START - Fondul Proiectelor pentru regiunea Dun?rii

Pentru a sus?ine punerea în aplicare a Strategiei UE pentru Regiunea Dun?rii în perioada de programare 2014-2020 ?i pentru a sprijini preg?tirea de proiecte sustenabile, Comisia European? a decis în anul 2014 acordarea unei facilit??i de asisten?? tehnic? pentru proiecte din regiunea Dun?rii intitulat? START - Fondul Proiectelor pentru regiunea Dun?rii, care va oferi sprijin (sub forma de “seed money”) pentru preg?tirea si promovarea de proiecte cu relevan?? pentru regiunea Dun?rii (respectiv proiecte în care se abordeaz? probleme din cel pu?in o Arie Prioritar? SUERD) ?i care sunt ini?iate cu parteneri din minimum dou? state SUERD.

Organism de implementare
Implementarea acestei ini?iative pilot a fost încredin?at? de Comisia European? Prim?riei ora?ului Viena, institu?ia responsabil? de coordonarea Domeniul prioritar 10 SUERD - Dezvoltarea capacit??ii institu?ionale ?i a cooper?rii.

Institu?ii eligibile
Programul se adreseaz? cu prec?dere organiza?iilor publice sau private cu personalitate juridic? - în special institu?iilor de dimensiuni mici ?i organiza?iilor societ??ii civile. Prin START vor putea fi finan?ate segmente din proiecte de mai mare anvergur?, sau mici proiecte în totalitate, cu o durat? de maximum 8 luni.

Activit??i eligibile

 • activit??i de dezvoltare a proiectului:
  • preg?tirea conceptului/planului de ac?iune, urmarirea pa?ilor, conceperea strategiei de comunicare etc.,
  • definirea bugetului pentru implementarea proiectului,
  • identificarea op?iunilor de finan?are,
  • întocmirea ?i transmiterea cererii de finan?are,
  • construirea de parteneriate strategice, crearea de re?ele.
 • activit??i de implementare a proiectului:
  • organizarea de ateliere, seminarii, traininguri, evenimente specifice networking-ului etc.
  • organizarea/participarea la evenimente publice, mese rotunde etc.
  • realizarea de cercet?ri, studii, evalu?ri etc.
  • activit??i pilot relevante pentru proiectul START.

Al doilea apel de proiecte - buget
Un prim apel de proiecte a fost lansat anul trecut, fiind înregistrat un num?r record de aplic?ri. Cel de-al doilea apel de proiecte a fost lansat la finalul lunii mai (joi, 21 mai 2015), bugetul total aferent acestuia ridicându-se la 450.000 euro.
Finan?area proiectelor se va încadra la un nivel cuprins între 10.000 ?i 20.000 de euro pe proiect, partenerii proiectului asigurând cofinan?area cu 10% din valoarea acestuia.

Termene
Documenta?ia necesar? aplic?rii se reg?se?te pe site-ul Ariei Prioritare 10 - http://www.danube-capacitycooperation.eu/pages/start-call2 - de unde poate fi desc?rcat? pân? la data de 6 iulie 2015, timp în care pot fi elaborate ?i finalizate proiectele.
Ulterior, între 6 ?i 8 iulie, fi?ele de proiect elaborate conform specifica?iilor vor fi înc?rcate pe site, urmând s? fie supuse evalu?rii.

Contact
Ministerul Dezvolt?rii Regionale ?i Administra?iei Publice
Direc?ia General? Administra?ie Public?
Raluca Herepean
Manager public principal, reprezentanta MDRAP în Comitetul de coordonare al Domeniul prioritar 10, “Dezvoltarea capacit??ii institu?ionale ?i a cooper?rii
E-mail: raluca.herepean@a.mdrap.ro
Tel: 021-311.24.23

Publicat Vineri, 12 Iunie 2015