Programul de constructii de locuinte pentru tineri destinate inchirierii, derulat prin ANL

Informatii - site ANL

Cadru legislativ:

  • Ordinul MDRAPFE nr. 3776/25 iulie 2017 pentru stabilirea valorii de înlocuire pe metru pătrat, pentru anul 2017, în vederea vânzării locuințelor pentru tineri
  • Legea nr. 152/1998 privind înfiintarea Agentiei Nationale pentru Locuinte, republicata, cu modificarile ulterioare
  • Normele metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii nr. 152/1998, aprobate prin HG nr. 962/2001 cu modificarile si completarile ulterioare

Scop: Construirea de locuinte cu chirie, destinate tinerilor cãrora sursele de venit nu le permit achizitionarea unei locuinte în proprietate sau închirierea unei locuinte în conditiile pietei si asigurarea stabilitãtii tinerilor specialisti, prin crearea unor conditii de locuit convenabile.

Obiective: Continuarea lucrãrilor de executie la obiectivele de investitii începute în anii anteriori, promovarea de obiective noi si începerea lucrãrilor de executie.

Caracteristicile de derulare a programului

Ministerul Dezvoltãrii Regionale si Administratiei Publice si consiliile locale analizeazã si stabilesc, în functie de solicitãrile de locuinte si terenurile de constructie disponibile, necesitatea si oportunitatea construirii de locuinte si elaboreazã împreunã programe anuale.

Constructiile de locuinte se realizeazã pe terenuri aflate în patrimoniul public sau privat al unitãtilor administrativ-teritoriale, date în folosintã gratuitã Agentiei Nationale pentru Locuinte, pe durata executiei constructiei.

Dupã finalizarea constructiilor, acestea trec în patrimoniul privat al statului si administrarea consiliilor locale, care repartizeazã locuintele solicitantilor, în regim de închiriere, în ordinea depunerii cererilor si în baza unor criterii stabilite de lege.

Promovarea si finantarea investitiilor privind constructiile de locuinte pentru tineri, destinate închirierii, se face în conformitate cu prevederile legale referitoare la investitiile publice, prin Ministerul Dezvoltãrii Regionale si Administratiei Publice în calitate de ordonator principal de credite si Agentia Nationalã pentru Locuinte, în calitate de autoritate de implementare.

Locuintele pentru tineri, destinate închirierii se pot vinde titularilor contractelor de închiriere, numai la solicitarea acestora, dupa expirarea a minimum 1 an de închiriere neîntrerupta.

Autoritatea de implementare: Ministerul Dezvoltãrii Regionale si Administratiei Publice, prin Agentia Nationalã pentru Locuinte.

Beneficiari:

  • Directi: autoritãtile publice local si indirecti: tineri în vârstã de pânã la 35 de ani la data depunerii cererii si sa poata primi repartitie pentru locuinta în cel mult 12 luni de la împlinirea acestei vârste, conform prevederilor legale în vigoare.

Surse de finantare:

  • Bugetul de stat si credite externe: proiectarea la fazele de proiect tehnic si detalii de executie, precum si executia lucrãrilor de constructii-montaj se finanteazã din surse ale bugetului de stat si/sau credite externe achizitionate si garantate de stat, prin Ministerul Dezvoltãrii Regionale si Administratiei Publice si Agentia Nationalã pentru Locuinte;
  • Bugetul local: proiectarea, la fazele studiilor de pre-fezabilitate si de fezabilitate, care fundamenteazã necesitatea si oportunitatea, caracteristicile principale si indicatorii tehnico-economici ai investitiilor; asigurarea utilitãtilor si dotãrilor edilitare se finanteazã din surse ale bugetelor locale si din sursele agentilor economici care exploateazã retele de utilitãti.

Persoana de contact:
Zamfiroiu Florin, Consilier
E-mail: florin.zamfiroiu@mdrap.ro


Arhiva

Actualizat Joi, 6 Decembrie 2018