Programul de reabilitare a blocurilor de locuinte situate in localitati din zone defavorizate, derulat prin CNI

Cadru legislativ:

 • OUG nr. 125/2004 privind instituirea unor mãsuri speciale de reabilitare a unor blocuri de locuinte situate în localitãti din zone defavorizate, aprobate cu modificãri prin Legea nr. 60/2005
 • Normele metodologice de aplicare a ordonantei, aprobate prin HG  nr. 663/2005
 • Hotãrârea nr. 1677/2006 pentru aprobarea Programului de reabilitare a unor blocuri de locuinte amplasate în localitãti din zone defavorizate, pentru anul 2006
 • Hotãrârea nr. 280/2007 pentru aprobarea Programului de reabilitare a unor blocuri de locuinte amplasate în localitãti din zone defavorizate, pentru anul 2007

Scop: Reabilitarea unor blocuri de locuinte amplasate în localitãti din zone defavorizate. Blocurile de locuinte, definite de OUG nr. 125/2004, sunt constructii cu destinatia de locuintã, multietajate, aflate în proprietatea persoanelor fizice/juridice, care prezintã degradãri grave la sistemul structural si deficiente majore la sistemul de termo/hidroizolare. Zonele defavorizate si perioadele pentru care sunt declarate aceste zone sunt conforme cu prevederile hotãrârilor Guvernului emise în aplicarea OUG nr. 24/1998.

Obiectiv: Reabilitarea unor blocuri de locuinte amplasate în localitãti din zone defavorizate, blocuri multietajate  aflate în proprietatea persoanelor fizice/juridice, care prezintã degradãri grave la sistemul structural si deficiente majore la sistemul de termo/hidroizolare.

Caracteristici de derulare a programului

 • caracteristici generale:
  • în baza propunerilor fundamentate de Compania Nationalã de Investitii si realizate ca urmare a solicitãrilor consiliilor locale (care au în vedere criteriile de selectie prevãzute de lege), Ministerul Dezvoltãrii Regionale si Locuintei elaboreazã programele anuale care se aprobã prin Hotãrâre a Guvernului.
 • caracteristici principale ale programului:
  • autoritãtile administratiei publice din localitãtile situate în zone defavorizate sunt obligate sã analizeze situatia fondului locativ existent, sã identifice si sã transmitã prin personalul de specialitate din teritoriu al Companiei Nationale de Investitii propuneri pentru includerea în programe a blocurilor de locuinte care prezintã degradãri evidente la sistemul structural si/sau de izolare termicã;
  • autoritãtile administratiei publice elaboreazã propunerile pe baza criteriilor de selectie si punctaj prevãzute de lege care se aprobã, dupã caz, de consiliul local, cu avizul prealabil al inspectoratului judetean în constructii;
  • Compania Nationalã de Investitii analizeazã propunerile transmise de consiliile locale si prezintã Ministerului Dezvoltãrii Regionale si Locuintei, fundamentãrile programelor anuale.
  • programele anuale se elaboreazã de cãtre Ministerul Dezvoltãrii Regionale si Locuintei si se aprobã prin Hotãrâre a Guvernului.
  • proprietarii sau locatarii din blocurile de locuinte incluse în programe beneficiazã de subventionarea de la bugetul de stat a expertizei, proiectãrii si executiei lucrãrilor de reabilitare, în limita fondurilor alocate cu aceastã destinatie, în conditiile în care asociatiile de proprietari/locatari încheie în acest sens o conventie cu Compania Nationalã de Investitii pentru derularea actiunilor de reabilitare a blocurilor de locuinte;
  • fac exceptie de la beneficiul finantãrii, proprietarii sau locatarii, persoanele juridice, altele decât autoritãtile administratiei publice locale, care vor suporta cota-parte din cheltuielile de expertizare, proiectare si de executie a lucrãrilor de reabilitare.

Etape de derulare:

 • Centralizarea si analizarea de cãtre Compania Nationalã de Investitii, a propunerilor transmise de administratia localã pentru includerea în programe anuale, a blocurilor de locuinte care prezintã degradãri evidente la sistemul structural si/sau de izolare termicã;
 • Elaborarea de cãtre Ministerul Dezvoltãrii Regionale si Locuintei, pe baza propunerilor  Companiei Nationale de Investitii, a programelor anuale;
 • Aprobarea programului anual prin Hotãrâre a Guvernului, în limita prevederilor bugetare anuale aprobate cu aceastã destinatie;
 • Efectuarea plãtii cheltuielilor aferente expertizãrii tehnice si energetice, proiectãrii si executiei lucrãrilor de interventie, pe baza documentelor de platã întocmite lunar de cãtre CNI - S.A., înregistrate apoi la Ministerul Dezvoltãrii Regionale si Locuintei care, dupã ce le verificã si le centralizeazã, întocmeste nota de fundamentare pentru deschiderea de credite  bugetare.

În scopul derulãrii programelor, CNI - S.A. îndeplineste, în conditiile legii, urmãtoarele atributii:

 • încheierea conventiei, între CNI - S.A., în calitate de coordonator al programelor, potrivit ordonantei, si asociatiile de proprietari/locatari, în calitate de beneficiar al lucrãrilor de reabilitare, conform art. 6 din OUG nr. 125/2004;
 • expertizarea tehnicã si energeticã a blocurilor de locuinte;
 • întocmirea documentatiilor si sustinerea acestora în Consiliul tehnico-economic al Ministerul Dezvoltãrii Regionale si Locuintei, în vederea aprobãrii indicatorilor tehnico-economici pentru lucrãrile de interventie;
 • proiectarea lucrãrilor de interventie la blocurile de locuinte pentru care s-au aprobat indicatorii tehnico-economici si obtinerea autorizatiei de construire;
 • organizarea procedurilor de achizitie publicã
 • executia lucrãrilor de interventie, inclusiv urmãrirea si supravegherea tehnicã a lucrãrilor prin personal de specialitate autorizat; 
 • receptia la terminarea lucrãrilor de interventie si receptia finalã; 
 • fundamentarea necesarului de fonduri pentru realizarea lucrãrilor;
 • justificarea utilizãrii sumelor ce se alocã de la bugetul de stat pentru realizarea programului.

Autoritatea de implementare: Ministerul Dezvoltãrii Regionale si Locuintei, prin Compania Nationalã de Investitii.

Beneficiari: Persoanele fizice sau juridice, care detin în proprietate blocuri de locuinte multietajate amplasate în localitãti din zone defavorizate, care prezintã degradãri grave la sistemul structural si deficiente majore la sistemul de termo/hidroizolare.

Surse de finantare: Bugetul de stat

 • mod de finantare:
  • mãsurile speciale de reabilitare a blocurilor de locuinte se finanteazã din bugetul de stat, în limita fondurilor alocate cu aceastã destinatie, prin bugetul Ministerului Dezvoltãrii Regionale si Locuintei. 
 • caracteristici principale:
  • expertizarea, proiectarea si executia lucrãrilor pentru reabilitarea blocurilor de locuinte se subventioneazã din bugetul de stat;
  • fac exceptie, proprietarii sau locatarii din blocurile de locuinte, altele decât autoritãtile publice locale, care suportã cota-parte din cheltuielile de expertizare, proiectare si executie a lucrãrilor de reabilitare.

Valoare program: Conform legilor anuale ale bugetului de stat.

Duratã: Permanent.


Situatia decontarilor:

Actualizat Miercuri, 25 Iunie 2014