Documentații de urbanism care necesită avizul Ministerului Dezvoltării Regionale ȘI Administraţiei Publice

Ce sunt documentațiile de urbanism?

Documentațiile de urbanism sunt rezultatul unui proces de planificare urbană referitoare la un teritoriu determinat, prin care se analizează situația existentă și se stabilesc obiectivele, acțiunile, procesele și măsurile de amenajare și de dezvoltare durabilă a localităților. Documentațiile de urbanism se elaborează de către colective interdisciplinare formate din specialiști atestați în condițiile legii.

Documentațiile de urbanism se referă la localitățile urbane și rurale și reglementează utilizarea terenurilor și condițiile de ocupare a acestora cu construcții, transpun la nivelul localităților urbane și rurale propunerile cuprinse în planurile de amenajare a teritoriului national, zonal și județean. Având caracter de reglementare specifică, acestea stabilesc planul de acţiune pentru implementarea investiţiilor propuse prin planul de urbanism, reguli ce se aplică direct asupra localităților /părților din localitate până la nivelul parcelelor cadastrale, constituind elemente de fundamentare obligatorii pentru eliberarea certificatelor de urbanism.

Documentațiile de urbanism sunt următoarele:

  • Planul urbanistic general și regulamentul local aferent acestuia;
  • Planul urbanistic zonal și regulamentul local aferent acestuia;
  • Planul urbanistic de detaliu.

Conţinutul-cadru al documentaţiilor de urbanism este prevăzut în Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul şi de elaborare şi actualizare a documentaţiilor de urbanism aprobate prin Ordinul viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice nr. 233/2016.

Planurile de urbanism zonale pentru zone construite protejate, se elaborează în conformitate cu Metodologia de elaborare şi conţinutul-cadru al documentaţiilor de urbanism pentru zone construite protejate (PUZ), aprobată prin Ordinul ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului nr. 562/2003.

Ce documentații de urbanism se supun avizării MDRAP?

Cum este obținut avizul ministerului?

Ministerul Dezvoltării Regionale și Administraţiei Publice avizează documentaţii de amenajarea teritoriului şi urbanism potrivit Anexei nr. 1 la Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu modificările şi completările ulterioare.
Fundamentarea deciziilor privind avizarea documentațiilor este realizată în cadrul Comisiei Naționale de Dezvoltare Teritorială.

În vederea obţinerii avizului MDRAP, la registratura ministerului din Bulevardul Libertăţii nr. 16, latura nord, sectorul 5, București se depun următoarele:

  • cerere de avizare a documentației (notă: vor fi prezentate în cerere informații de contact - adresă, telefon etc.);
  • un exemplar al documentaţiei de urbanism (piese scrise, piese desenate – după caz la scara 1:1.000, 1:2.0001:5.000, 1:10.000, 1:25.000) în format tipărit şi electronic (CD) şi copii ale avizelor obținute.

Care este conţinutul documentaţiilor de urbanism depuse în vederea avizării care se supun avizării MDRAP

Actualizat Marti, 18 Iulie 2017