PROGRAMUL NAŢIONAL DE DEZVOLTARE LOCALĂ

PNDL reprezint─â sursa principal─â de finan┼úare pentru infrastructura local─â ┼či are la baz─â principiul conform c─âruia în fiecare localitate din ╚Ťar─â trebuie s─â fie asigurat un set minim de servicii publice (10S), în domeniile: s─ân─âtate, educa╚Ťie, ap─â – canalizare, energie termic─â ╚Öi electric─â, inclusiv iluminat public, transport / drumuri, salubrizare, cultur─â, culte, locuire ╚Öi sport.

Cea de-a doua etap─â a programului finan╚Ťeaz─â 9.500 de obiective de investi╚Ťii, dintre care 2.500 de cre╚Öe ╚Öi gr─âdini╚Ťe, 2.000 de ╚Öcoli ╚Öi 5.000 de alte obiective (din toate domeniile eligibile). Pentru aceste investi╚Ťii sunt alocate fonduri în valoare de 30 de miliarde de lei credite de angajament.

PNDL – stadiu implementare la 15 ianuarie 2019 (publicat: 21-01-2019)
Prezentare PNDL II
Cadrul legislativ

Prezentarea programului
Programul Na┼úional de Dezvoltare Local─â, coordonat de Ministerul Dezvolt─ârii Regionale ┼či Administra┼úiei Publice, stabile┼čte cadrul legal pentru implementarea unor proiecte de importan┼ú─â na┼úional─â, care sus┼úin dezvoltarea regional─â prin realizarea unor lucr─âri de infrastructur─â rutier─â, tehnico-edilitar─â ┼či socio-educativ─â.

Obiective de investiţii
Obiectivele de investi┼úii care pot fi finan┼úate în cadrul programului trebuie s─â vizeze lucr─âri de realizare / extindere / reabilitare / modernizare, respectiv dotare, pentru unul dintre urm─âtoarele domenii specifice:

 • sisteme de alimentare cu ap─â ┼či sta┼úii de tratare a apei;
 • sisteme de canalizare ┼či sta┼úii de epurare a apelor uzate;
 • unit─â┼úi de înv─â┼ú─âmânt preuniversitar, respectiv: gr─âdini┼úe, ┼čcoli generale primare ┼či gimnaziale, licee, grupuri ┼čcolare, colegii na┼úionale, ┼čcoli profesionale, ┼čcoli postliceale, unit─â┼úi de înv─â┼ú─âmânt special de stat;
 • unit─â┼úi sanitare;
 • drumuri publice clasificate ┼či încadrate, în conformitate cu prevederile legale în vigoare, ca drumuri jude┼úene, drumuri de interes local, drumuri comunale ┼či/sau drumuri publice din interiorul localit─â┼úilor;
 • poduri, pode┼úe sau pun┼úi pietonale;
 • obiective culturale de interes local, respectiv biblioteci, muzee, centre culturale multifunc┼úionale, teatre;
 • platforme de gunoi;
 • pie┼úe publice, comerciale, târguri, oboare;
 • modernizarea bazelor sportive;
 • sediile institu┼úiilor publice ale autorit─â┼úilor administra┼úiei publice locale, precum ┼či a institu┼úiilor publice din subordinea acestora;
 • infrastructura turistic─â dezvoltat─â de autorit─â┼úile publice locale ca instrument de punere în valoare a poten┼úialului turistic local, pentru obiectivele de investi┼úii aflate în proprietatea public─â sau privat─â a unit─â┼úilor administrativ-teritoriale sau în administrarea acestora.

Subprograme ┼či beneficiari eligibili

 • Subprogramul „Modernizarea satului românesc”: beneficiarii eligibili sunt unit─â┼úile administrativ-teritoriale reprezentate de autorit─â┼úile administra┼úiei publice locale ale comunelor, precum ┼či unit─â┼úile administrativ-teritoriale membre ale asocia┼úiilor de dezvoltare intercomunitar─â, constituite în condi┼úiile legii, pentru investi┼úiile realizate prin asocia┼úiile de dezvoltare intercomunitar─â, reprezentate de autorit─â┼úile administra┼úiei publice locale ale comunelor;
 • Subprogramul „Regenerarea urban─â a municipiilor ┼či ora┼čelor”: beneficiarii eligibili sunt unit─â┼úile administrativ-teritoriale reprezentate de autorit─â┼úile administra┼úiei publice locale ale municipiilor ┼či ora┼čelor, inclusiv pentru satele componente ale acestora, precum ┼či unit─â┼úile administrativ-teritoriale membre ale asocia┼úiilor de dezvoltare intercomunitar─â, constituite în condi┼úiile legii, pentru investi┼úiile realizate prin asocia┼úiile de dezvoltare intercomunitar─â, reprezentate de autorit─â┼úile administra┼úiei publice locale ale municipiilor, inclusiv ale subdiviziunilor administrativ-teritoriale ale acestora, ale ora┼čelor, inclusiv pentru satele componente ale acestora;
 • Subprogramul „Infrastructur─â la nivel jude┼úean”: beneficiarii eligibili sunt unit─â┼úile administrativ teritoriale reprezentate de autorit─â┼úile administra┼úiei publice locale jude┼úene, precum ┼či unit─â┼úile administrativ-teritoriale membre ale asocia┼úiilor de dezvoltare intercomunitar─â, constituite în condi┼úiile legii, pentru investi┼úiile realizate prin asocia┼úiile de dezvoltare intercomunitar─â, reprezentate de autorit─â┼úile administra┼úiei publice locale jude┼úene.

