Fondul de Solidaritate al Uniunii Europene (FSUE)
(DECONTARE cheltuieli eligibile aferente inunda╚Ťiilor
din prim─âvara-vara 2014)

NOU! Dat fiind faptul c─â pân─â la împlinirea termenului limit─â pentru depunerea dosarelor de aplicare, respectiv 15.10.2016, sumele disponibile din FSUE nu au fost acoperite în totalitate prin cereri de rambursare depuse de poten┼úialii beneficiari finali, termenul de depunere a dosarelor a fost prelungit pân─â la data de 09.12.2016.

Prezentare:

 • Fondul de Solidaritate al Uniunii Europene este un instrument financiar nerambursabil, creat in anul 2002 la nivelul Uniunii Europene, pentru situa╚Ťii de urgen╚Ť─â.
 • Scopul fondului este de a acoperi o parte din cheltuiala public─â efectuat─â de statul beneficiar pentru înl─âturarea efectelor dezastrelor naturale, respectiv decontarea doar a opera┼úiunilor de urgen┼ú─â efectuate cu ocazia producerii dezastrelor precum ┼či a lucr─ârilor care au fost executate, identificabile prin facturi ┼či care sunt finalizate pân─â la expirarea termenului de implementare a grantului.

Legisla╚Ťie:

 • Regulamentul (CE) nr. 2012/2002 de instituire a Fondului de Solidaritate al Uniunii Europene, modificat de Regulamentul (EU) nr. 661/2014. Regulamentul stabile┼čte normele ┼či principiile pentru asisten┼úa din partea FSUE. Acesta define┼čte, în special, condi┼úiile în care se poate solicita interven┼úia fondului, precum ┼či procedura de urmat. Regulamentul precizeaz─â, de asemenea, normele de punere în aplicare a subven┼úiilor acordate de FSUE.
  În România, FSUE este derulat potrivit urm─âtoarelor acte normative:
 • HG nr. 478/2010 privind aprobarea structurii organizatorice a Autorit─â┼úii Coordonatoare ┼či de Management ┼či în România pentru gestionarea asisten┼úei financiare comunitare, acordat─â prin Fondul de Solidaritate al Uniunii Europene, cu modific─ârile ┼či complet─ârile ulterioare,
 • HG nr. 1021/2015 privind utilizarea fondurilor alocate prin Fondul de Solidaritate al Uniunii Europene pentru decontarea cheltuielilor publice eligibile aferente opera┼úiunilor de urgen┼ú─â întreprinse în scopul înl─âtur─ârii pagubelor provocate de inunda┼úiile din prim─âvara ┼či vara anului 2014 ┼či pentru modificarea art. 4, alin. (2) din Hot─ârârea Guvernului nr. 478/2010 pentru aprobarea structurii organizatorice a Autorit─â┼úii coordonatoare ┼či de management în România, precum ┼či a structurii autorit─â┼úilor de implementare pentru gestionarea asisten┼úei financiare comunitare acordate prin Fondul de Solidaritate al Uniunii Europene.
 • Mecanismul de implementare:

  Pentru anul 2014, pe baza datelor ┼či a informa┼úiilor primite de la ministerele de linie, Guvernul României, prin Autoritatea Coordonatoare ┼či de Management a FSUE (ACM) de la nivelul Cancelariei Primului-Ministru, a elaborat dou─â aplica┼úii pentru mobilizarea FSUE, aferente celor dou─â valuri de inunda┼úii, cuprinzând:
  • pagubele înregistrate ┼či opera┼úiunile de urgen┼ú─â întreprinse ca urmare a ploilor toren┼úiale ┼či a inunda┼úiilor din perioada 14 - 31 mai 2014 pe întreg teritoriul României;
  • pagubele înregistrate ┼či opera┼úiunile de urgen┼ú─â întreprinse ca urmare a ploilor toren┼úiale ┼či a inunda┼úiilor din perioada 28 iulie 2014 – jum─âtatea lunii august 2014, în regiunea „Sud-Vest” Oltenia.

