Ministerul Dezvolt?rii Regionale ?i Administra?iei Publice, prin Autoritatea de Management a Programului Opera?ional Capacitate Administrativ? (AM POCA), lanseaz?, ast?zi, 31 ianuarie 2019, spre consultare public?, în cadrul Obiectivului Specific 1.1: Dezvoltarea ?i introducerea de sisteme ?i standarde comune în administra?ia public? ce optimizeaz? procesele decizionale orientate c?tre cet??eni ?i mediul de afaceri în concordan?? cu SCAP, Ghidul solicitantului pentru IP13/2019 (MySMIS: POCA/486/1/1), Sprijin pentru ac?iuni de consolidare a cooper?rii dintre autorit??ile administra?iei publice centrale ?i  structurile asociative ale autorit??ilor administra?iei publice locale pentru implementarea de ac?iuni de reform?, împreun? cu anexele acestuia.

În acest context, p?r?ile interesate sunt invitate s? se implice în procesul de consultare a ghidului, iar opiniile ?i contribu?iile la îmbun?t??irea acestui document sunt a?teptate, în formatul pus la dispozi?ie de AM POCA, pân? la data de 11 februarie 2019.

Toate informatiile fiind disponibile la adresa web: http://www.poca.ro/solicitare-finantare/lansare-in-consultare-a-ghidului-solicitantului-pentru-ip13-2019-mysmis-poca-486-1-1/.

Publicat Joi, 7 Februarie 2019