În temeiul art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind transparen?a decizional? în administra?ia public?, republicat?, Ministerul Dezvolt?rii Regionale ?i Administra?iei Publice aduce la cuno?tin?a publicului textul urm?torului proiect de act normativ - Ordin pentru modificarea ?i completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991 privind autorizarea execut?rii lucr?rilor de construc?ii aprobate prin Ordinul ministrului dezvolt?rii regionale ?i locuin?ei nr. 839/2009.

Proiectul de act normativ a fost publicat la data de 12.08.2016.

Observa?iile ?i propunerile privind proiectul de act normativ pot fi transmise pe adresa Ministerului Dezvolt?rii Regionale ?i Administra?iei Publice, Str. Apolodor, nr. 17, sector 5, Bucure?ti – Direc?ia General? Juridic? ?i Rela?ia cu Parlamentul, la adresa de e-mail iulia.matei@mdrap.ro sau la num?rul de fax 0372.114.569.

Termenul limita pana la care se pot transmite propuneri este de 10 zile calendaristice de la publicarea anuntului.