanță a Guvernului privind amenajarea spaţiului maritim (12-07-2016)
 • Proiect de Ordonanță de Urgență privind completarea Ordonanţei de Urgență a Guvernului nr. 64/2009 privind gestiunea financiară a instrumentelor structurale şi utilizarea acestora pentru obiectivul convergenţă (23-06-2016)
 • Proiect de ordonanta de Urgenta pentru modificarea și completarea Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, precum și a Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii (17-06-2016)
 • Proiect de Hotărâre de Guvern privind documentaţiile tehnico – economice aferente obiectivelor de investiţii finanţate din fonduri publice (15-06-2016)
 • Proiect de Hotărâre de Guvern pentru aprobarea Programului „Constructia de locuinte de serviciu” (15-06-2016)
 • Proiect de Ordonanta de Urgenta pentru modificarea si completarea Legii cadastrului și publicitatii imobiliare nr. 7/1996 (31-05-2016)
 • Proiect de Lege privind amenajarea spatiului maritim (30-05-2016)
 • Proiect de Lege privind Strategia de Dezvoltare Teritoriala a Romaniei (27-05-2016)
 • Proiect de Lege privind serviciile publice de transport calatori (25-05-2016)
 • Proiect de Lege a cadastrului și a cărții funciare (19-05-2016)
 • Proiect de Hotărâre de Guvern pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 294/2015 pentru aprobarea Programului național de cadastru și carte funciară 2015 – 2023 (17-05-2016)
 • Proiect de Hotarâre de Guvern privind structura, organizarea și funcționarea Registrului electronic national al nomenclaturilor stradale (27-04-2016)
 • Proiect de Hotărâre de Guvern privind aprobarea Planului de ocupare a funcțiilor publice pentru autoritățile și instituțiile publice din administrația publică centrală pentru anul 2016 (31-03-2016)
 • Proiect de Hotărâre de Guvern pentru aprobarea Strategiei privind formarea profesionala 2016-2020 (30-03-2016)
 • PROIECT DE HOTÂRĂRE pentru aprobarea Strategiei privind dezvoltarea funcției publice 2016-2020 (24-03-2016)
 • PROIECT DE ORDONANTA DE URGENTA privind unele măsuri financiare în vederea finalizarii proiectelor finanțate din fondurile Uniunii Europene aferente perioadei de programare 2007-2013 (15-03-2016)
 • PROIECT DE HOTÂRĂRE privind modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 525/2013 pentru aprobarea atribuţiilor generale şi specifice, a structurii organizatorice şi a numărului maxim de posturi, precum şi a normării parcului auto şi a consumului de carburanţi ale Inspectoratului de Stat în Construcţii (01-03-2016)
 • PROIECT DE HOTÂRĂRE pentru aprobarea Programului de acţiuni pe anul 2016 privind proiectarea şi execuţia lucrărilor de intervenţie pentru reducerea riscului seismic la construcţiile cu destinaţia de locuinţă multietajate, încadrate prin raport de expertiză tehnică în clasa I de risc seismic şi care prezintă pericol public (01-03-2016)
 • PROIECT DE ORDONANTA DE URGENTA a Guvernului privind unele măsuri financiare (17-02-2016)
 • PROIECT DE HOTARARE pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2016 al Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe, instituţie publică aflată sub autoritatea Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice (11-02-2016)
 • PROIECT DE ORDONANTA privind modificarea și completarea Legii nr. 372/2005 privind performanța energetică a clădirilor (19-01-2016)
 • PROIECT DE HOTARARE privind actualizarea valorii de inventar a unui imobil aflat în domeniul public al statului și în administrarea Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice – Agenția Națională a Funcționarilor Publici și pentru transmiterea acestuia în administrarea Ministerului Afacerilor Interne, pentru Inspectoratul General al Poliției Române (06-01-2016)
 • PROIECT DE HOTÂRĂRE  privind recunoaşterea Asociaţiei „Euroregiunea Siret-Nistru-Prut”, ca fiind de utilitate publică(05-0-2016)