Programul Phare 2001 - Coeziune Economica si Sociala
Memorandumul de Finantare semnat in data de 04.12.2001

Începând cu anul 2000 programarea Phare are la bazã Planul National de Dezvoltare (2000-2002 si respectiv 2002-2005) care cuprinde prioritãtile nationale de dezvoltare regionalã, integrând planurile de dezvoltare regionalã ale celor opt regiuni.

Investitii în Coeziunea Economicã si Socialã

Au fost identificate 6 prioritati sectoriale (tematice) pentru 2001, 2002, 2003, dintre care 3 sunt continuarea celor din programarea 2000:

  1. Asistentã pentru IMM-uri
  2. Modernizarea scolilor tehnice si profesionale (TVET) 
  3. Schemã de investitii în servicii sociale
  4. Proiecte Mari de Infrastructura Regionalã
  5. Proiecte Mici de Infrastructurã Localã
  6. Campania publicitarã, selectare, monitorizare si evaluare

Probleme economice si sociale complexe, care necesitã solutii urgente, se întîlnesc în toate regiunile. Pentru a concentra activitãtile si resursele – în concordantã cu abordarea concentrãrii utilizatã în Statele Membre – Guvernul împreunã cu Agentiile pentru Dezvoltare Regionalã au identificat unsprezece zone tintã prioritare, pe teritoriul a sapte din cele opt Regiuni de Dezvoltare, denumite Zone de Restructurare Industrialã, zone care au fost deja aprobate de Guvernul României (HG nr. 399/2001).

Bugetul Phare alocat în anul 2001 Coeziunii Economice si Sociale (CES), coordonatã de MDP, este de 85 Meuro, la care se adaugã 27,32 Meuro finantare din partea Guvernului României.

La nivel national MDP, ca Agentie de implementare, va fi responsabil cu coordonarea întregului proces, prin intermediul Comitetului de Coordonare.

Dezvoltare institutionalã în domeniul Coeziunii Economice si Sociale

Programul va sprijini cresterea capacitãtii institutionale a ministerelor, la nivel central (Ministerul Dezvoltãrii si Prognozei-MDP, Ministerul Întreprinderilor Mici si Mijlocii si Cooperatiei-MIMMC, Ministerul Educatiei si Cercetãrii-MEC, Ministerul Turismului-MT), precum si a institutiilor regionale relevante în scopul pregãtirii implementãrii proiectelor de investitii ce vor fi finantate de programul Phare, pe baze multi-anuale în 2002 si 2003.

Proiectul este împãrtit în 4 subcomponente:

A. Implementarea politicii de dezvoltare regionalã

 • Cuprinde asistenta tehnicã acordatã Ministerului Dezvoltãrii si Prognozei pentru coordonare generalã, descentralizare si pregãtirea de programe si proiecte.
 • Autoritatea de Implementare este Ministerul Dezvoltãrii si Prognozei împreunã cu cele 8 Agentii pentru Dezvoltare Regionalã.
 • Asistenta tehnicã acordatã Ministerului Întreprinderilor Mici si Mijlocii si Cooperatiei, în colaborare cu ADR-urile, pentru sprijinirea activitãtii de pregãtire a proiectelor, planificare strategicã si programare.
 • Asistenta va fi furnizatã si sub forma înfrãtirii cu institutii similare din UE pentru preluarea acquis-ului comunitar în domeniu, în scopul stabilirii unui mediu favorabil si stimulativ pentru dezvoltarea întreprinderilor si cooperativelor.
 • Autoritatea de implementare a acestei sub-componente este Ministerul Întreprinderilor Mici si Mijlocii si Cooperatiei (MIMMC).

B. Dezvoltare institutionalã pentru sectorul Întreprinderilor Mici si Mijlocii (IMM)

C. Dezvoltare institutionalã pentru sectorul educatiei si formãrii tehnice si profesionale (TVET)

 • Asistentã tehnicã acordatã Ministerului Educatiei si Cercetãrii în scopul sprijinirii actiunilor de dezvoltare a politicii la nivel national.
 • Autoritatea de implementare a acestei sub-componente este Ministerul Educatiei si Cercetãrii.

D. Dezvoltare institutionalã pentru sectorul turismului

 • Asistentã tehnicã pentru Ministerul Turismului pentru actualizarea si punerea în aplicare a Planului de Actiune pe termen mediu în domeniul turismului.
 • Autoritatea de implementare a acestei sub-componente este Ministerul Turismului.

Agentia de Implementare pentru întreaga componentã de Dezvoltare Institutionalã este Ministerul Finantelor Publice, Oficiul de Plãti si Contractare Phare.Ministerul Dezvoltãrii si Prognozei va organiza si prezida un Comitet de Coordonare la nivel national care va cuprinde reprezentanti ai agentiei de implementare, autoritãtilor de implementare ai fiecãrei sub-componente, având ca scop monitorizarea desfãsurãrii componentei de dezvoltare institutionalã în ansamblu si asigurãrii complementaritãtii între cele 4 sub-componente.