Conceptul Strategic de Dezvoltare Teritorialã România 2030 este un document strategic privind dezvoltarea teritorialã durabilã si integratã pe termen mediu si lung a României. Conceptul asigurã un cadru de fundamentare a dezvoltãrii teritoriale a României, în conexiune cu evolutiile din spatiul european si international si se bazeazã pe practicile curente în domeniul planificãrii teritoriale (spre exemplu, din Finlanda, Irlanda, Ungaria, Olanda si Franta). Nota specificã a acestuia este apelul la o viziune integratoare a actiunilor de dezvoltare, în care nu se propun solutii generale pentru probleme, ci solutii care izvorãsc din nevoile si caracteristicile diferitelor zone.

CSDT România 2030 stabileste liniile directoare directoare de dezvoltare teritorialã a României la scarã regionalã, interregionalã, nationalã, prin integrarea relatiilor relevante la nivel transfrontalier si transnational, corelând conceptele de coeziune si competitivitate la  nivelul teritoriului. Conceptul strategic si, ulterior Strategia de dezvoltare teritorialã a României, se elaboreazã de cãtre Ministerul Dezvoltãrii, Lucrãrilor Publice si Locuintelor, sub coordonarea Primului-ministru, se avizeazã de cãtre Consiliul de planificare strategicã si se aprobã prin lege. Documentul este rezultatul activitãtii unui colectiv de cercetãtori si cadre didactice universitare de la INCD Urbanproiect si Universitatea de Arhitecturã si Urbanism “Ion Mincu”, Bucuresti, cu colaborarea multor altor specialisti din domeniu.

Scopul CSDT România 2030 este de a pune în evidentã, din perspectivã teritorialã integratã, modalitãtile de valorificare a potentialului national, în vederea recuperãrii decalajelor de dezvoltare fatã de tãrile europene, de a stimula dezvoltarea echilibratã a României si de a consolida rolul României ca Stat Membru al Uniunii Europene si ca actor activ în zona Europei Centrale si de Est. Documentul urmãreste maximizarea impactului investitiilor strãine si nationale, orientându-le cãtre zone relevante, prin intermediul proiectelor strategice nationale si a politicilor publice elaborate în conformitate cu obiectivele acestuia.

Baza conceptualã a documentului strategic este convergentã cu cea promovatã de documentele strategice europene, cum sunt Agenda Teritorialã a UE, Carta de la Leipzig, pentru orase europene durabile si de documentele programatice nationale.

CSDT România 2030 constituie una dintre cele sapte componente ale procesului de reformã în planificare teritorialã initiat de MDLPL în anul 2005 si are rolul de a stimula implementarea celorlalte componente ale sistemului reformei. Activitãtile cele mai importante care conduc la implementarea reformei în planificare teritorialã sunt prevãzute ca angajamente ale MDLPL în cadrul Programului National de Reforme 2007-2010, potrivit cerintei de implementare a Strategiei de la Lisabona la nivel national. CSDT România 2030 este mentionat în Planul National de Dezvoltare si Cadrul Strategic National de Referintã 2007-2013 ca unul din documentele cadru, urmare a necesitãtii asigurãrii dimensiunii teritoriale în procesul de programare si implementare a fondurilor europene pentru perioada 2007-2013. Rolul CSDT România 2030, relatia cu documentele de planificare teritorialã, cu strategiile sectoriale, instrumentele de implementare au fost introduse etapizat în cadrul Legii 350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismul, prin modificãri si completãri(Legea nr. 289/2006 si O.G. Nr. 27/2008).    

CSDT România 2030:

 • Asigurã un cadru de fundamentare a dezvoltãrii teritoriale a României, în conexiune cu evolutiile din spatiul european ti international, bazându-se pe abordãrile curente în domeniul planificãrii teritoriale în diferite state membre ale UE;
 • Apeleazã la o viziune integratoare a actiunilor de dezvoltare;
 • Pune în evidentã, din perspectivã teritorialã integratã, modalitãtile de valorificare a potentialului national în vederea recuperãrii decalajelor de dezvoltare fatã de tãrile europene;
 • Urmãreste maximizarea impactului investitiilor strãine si nationale, orientându-le cãtre zonele relevante, prin intermediul proiectelor strategice nationale si a politicilor publice aferente obiectivelor acestuia.
 • Sustine dezvoltarea echilibratã a României si stimuleazã parteneriatele / asocierile (orizontale si verticale) la nivel teritorial, inter-institutional si intersectorial privind promovarea si implementarea proiectelor strategice teritoriale;
 • Consolideazã rolul României ca stat membru al Uniunii Europene si actor activ în zona Europei Centrale si de Est; 

Obiectivul general al CSDT România 2030 este asigurarea integrãrii României în structurile Uniunii Europene prin afirmarea  identitãþii regional-continentalerolului sãu în regiune, cresterea coeziunii spatiale si a  competitivitãtii si asigurarea unei dezvoltãri durabile a României. Obiectivul general este detaliat în cinci linii directoare majoreobiective strategice majore: 

 • Racordarea la reteaua europeanã a polilor si coridoarelor de dezvoltare spatialã;
 • Structurarea si dezvoltarea retelei de localitãti urbane;
 • Afirmarea solidaritãtii urban-rural adecvatã categoriilor de teritorii;
 • Consolidarea si dezvoltarea retelei de legãturi inter-regionale;
 • Valorificarea patrimoniului natural si cultural.

Aici puteti descãrca brosura CSDT România 2030