Cel de-al treilea apel de propuneri de proiecte pentru Programul Transna?ional Dun?rea a fost lansat ast?zi, 28 ianuarie 2019 ?i este deschis pân? pe 8 martie 2019, orele 14 (CET). El se va desf??ura în doi pa?i – primul constând în depunerea Expresiei de Interes, iar al doilea în depunerea aplica?iei complete (pentru propunerile care au fost selectate în primul pas). Expresia de Interes pot fi completat? folosind sistemul electronic de monitorizare (eMS) ce se afl? pe site-ul programului http://www.interreg-danube.eu/. Toate documentele relevante pentru desf??urarea acestui apel, împreun? cu alte informa?ii utile, pot fi g?site aici..

Acest apel are un buget disponibil de aproximativ 60 mil. euro, ce cuprinde fonduri FEDR, IPA ?i ENI.

Programul Transna?ional Dun?rea finan?eaz? proiecte care urm?resc îmbun?t??irea politicilor publice ?i a cooper?rii institu?ionale, implementate de un parteneriat transna?ional extins.

Pot primi finan?are proiecte depuse de autorit??ile locale, regionale sau na?ionale, organismele de drept public, Grup?rile Europene de Cooperare Teritorial? (GECT), organiza?iile interna?ionale ?i organismele private, inclusiv IMM-uri.

Aria eligibil? a programului este constituit? din 14 state: Austria, Bulgaria, Cehia, Croa?ia, Germania (landurile Baden Württemberg si Bavaria), Ungaria, România, Slovenia, Slovacia, Bosnia ?i Her?egovina, Muntenegru, Serbia, Moldova ?i Ucraina (oblasturile Chernivetska, Ivano-Frankiviska, Zakarpatska, Odessa).

Ministerul Dezvolt?rii Regionale ?i Administra?iei Publice (MDRAP) de?ine rolul de Autoritate Na?ional?/Punct Na?ional de Contact a programului. Autoritatea de Management este stabilit? în cadrul Ministerul Economiei Na?ionale din Ungaria, iar Secretariatul Comun, de asemenea, la Budapesta. Auditul Programului va fi realizat de Direc?ia General? pentru Auditul Fondurilor Europene din Ungaria, iar atribu?iile de certificare vor fi îndeplinite de c?tre Trezoreria de Stat a Ungariei.

Persoanele de contact din cadrul Autorit??ii Na?ionale din România sunt:

Alina Mihalache, consilier
alina.mihalache@mdrap.ro

Simona Arghire, consilier
simona.arghire@mdrap.ro
Direc?ia General? Cooperare Teritorial? European?
Serviciul Autorit??i Na?ionale pentru Programe Europene

Tel: 0372 111 305
Fax: 0372 111 456
http://www.interreg-danube.eu/

Publicat Luni, 28 Ianuarie 2019