În temeiul art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind transparen?a decizional? în administra?ia public?, republicat?, Ministerul Dezvolt?rii Regionale ?i Administra?iei Publice aduce la cuno?tin?a publicului textul urm?torului proiect de act normativ Hot?râre a Guvernului privind modificarea Anexei la Hot?rârea Guvernului nr. 273/1994 pentru aprobarea Regulamentului privind recep?ia construc?iilor, cu modific?rile ?i complet?rile ulterioare.

Proiectul de act normativ a fost publicat în data de 13.09.2018.

Propunerile, sugestiile sau opiniile cu valoare de recomandare privind proiectul de act normativ supus dezbaterii publice pot fi transmise pe adresa Ministerului Dezvolt?rii Regionale ?i Administra?iei Publice, Bd. Libert??ii, nr. 16, Latura Nord, sector 5, Bucure?ti, la adresa de e-mail: transparenta@mdrap.ro sau la num?rul de fax 0372.114.569 în termen de 10 zile calendaristice de la publicarea anun?ului.

Publicat Joi, 13 Septembrie 2018