Finanţare
Programul se finan┼úeaz─â din transferuri de la bugetul de stat, în limita fondurilor aprobate anual în bugetul MDRAP, din fonduri aprobate anual cu aceast─â destina┼úie în bugetele locale ale unit─â┼úilor administrativ-teritoriale beneficiare ┼či din alte surse legal constituite.

În limita fondurilor aprobate anual prin legea bugetului de stat, în baza analizei interne de specialitate a propunerilor de finan╚Ťare ale autorit─â╚Ťilor locale, MDRAP întocme┼čte ┼či aprob─â prin ordin al ministrului dezvolt─ârii regionale ┼či administra┼úiei publice, lista final─â cu obiectivele de investi┼úii care se finan┼úeaz─â, list─â care se public─â pe site-ul Ministerului Dezvolt─ârii Regionale ┼či Administra┼úiei Publice.

Pentru transferul sumelor de la bugetul de stat, prin bugetul MDRAP, cu destina┼úia finan┼ú─ârii cheltuielilor eligibile prev─âzute în contractele anuale de finan┼úare:

 • unit─â┼úile administrativ-teritoriale pot solicita lunar, în scris Ministerului Dezvolt─ârii Regionale ┼či Administra┼úiei Publice, în func┼úie de necesit─â┼úi, transferul sumelor alocate cu destina┼úia finan┼ú─ârii cheltuielilor eligibile prev─âzute în contractele anuale de finan┼úare, solicitare întocmit─â conform modelului prev─âzut în anexa nr. 5.
 • în termen de 30 de zile de la efectuarea transferurilor de sume, unit─â┼úile administrativ-teritoriale transmit anexa nr. 6 pentru justificarea sumelor transferate.
 • MDRAP vireaz─â sumele alocate ┼či aprobate prin ordin de plat─â direct în conturile beneficiarilor.
 • Alte informa┼úii
  Pân─â în anul 2012, prin diferite ministere din cadrul Guvernului României, s-au derulat mai multe programe de dezvoltare ale infrastructurii locale. Începând cu anul 2013, pentru gestionarea unitar─â a lucr─ârilor de infrastructur─â, s-a decis comasarea tuturor obiectivelor de investi┼úii care vizeaz─â infrastructura local─â într-un singur program, asigurând astfel o strategie integrat─â ┼či unitar─â de dezvoltare a României, respectând în acela┼či timp ┼či obliga┼úiile asumate de ┼úara noastr─â fa┼ú─â de Uniunea European─â ┼či institu┼úiile financiare interna┼úionale.

  Astfel, urm─âtoarele programe au fost incluse în Programul Na┼úional de Dezvoltare Local─â:

  • Programul privind reabilitarea, modernizarea ┼či/sau asfaltarea drumurilor de interes jude┼úean ┼či de interes local, alimentarea cu ap─â, canalizarea ┼či epurarea apelor uzate la sate, precum ┼či în unit─â┼úile administrativ-teritoriale cu resurse turistice - Hot─ârârea Guvernului nr. 577/1997;
  • Programul de dezvoltare a infrastructurii ┼či a unor baze sportive din spa┼úiul rural - Ordonan┼úa Guvernului nr. 7/2006, aprobat─â cu modific─âri ┼či complet─âri prin Legea nr. 71/2007, cu modific─ârile ulterioare;
  • Programele multianuale prioritare de mediu ┼či gospod─ârire a apelor - Ordonan┼úa Guvernului nr. 40/2006, aprobat─â cu modific─âri ┼či complet─âri prin Legea nr. 61/2007, cu modific─ârile ulterioare pentru programul prev─âzut la art. 2 alin. (1) lit. c);
  • Programul Reabilitare ┼či modernizare - 10.000 km drumuri de interes jude┼úean ┼či drumuri de interes local - Hot─ârârea Guvernului nr. 530/2010.

  Obiectivul prioritar ale PNDL este finalizarea tuturor obiectivelor finan╚Ťate prin alte programe închise în prezent precum ╚Öi sprijinirea autorit─â╚Ťilor publice locale în prioritizarea finan╚Ť─ârilor astfel încât România, în integralitatea ei, s─â devin─â un spa╚Ťiu construit eficient, în care to╚Ťi locuitorii s─â aibe acces egal la resurse, s─â beneficieze de cre╚Öterea calit─â╚Ťii vie╚Ťii ╚Öi s─â se faciliteze dezvoltarea comunit─â╚Ťilor func╚Ťie de poten╚Ťialul acestora ╚Öi de strategiile de dezvoltare durabil─â, pe principii de competitivitate ╚Öi coeziune teritorial─â. Programul este dedicat realiz─ârii unor obiective de investi╚Ťii de infrastructur─â de dimensiuni reduse ca volum care nu îndeplinesc criterii de eligibilitate pe programe cu finan╚Ťare european─â sau la care este imperios necesar─â finalizarea acestora pentru respectarea unor angajamente asumate de România în cadrul Uniunii Europene.

  Gestiunea eficient─â a fondurilor publice în împlementarea PNDL se realizeaz─â prin selectarea proiectelor în urma analizei acestora, încadrarea în standardele de cost, asigurarea cerin╚Ťelor esen╚Ťiale de func╚Ťionare, tehnice, ╚Öi de calitate în execu╚Ťie, în conformitate cu legisla╚Ťia în vigoare. Introducerea la finan╚Ťare a unor obiective noi sau în continuare se face de c─âtre autorit─â╚Ťile publice locale în conformitate cu strategia proprie de dezvoltare local─â, cu fundamentarea nevoii de investi╚Ťii pentru asigurarea unui cadru armonios de dezvoltare comunit─â╚Ťii precum ╚Öi cu respectarea tuturor obliga╚Ťiilor contractuale fa╚Ť─â de MDRAP.

Actualizat Miercuri, 26 Iunie 2019
Subsectiuni