Programul Operațional Capacitate Administrativă
POCA - 2014-2020

Programul Operațional Capacitate Administrativă (POCA) 2014-2020 este finanţat din Fondul Social European (FSE), în cadrul obiectivului tematic nr. 11 „Consolidarea capacității instituționale a autorităților publice și a părților interesate și eficiența administrației publice”.

POCA 2014-2020, gestionat de Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice în calitate de Autoritate de Management, reprezintă o continuare a Programului Operaţional Dezvoltarea Capacităţii Administrative (PO DCA) 2007-2013.

CALENDAR ORIENTATIV PRIVIND LANSĂRILE DE APELURI DE PROIECTE PENTRU ANUL 2015 (publicat 16-10-2015)

BUGETUL PROGRAMULUI:
658,29 milioane euro (din care 553,19 milioane de euro contribuție UE)

OBIECTIVUL GENERAL:
Crearea unei administrații moderne, capabilă să faciliteze dezvoltarea socio-economică, prin intermediul unor servicii publice competitive, investiții și reglementări de calitate, resurse umane profesionalizate, contribuind astfel la implementarea măsurilor de reformă și la atingerea obiectivelor Strategiei Europa 2020.

OBIECTIVELE SPECIFICE (OS) ale POCA sunt transpuse în 3 axe prioritare:

 • Axa prioritară 1: „Administrație publică și sistem judiciar eficiente”
  • OS 1.1 Dezvoltarea și introducerea de sisteme și standarde comune în administrația publică ce optimizează procesele decizionale orientate către cetățeni și mediul de afaceri în concordanță cu SCAP
  • OS 1.2: Dezvoltarea și implementarea de politici și instrumente unitare și moderne de management al resurselor umane
  • OS 1.3: Dezvoltarea și implementarea de sisteme standard și instrumente moderne și eficiente de management la nivelul instituțiilor din sistemului judiciar
  • OS 1.4: Creșterea transparenței și responsabilității sistemului de achiziții publice în vederea aplicării unitare a normelor și procedurilor de achiziții publice și reducerea neregulilor în acest domeniu
 • Axa prioritară 2: „Administrație publică și sistem judiciar accesibile și transparente”
  • OS 2.1: Introducerea de sisteme și standarde comune în administrația publică locală ce optimizează procesele orientate către beneficiari în concordanță cu SCAP
  • OS 2.2: Creșterea transparenței, eticii și integrității în cadrul autorităților și instituțiilor publice
  • OS 2.3: Asigurarea unei transparențe și integrități sporite la nivelul sistemului judiciar în vederea îmbunătățirii accesului și a calității serviciilor furnizate la nivelul acestuia
 • Axa prioritară 3: „Asistență tehnică”
  • OS 3.1 Consolidarea capacității administrative a AM pentru implementarea eficientă a POCA
  • OS 3.2 Asigurarea publicității POCA, a informării și sprijinului pentru beneficiari și potențialii beneficiari

CE FINANŢEAZĂ Programul Operațional Capacitate Administrativă (POCA) 2014-2020?

 • Planificarea strategică și bugetarea pe programe la nivel central;
 • Dezvoltarea de sisteme și instrumente de management;
 • Îmbunătățirea politicilor publice și creșterea calității reglementărilor;
 • Simplificarea procedurilor administrative și reducerea birocrației;
 • Măsuri pentru susținerea ONG-urilor și a partenerilor sociali;
 • Dezvoltarea abilităţilor și cunoștințelor personalului din autoritățile și instituțiile publice centrale (inclusiv decidenți politici);
 • Cadru legal și instituțional privind managementul resurselor umane;
 • Instrumente moderne de management al resurselor umane pentru creșterea profesionalismului și a atractivității administrației publice;
 • Sistem de management strategic și operațional, integrat, prin care să fie asigurate deciziile cheie ce privesc administrarea justiției;
 • Capacitate instituțională consolidată la nivelul sistemului judiciar, inclusiv pentru continuarea punerii în aplicare a noilor coduri;
 • Îmbunătățirea cadrului legal și instituțional în domeniul achizițiilor publice;
 • Îmbunătățirea pregătirii și managementului procedurilor de achiziții și asigurarea executării corecte a contractelor;
 • Planificare strategică, financiară, instrumente moderne, procese de management unitare la nivel local;
 • Susținerea dezvoltării capacității ONG și a partenerilor sociali;
 • Dezvoltarea abilităților personalului din autoritățile și instituțiile publice locale (inclusiv a factorilor de decizie la nivel politic);
 • Dezvoltarea și implementarea de standarde relevante pentru prezentarea datelor și informațiilor de către autoritățile și instituțiile publice;
 • Creșterea transparenței în administrația publică;
 • Mecanisme administrative (audit, control, control managerial intern);
 • Măsuri de consolidare a capacității administrative de a preveni și a reduce corupția;
 • Educație anticorupție;
 • Consolidarea planurilor de formare a personalului din sistemul judiciar, elaborarea de materiale suport pentru formare, conferințe, seminarii, stagii;
 • Dezvoltarea şi aplicarea de politici îmbunătățite de acordare a asistenţei juridice;
 • Diversificarea paletei de servicii de consiliere și asistență juridică adecvate nevoilor cetățeanului;
 • Promovarea și consolidarea metodelor alternative de soluționare a litigiilor;
 • Imbunătățirea activității de executare a hotărârilor judecătorești;
 • Sporirea transparenței, eticii și integrității la nivelul sistemului judiciar şi a altor profesii asociate actului de justiţie.

CINE POATE OBŢINE FINANŢARE?

POCA 2014-2020 se adresează tuturor celor 8 regiuni de dezvoltare ale României. În cadrul Programului vor putea obține finanțare următoarele tipuri de beneficiari:

 • Autorități și instituții publice centrale,
 • Autorități administrative autonome,
 • ONG-uri,
 • Parteneri sociali,
 • Instituțiile de învățământ superior acreditate și de cercetare,
 • Academia Română,
 • Autorități și instituții publice locale de la nivelul județelor și municipiilor,
 • Autorități și instituții publice locale beneficiare ITI,
 • Instituțiile din sistemul judiciar.

PRINCIPII DIRECTOARE ALE POCA

 • Promovarea egalității de șanse și a nediscriminării
 • Parteneriatul
 • Inovarea
 • Simplificarea și raționalizarea
 • Transparența
 • Eficiența și eficacitatea
 • Sustenabilitatea intervențiilor susținute

* * *

Documente
Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020, aprobat prin Decizia Comisiei Europene C(2015) 1290, din 25.02.2015

Manualul de Identitate Vizuala, editia I, aprilie 2016

Surse suplimentare de informare:
http://www.fonduriadministratie.ro/

Actualizat Joi, 28 Februarie 2019