Programul de constructii de locuinte sociale destinate chiriasilor evacuati din casele nationalizate

Scop: Crearea unui fond de locuinte sociale destinate chiriasilor evacuati din locuintele retrocedate fostilor proprietari în acele unitãti administrativ-teritoriale în care s-au înregistrat cereri formulate de persoane îndreptãtite prevăzute de ordonanţă.

Caracteristici de derulare a programului:

Caracteristici generale:

 • fondul de locuinte sociale se constituie de cãtre consiliile locale în acele unitãti administrativ-teritoriale care au înregistrat cereri formulate de cãtre persoane îndreptãtite;
 • persoanele îndreptãtite sunt persoanele fizice care îndeplinesc, în mod cumulativ, conditiile prevãzute de art. 1, alin. (3) din OUG nr. 74/2007;
 • accesul cu prioritate la aceste locuinte îl au persoanele îndreptãtite care îndeplinesc cel putin una dintre urmãtoarele conditii:
  • a) au un venit mediu net lunar, realizat în ultimele 12 luni, cu cel putin 20% sub nivelul de venit mediu net lunar stabilit anual prin Hotãrâre a Guvernului, conform prevederilor art. 8, alin. 2 din Legea locuintei nr. 114/1996, republicatã, cu modificãrile si completãrile ulterioare;
  • b) sunt persoane cu handicap, invalizi si/sau pensionari; locuintele sociale apartin domeniului public al unitãtilor administrativ-teritoriale si nu se vând; locuintele sociale se pot realiza prin constructii noi sau reabilitarea unor constructii existente.

Caracteristici principale ale programului:

 • se desfãsoarã conform programelor de investitii promovate la nivel local, primãriile având calitatea de beneficiari;
 • locuintele sociale se realizeazã fãrã depãsirea exigentelor minimale de dotare si confort prevãzute în anexa nr.1 la Legea locuintei nr.114/1996, republicatã, la un grad de finisaj mediu.

Etape de derulare: Desfãsurarea procesului investitional pentru constructia de locuinte sociale intrã în sarcina autoritãtilor administratiei publice locale, cu finantare din bugetele proprii. Fondurile aprobate de la bugetul de stat prin acest program se alocã prin transferuri, în completarea fondurilor alocate din bugetele locale. În scopul asigurãrii fondurilor necesare pentru finantarea executãrii constructiilor de locuinte sociale destinate închirierii persoanelor evacuate din locuintele retrocedate în naturã fostilor proprietari, consiliile locale, la fundamentarea proiectelor de bugete locale anuale, vor prevedea sumele aferente fiecãrei constructii,  pe surse de finantare, inclusiv sumele necesare în completare de la bugetul de stat.

Programul se deruleaza in urmatoarele etape:

 • Consiliile locale transmit listele cu locuinţele sociale propuse pentru finanţare, precum şi documentele din care să rezulte stadiul promovării investiţiilor de locuinţe sociale propuse (studiu de fezabilitate şi hotărârea consiliului local de aprobare a studiului, contract de execuţie, etc);
 • MDRAP inventariază listele ce cuprind locuinţele sociale propuse la finanţare, transmise de către autorităţile publice locale;
 • Elaborarea propunerilor pentru programul anual, în baza inventarierii şi a prioritizării investiţiilor;
 • Aprobarea programului anual prin Ordin MDRAP.
 • Elaborarea şi aprobarea listelor de finanţare pe localităţi şi obiective de investiţii;
 • Elaborarea contractelor de finanţare încheiate între MDRAP şi unităţile administrativ-teritoriale incluse în program;
 • Transmiterea, către unităţile administrativ-teritoriale, a contractelor de finanţare împreună cu listele de finanţare în vederea semnării contractelor (Fondurile aprobate de la bugetul de stat sunt numai pentru decontarea lucrărilor de construcţii-montaj executate);
 • Centralizarea lunară a solicitărilor consiliilor locale privind producţia realizată şi nedecontată la finele fiecărei luni, precum şi a producţiei preliminare pentru luna în curs;
 • Repartizarea lunară a fondurilor alocate de la bugetul de stat, pe baza solicitărilor consiliilor locale şi elaborarea Notei de fundamentare pentru deschiderile de credite bugetare;
 • Aprobarea lunară a Notei de fundamentare pentru deschiderile de credite bugetare;
 • Virarea lunară a sumelor în bugetele consiliilor locale;
 • Urmărirea încadrării plăţilor în plafoanele trimestriale şi anuale aprobate;
 • Monitorizarea programului.

Autoritatea de implementare:
Consiliile locale

Surse de finantare:
Bugetul de stat şi bugetul local

Beneficiari:
Primãriile

Cadru legislativ:

 • OUG nr. 68/2006 privind masuri pentru dezvoltarea activitatii în domeniul constructiilor de locuine prin programe la nivel national, aprobata prin Legea nr. 515/2006;
 • OUG nr. 74/2007 privind asigurarea fondului de locuinte sociale destinate chiriasilor evacuati sau care urmeaza sa fie evacuati din locuintele retrocedate fostilor proprietari, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 84/2008, cu modificarile si completarile ulterioare şi prin Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 57/2008, aprobata prin Legea nr. 233/2008.

Arhiva

Actualizat Miercuri, 31 Mai 2017