Proiectul de Lege privind înfiin?area, organizarea ?i func?ionarea asocia?iilor de proprietari ?i administrarea condominiilor adoptat miercuri, 16 noiembrie 2016, în ?edin?a de Guvern, va intra în vigoare dup? aprobarea sa în Parlament ?i publicarea în Monitorul Oficial, dat? la care se va abroga Legea nr. 230/2007 privind înfiin?area, organizarea ?i func?ionarea asocia?iilor de proprietari , în contextul noii abord?ri a condominiului. Pân? în prezent, reglement?rile vizând condominiul se refereau doar la imobile colective – blocuri de locuin?e ?i ofereau cadrul organiz?rii asocia?iilor de proprietari ?i principiile de administrare a acestor imobile colective.

În vederea realiz?rii într-un termen scurt a tuturor obiectivelor vizând domeniul locuirii ?i al construc?iei de locuin?e, în concordan?? cu reglement?rile proiectului de lege prezentat, MDRAP a utilizat o serie de studii ?i documenta?ii necesare pentru fundamentarea ?i elaborarea actelor normative, a documentelor strategice din domeniu ?i a metodologiilor de punere în aplicare ?i evaluare a prevederilor legale. Proiectul legislativ a rezultat în urma unei ample lucr?ri de analiz? ?i sintez? a reglement?rilor specifice domeniului, realizat de speciali?tii direc?iilor de specialitate din cadrul MDRAP.

Proiectul de lege a beneficiat de consultarea popula?iei, a reprezentan?ilor asocia?iilor de proprietari, a structurilor asociative ale autorit??ilor administra?iei publice locale.