  În urma analiz─ârii celor dou─â aplica┼úii, Comisia European─â a aprobat acordarea sumei de 8.495.950 Euro pentru România.

  Prin H.G. nr. 1021/2015, Ministerului Dezvolt─ârii Regionale ┼či Administra┼úiei Publice a fost desemnat autoritate de implementare a FSUE ┼či i s-a alocat suma de 5.429.953 euro, repartizat─â astfel:

 • pentru inunda┼úiile din 14-31 mai 2014 pe întreg teritoriul României, echivalentul în lei a 3.136.506 euro, (cursul Inforeuro stabilit de Comisia European─â 1 Euro = 4,4145 Lei),
 • pentru inunda┼úiile din 28 iulie - jum─âtatea lunii august în regiunea de dezvoltare Sud-Vest Oltenia, echivalentul în lei a 2.293.447 euro (cursul Inforeuro stabilit de Comisia European─â 1 Euro = 4,4125 Lei).

Sumele alocate din FSUE se utilizeaz─â pentru decontarea cheltuielilor publice aferente urm─âtoarelor tipuri de opera┼úiuni de urgen┼ú─â ┼či de recuperare esen┼úiale:

 • repunerea în func┼úiune a infrastructurilor ┼či a instala┼úiilor în domeniile energiei, apelor ┼či apelor uzate, telecomunica┼úiilor, transporturilor, s─ân─ât─â┼úii ┼či înv─â┼ú─âmântului, în cadrul c─âreia sunt programate spre finan┼úare urm─âtoarele categorii de opera┼úiuni de urgen┼ú─â:
  • (i) repunerea în func┼úiune a re┼úelelor de alimentare cu ap─â potabil─â: re┼úele de aprovizionare cu ap─â, uzine de tratare, epurare a apei, fântâni, pu┼úuri de adâncime ┼či rezervoare, bazine de înmagazinare ap─â etc.;
  • (ii) refacerea sistemelor de colectare a apelor pluviale ┼či a re┼úelelor de colectare a apelor uzate: re┼úele de canalizare, canale ┼či c─âmine, sta┼úii de epurare, bazine de decantare etc.;
  • (iii) refacerea infrastructurii în domeniile s─ân─ât─â┼úii ┼či educa┼úiei: reabilitare unit─â┼úi sanitare publice, gr─âdini┼úe, ┼čcoli, etc. degradatede calamitate;
  • (iv) refacerea infrastructurii de transport rutier: autostr─âzi/drumuri na┼úionale, drumuri jude┼úene, str─âzi ┼či drumuri comunale, poduri, pode┼úe, pasarele ┼či travers─âri pietonale, diguri ┼či ap─âr─âri de mal în administrarea autorit─â┼úilor/institu┼úiilor locale, consolidarea ┼či reconstruirea zidurilor de sprijin.
 • furnizarea de cazare temporar─â ┼či finan┼úarea serviciilor de salvare pentru satisfacerea nevoilor popula┼úiei afectate, în cadrul c─âreia este programat─â spre finan┼úare urm─âtoarea categorie de opera┼úiune de urgen┼ú─â: servicii de salvare, interven┼úii de urgen┼ú─â inclusiv pentru combaterea efectelor inunda┼úiilor, administrarea de vaccinuri ┼či acoperirea nevoilor imediate ale popula┼úiei afectate de calamitate
 • securizarea infrastructurilor de preven┼úie ┼či m─âsurile de protejare a patrimoniului cultural, în cadrul c─âreia este programat─â spre finan┼úare urm─âtoarea categorie de opera┼úiune de urgen┼ú─â: asigurarea imediat─â a infrastructurii de ap─ârare împotriva inunda┼úiilor, respectiv diguri, baraje, ap─âr─âri de maluri, regulariz─âri ale cursurilor de ap─â
 • cur─â┼úarea zonelor sinistrate, inclusiv a zonelor naturale, în concordan┼ú─â, dup─â caz, cu abord─ârile centrate pe ecosisteme, precum ┼či refacerea imediat─â a zonelor naturale afectate, în scopul evit─ârii efectelor imediate provocate de eroziunea solului, în cadrul c─âreia este programat─â spre finan┼úare urm─âtoarea categorie de opera┼úiune de urgen┼ú─â: lucr─âri de cur─â┼úare a infrastructurii prioritare cu rol de prevenire ┼či a infrastructurii existente de gospod─ârire a apelor, respectiv cur─â┼úare golire fund, înl─âturarea aluviunilor de pe drumuri, str─âzi, decolmatarea cursurilor de ap─â.

