Facilitatea de asisten?? tehnic? pentru proiectele din Regiunea Dun?rii
TAF-DRP -Technical Assistance Facility for Danube Region Projects

Din acela?i deziderat de a sprijini implementarea Strategiei UE pentru Regiunea Dun?rii ?i în vederea sus?inerii activit??ii de preg?tire a proiectelor cu o clar? valoare ad?ugat? pentru SUERD, Comisia European? a decis în anul 2013 lansarea unei Facilit??i de asisten?? tehnic? pentru Proiectele din Regiunea Dun?rii (TAF-DRP: Technical Assistance Facility for Danube Region Projects).

Organism de Implementare
Implementarea acestei ini?iative pilot a fost încredin?at? de Comisia European? Prim?riei ora?ului Viena, institu?ia responsabil? de coordonarea Domeniul prioritar 10 SUERD - ,,Dezvoltarea capacit??ii institu?ionale ?i a cooper?rii.

Institu?ii eligibile

  • organiza?ii publice sau private cu personalitate juridic? - în special institu?ii de dimensiuni mici ?i organiza?ii neguvernamentale sau ale societ??ii civile, inclusiv organizatii interna?ionale.
  • organiza?ii cu sediul în regiunea Dun?rii (în statele care particip? la SUERD).

Activit??i eligibile
TAF-DRP reprezint? o schem? de finan?are UE dedicat? dezvolt?rii ideilor de proiecte cu impact SUERD astfel încât acestea s? devin? proiecte “bancabile/finan?abile“. Proiectele “bancabile/finan?abile“ sunt proiecte suficient de mature astfel încât fie s? poat? ob?ine finan?are din sectorul privat sau din programele Uniunii Europene, fie s? înceap? implementarea cu resurse proprii.
Concret, aceast? facilitate vine în sprijinul ideilor de proiecte, transformându-le în idei ce pot fi ulterior implementate, prin acoperirea cheltuielilor necesare serviciilor de consultan?? ?i de expertiz? în domeniul scrierii ?i implement?rii proiectelor.

Al treilea apel de proiecte - buget
Joi, 21 mai 2015, a fost lansat cel de-al treilea apel de proiecte TAF-DRP, bugetul total alocat acestuia ridicându-se la 450.000 de euro.
Finan?area proiectelor se va încadra la un nivel cuprins între 15.000 ?i 25.000 de euro pe proiect, cu o durat? de implementare de maximum 6 luni.

Termene
Documenta?ia necesar? aplic?rii se reg?se?te pe site-ul Ariei Prioritare 10 - http://www.danube-capacitycooperation.eu/pages/taf-drp-2 - de unde poate fi desc?rcat? pân? la data de 24 iunie 2015, timp în care pot fi elaborate ?i finalizate proiectele.
Ulterior, între 24 ?i 26 iunie 2015, fi?ele de proiect elaborate conform specifica?iilor vor fi înc?rcate pe site, urmând s? fie supuse evalu?rii.

Contact
Ministerul Dezvolt?rii Regionale ?i Administra?iei Publice
Direc?ia General? Administra?ie Public?
Raluca Herepean
Manager public principal, reprezentanta MDRAP în Comitetul de coordonare al Domeniul prioritar 10, “Dezvoltarea capacit??ii institu?ionale ?i a cooper?rii
E-mail: raluca.herepean@a.mdrap.ro
Tel: 021-311.24.23

Publicat Vineri, 12 Iunie 2015