„În temeiul art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind transparen?a decizional? în administra?ia public?, republicat?, Ministerul Dezvolt?rii Regionale ?i Administra?iei Publice aduce la cuno?tin?a publicului textul proiectului de act normativ intitulat Lege privind Sistemul Integrat de Cadastru ?i Carte Funciar?.

 

Proiectul de act normativ a fost publicat la data de 27.11.2015.

 

Observa?iile ?i propunerile privind proiectul de act normativ pot fi transmise pe adresa Ministerului Dezvolt?rii Regionale ?i Administra?iei Publice, Str. Apolodor, nr. 17, sector 5, Bucure?ti – Direc?ia General? Juridic? ?i Rela?ia cu Parlamentul, la adresa de e-mail iulia.matei@mdrap.ro sau la num?rul de fax 0372.114.569.

 

Termenul limita pana la care se pot transmite propuneri este de 30 zile calendaristice de la publicarea anuntului.