Bazele programului EUKN au fost puse la întâlnirea ministerială informală asupra politicilor urbane europene din 30 noiembrie 2004. Obiectivele reÅ£elei vizau furnizarea de asistenţă statelor membre ale UE, oraşelor şi actorilor urbani în ceea ce priveşte dezvoltarea politicilor urbane durabile, prin schimbul reciproc de cunoştinte si experienÅ£e din domeniul urbanismului. IniÅ£iativei i s-au alăturat programul URBACT şi reÅ£eaua EUROCITIES.

Perioada 2005- 2006 în care EUKN a functionat ca proiect-pilot s-a încheiat cu o evaluare care a furnizat input asupra oportunităţii continuării programului în perioada 2007-2010. VoinÅ£a politică privind agrearea derulării în continuare a programului a fost exprimată la întâlnirea ministerială de la Leipzig, în 2007.

În noiembrie 2008 EUKN, constând în 14 state membre, a primit doi parteneri noi, România şi Suedia iar la începutul anului 2009 Republica Cehă a semnat şi ea Memorandumul de ÎnÅ£elegere cu Autoritatea de Management şi Secretariatul programului, intrând astfel în rândul statelor membre UE care participă la reÅ£ea.

AspiraÅ£iile programului constau in cooptarea tuturor statelor europene în cadrul reÅ£elei, dar şi implicarea în EUKN şi concertarea activităţii reÅ£elelor europene existente (INTA, ISOCARP , IFHP, etc).

România participă oficial la programul EUKN odată cu adoptarea în cadrul şedinÅ£ei de Guvern din data de 25 noiembrie 2008 a Hotărârii de Guvern nr. 1.539/ 2008 care aprobă Memorandumul de ÎnÅ£elegere semnat între Ministerul Dezvoltării Regionale şi LocuinÅ£ei şi Ministerul Internelor si Afacerilor Regatului, din Olanda, în calitate de Autoritate de Management a programului şi Institutul Nicis, în calitate de Secretariat. Lansarea oficială în România a programului a avut loc în data de 21 noiembrie 2008, eveniment organizat de DirecÅ£ia Generală Dezvoltare Teritorială din cadrul Ministerului Dezvoltării Regionale şi LocuinÅ£ei,  structura de administrare a EUKN la nivel naÅ£ional. Materialele prezentate în cadrul conferinÅ£ei precum şi minuta acesteia pot fi consultate aici.

Programul ReÅ£eaua Europeană de CunoştinÅ£e în Urbanism, în forma organizaÅ£ională de reÅ£ea ministerială europeană, cuprinzând reÅ£ele naÅ£ionale de specialişti în domeniul urbanismului, s-a încheiat în data de 31 decembrie 2010. Pentru valorificarea rezultatelor de până atunci şi continuarea iniÅ£iativei în perioada 2011-2015, s-a decis constituirea Grupării Europene de Cooperare Teritorială “ReÅ£eaua Europeană de CunoştinÅ£e în Urbanism”, cu sediul social în Olanda. Noua formă de organizare propusă permite diversificarea activităţilor reÅ£elei, o mai mare sustenabilitate a acesteia şi posibilitatea participării la proiecte cu finanÅ£are europeană. În data de 20 noiembrie 2012 a fost publicată în Monitorul Oficial al României Hotărârea de Guvern nr. 1095/ 2012 prin care se legiferează participarea Ministerului Dezvoltării Regionale şi Turismului la Gruparea Europeană de Cooperare Teritorială “ReÅ£eaua Europeană de CunoştinÅ£e în Urbanism” (GECT EUKN) pe perioada 2012-2013.

GECT EUKN este o iniÅ£iativă unică prin faptul că este pentru prima dată când mai multe Guverne (Belgia, Cipru, Cehia, FranÅ£a, Germania, Ungaria, Luxemburg, Olanda, România, Spania) decid să folosească acest tip de instituÅ£ie de cooperare teritorială pentru a colabora pe un domeniu de interes comun: domeniul urbanismului şi dezvoltării locale. Proiectul de constituire a Grupării Europene de Cooperare Teritorială “ReÅ£eaua Europeană de CunoştinÅ£e în Urbanism” poate constitui pentru multe organisme un model şi un promotor pentru utilizarea mai extensivă a instrumentului Grupării Europene de Cooperare Teritorială.

Actualul context european evidenÅ£iază o mai mare atenÅ£ie acordată dimensiunii teritoriale şi politicilor urbane, abordării integrate, parteneriatului, guvernanÅ£ei multi-nivel. Conform propunerii COM (2011) 614/3 privind Regulamentul pentru fondul european de dezvoltare regională, articolul 8, Comisia Europeană va stabili o Platformă de dezvoltare urbană pentru a „promova consolidarea capacităţilor şi a reÅ£elelor între oraşe, precum şi schimbul de experienÅ£e privind politica urbană la nivelul Uniunii, în domenii legate de priorităţile de investiÅ£ii ale FEDER şi de dezvoltarea urbană durabilă”. Participarea la GECT EUKN face parte din iniÅ£iativele MDRAP derulate în domeniul urbanismului, cum ar fi: participarea la implementarea ReferenÅ£ialului oraşului european durabil şi derularea proiectului „Platformă pentru dezvoltare urbană durabilă şi integrată”, finanÅ£at de PODCA.

Faţă de competenÅ£ele instituÅ£ionale directe, MDRAP constituie punctul naÅ£ional de contact pentru România, implicarea în activitatea EUKN fiind extrem de intensă şi eficientă din perspectiva evenimentelor organizate cu scopul responsabilizării actorilor principali, atât din mediul privat cât şi de la nivel central şi local, contribuind la îmbunătăţirea capacităţii administrative şi instituÅ£ionale a instituÅ£iilor româneşti cu responsabilităţi în dezvoltarea urbană. Prin conectarea “în reÅ£ea” a profesioniştilor, cu ajutorul website-ului EUKN, prin organizarea de evenimente, conferinÅ£e, mese rotunde, implicarea în proiecte şi cercetări, este creată o “comunitate de practici” activă şi conectată la evoluÅ£iile în domeniu la nivel european.

Actualizat Joi, 13 Decembrie 2012