PROGRAMUL DE FINALIZARE A BLOCURILOR DE LOCUINTE INCEPUTE INAINTE DE ANUL 1989, CONFORM OG NR.19/1994


Cadru legislativ:

 • Ordonanta Guvernului nr. 19/1994, aprobatã, modificatã si completatã prin Legea nr. 82/1995, modificatã si completatã prin Ordonanta Guvernului nr. 76/2001 si prin Legea nr. 734/2001.
 • Normele metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Ordonantei Guvernului  nr. 19/1994, aprobate prin  Hotãrârea Guvernului nr. 950/2002

Scop: Finalizarea constructiilor de locuinte proprietate personalã aflate în diverse stadii de executie, începute din fonduri de stat si pentru care nu mai existau surse de finantare.

Obiectiv: Finalizarea constructiilor de locuinte aflate în diferite stadii de executie, rãmase nefinalizate de dinainte de anul 1990.

Prezentarea programului: Demararea programului  s-a fãcut în anul 1993, ca efect al prevederilor HG nr.391/1993. Repartizarea locuintelor se face de cãtre autoritãtile administratiei publice locale: consilii locale, primãrii, iar finalizarea constructiilor se realizeazã functie de stadiile fizice de executie. Consiliile locale/primãriile sau administratorii delegati ai acestora, în rãspunderea cãrora a fost datã derularea investitiilor, încheie precontracte si contracte cu solicitantii de locuinte. Solicitantii de locuinte sunt selectionati de comisii sociale, în ordinea primirii cererilor si în baza unor criterii care tin seama de situatia locativã si economicã a acestora, numai din rândul unor categorii sociale dezavantajate prevãzute de O.G. nr. 19/1994.

Etape de derulare:

 • Inventarierea blocurilor de locuinte aflate în diferite faze de executie, rãmase neterminate de dinainte de anul 1990;
 • Elaborarea propunerilor pentru programul anual;
 • Aprobarea programului anual;
 • Elaborarea, pe baza programului aprobat anual, a listelor de finantare pe judete, localitãti si obiective de investitii;
 • Aprobarea listelor de finantare;
 • Transmiterea listelor de finantare consiliilor judetene pentru judetele incluse în programul anual;
 • Centralizarea lunarã a solicitãrilor consiliilor judetene privind rulajul contului special deschis la trezoreriile teritoriale pentru constructia de locuinte, precum si productia realizatã si nedecontatã la finele fiecãrei luni;
 • Repartizarea lunarã pe judete a fondurilor alocate de la bugetul de stat, pe baza solicitãrilor consiliilor judetene, si elaborarea Notei de fundamentare pentru deschiderile de credite bugetare;
 • Aprobarea lunarã a Notei de fundamentare pentru deschiderile de credite bugetare;
 • Virarea lunarã a sumelor în bugetele judetelor;
 • Repartizarea lunarã a sumelor si virarea acestora în bugetele unitãtilor administrativ teritoriale pentru finalizarea blocurilor aflate în diferite stadii de executie;
 • Urmãrirea încadrãrii plãtilor în plafoanele trimestriale si anuale aprobate;
 • Monitorizarea programului;
 • Urmãrirea respectãrii termenelor de punere în functiune a obiectivelor conform programului anual aprobat.

Autoritatea de implementare: Consilii judetene si locale, împreunã cu Ministerul Dezvoltãrii Regionale si Turismului - în calitate de ordonator principal de credite.

Beneficiari: Categorii sociale dezavantajate prevãzute de O.G. nr. 19/1994, în special tinerii cãsãtoriti cu vârsta de pânã la 35 de ani.

Surse de finantare: Surse ale bugetului de stat, surse ale bugetelor locale si surse ale beneficiarilor de locuinte.

Alimentarea conturilor speciale la nivel de judet din sume provenite din vânzarea spatiilor cu altã destinatie aflate în blocurile de locuinte care fac obiectul programului, din avansurile achitate de beneficiarii de locuinte (minim 10% din valoarea locuintei), din rate si dobânzi sau sume depuse de beneficiarii de locuinte pentru achitarea costului integral al acestora. Alimentarea conturilor speciale la nivel de judet din sume alocate anual de la bugetul de stat pentru asigurarea finantãrii la nivelul necesarului fundamentat de consiliile locale, prin consiliile judetene.

Caracteristicã principalã: Sumele rezultate din vânzarea locuintelor nu se returneazã la bugetul de stat, ci se retin la bugetele locale, cu destinatie numai pentru constructia de locuinte, redistribuirea acestora efectuându-se functie de necesitãti, între consiliile  judetene si cele locale.

Valoare program: Pentru fiecare an, fondurile de la bugetul de stat cu aceastã destinatie se aprobã prin legea bugetului de stat pe anul respectiv, prin bugetul Ministerului Dezvoltãrii Regionale si Turismului.

Duratã: În functie de fondurile alocate de la bugetul de stat, se preconizeazã finalizarea programului în anul 2011.


Arhiva

Actualizat Miercuri, 25 Iunie 2014