Punctul National de Contact pentru Romi (PNCR) este responsabil de coordonarea eforturilor nationale de îmbunatatire a situatiei cetatenilor români apartinând minoritatii rome, de implicare în procesul de evaluare si monitorizare a progreselor înregistrate în implementarea Strategiei Guvernului României pentru incluziunea cetatenilor români apartinând minoritatii rome, de raportare a acestora catre Comisia Europeana si de formulare de propuneri de adaptare si revizuire a Strategiei.

Anunt de incepere a proiectului „Continuarea intaririi capacitatii Punctului National de Contact pentru Romi”, cod MySMIS 118786

Newsletter

Obiectiv:

PNCR urmareste ca politicile si masurile propuse la nivel national sa fie corelate cu recomandarile la nivel european si cu Strategia Europa 2020, prin orientarea eforturilor de incluziune sociala a romilor cu precadere catre domeniile principale: educatie, ocupare (ocuparea fortei de munca), sanatate, locuire, non-discriminare.

Functionarea PNCR este reglementata de Hotarârea Guvernului nr. 18/2015 pentru aprobarea Strategiei Guvernului României de incluziune a cetatenilor români apartinând minoritatii rome, cu modificarile si completarile ulterioare.

Atributii:

 • raporteaza anual catre Comisia Europeana progresele înregistrate în procesul de implementare a Strategiei Guvernului României pentru incluziunea cetatenilor români apartinând minoritatii rome, aprobata prin Hotarârea Guvernului nr. 18/2015 (denumita în continuare Strategie);
 • promoveaza principiile incluziunii persoanelor de etnie roma în relatia cu celelalte ministere si autoritati guvernamentale, Autoritati Publice Locale, în relatia cu reprezentantele misiunilor diplomatice precum si în relatia cu Comisia Europeana si Consiliul Europei pe aceasta problematica;
 • asigura promovarea aspectelor legate de incluziunea persoanelor de etnie roma în toate politicile si programele ministerului si este responsabil cu diseminarea exemplelor de bune practici în acest domeniu astfel încât sa poata fi dezvoltate abordari inovative legate de implementarea Strategiei nationale pentru incluziunea cetatenilor români apartinând minoritatii rome;
 • este responsabil de asigurarea participarii active a persoanelor de etnie roma si a societatii civile reprezentative în procesele de consultare privind dezvoltarea si punerea în aplicare a legislatiei, programelor sau a politicilor din domeniile relevante ce revin MDRAP;
 • colaboreaza cu Punctele nationale de Contact ale celorlalte state membre;
 • reprezinta MDRAP la evenimentele si conferintele institutiilor Uniunii Europene si cele internationale,  pe domeniul incluziunii persoanelor de etnie roma;
 • sprijina procesul de coordonare a Comitetului Interministerial de Evaluare a procesului de implementare si monitorizare a Strategiei;
 • participa la coordonarea interinstitutionala pentru implementarea Strategiei, împreuna cu celelalte ministere si organe ale administratiei publice centrale si locale implicate, precum si la asigurarea coerentei cu masurile dispuse prin alte programe nationale de reforma sau alte strategii nationale;
 • sprijina procesul de coordonare a implementarii Strategiei nationale pentru incluziunea cetatenilor români de etnie roma, în conformitate cu cele prevazute în HG 18/14.01.2015;
 • asigura transpunerea politicilor europene pentru coeziune sociala pe plan national;
 • formuleaza propuneri de adaptare si revizuire a Strategiei;
 • participa la elaborarea Strategiei si la dezvoltarea planurilor de actiune, la urmarirea îndeplinirii masurilor planificate, la actualizarea obiectivelor si la evaluarea finala a rezultatelor Strategiei;
 • participa la reuniunile organizate de Comisia Europeana si alte institutii internationale  pe tematica incluziunii persoanelor de etnie roma;
 • dezvolta proiecte si programe care vizeaza incluziunea sociala a romilor;
 • face parte din comitetul de selectie al DLRC (Dezvoltare locala plasata sub responsabilitatea comunitatii) si din Grupul functional de lucru DLRC, constituit la nivelul MDRAP.
Actualizat Vineri, 30 Martie 2018