Gestionarea contravalorii în lei a sumelor primite de la FSUE se efectueaz─â de Autoritatea coordonatoare ┼či de management din România, autorit─â┼úile de implementare ┼či beneficiarii finali prin conturi distincte deschise la Trezoreria Statului.

În acest sens, beneficiarii finali trebuie s─â deschid─â un cont distinct la Trezoreria Statului, în conformitate cu prevederile art. 6, alin. (7) din Acordul de implementare.

Criterii de selec┼úie ┼či prioritizare a dosarelor

Selec┼úia dosarelor depuse de poten╚Ťialii beneficiari se face ┼úinând cont de urm─âtoarele criterii:

 • criteriul repartiz─ârii geografice – se va urm─âri, pe cât posibil, în func┼úie de solicit─ârile existente, selectarea de proiecte din toate jude┼úele afectate de inunda┼úiile din perioadele:
 • 14-31 mai 2014 pe întreg teritoriul României,
 • 28 iulie - jum─âtatea lunii august în regiunea de dezvoltare Sud-Vest Oltenia;
 • criteriul cronologic – dosarele vor fi supuse verific─ârilor în ordinea înregistr─ârii lor la minister;
 • criteriul privind amploarea pagubelor, concretizate în valoarea proiectelor – vor avea prioritate proiectele din zonele cele mai afectate de valul de inunda┼úii; 
 • stadiul fizic de realizare al proiectului – au prioritate proiectele ale c─âror lucr─âri au fost finalizate în totalitate, cu proces verbal de recep┼úie la terminarea lucr─ârii.

Depunere

Reprezentan╚Ťii unit─â╚Ťilor administrativ-teritoriale (uat) pot depune dosarele cu documenta┼úia justificativ─â începând cu data de 11 aprilie 2016 la Registratura MDRAP din Str. Apolodor nr. 17, latura Nord, sector 5, Bucure╚Öti, cu men┼úiunea „pentru Unitatea de Implementare UI-FSUE”.

Termenul limit─â pentru depunerea dosarelor este 15 octombrie 2016.

Termenul limit─â pentru depunerea dosarelor este 09.12.2016.

Analiza ┼či selec┼úia dosarelor înaintate de uat-urile afectate de fenomenele meteo extreme din prim─âvara ┼či vara anului 2014 se realizeaz─â de c─âtre Unitatea de Implementare a FSUE, constituit─â la nivelul MDRAP, în baza H.G. nr. 478/2010.

Întreb─âri frecvente ┼či r─âspunsuri

Întrebare

V─â rug─âm s─â ne preciza┼úi dac─â sumele primite de unit─â┼úile administrativ-teritoriale prin hot─ârâri ale Guvernului, din Fondul de rezerv─â bugetar─â sau de interven┼úie, sunt eligibile pentru decontarea din FSUE ?

R─âspuns Condi┼úiile de eligibilitate ale sumelor alocate din FSUE sunt prev─âzute atât de Regulamentul (CE) nr. 2012/2002 al Consiliului Uniunii Europene de instituire a Fondului de Solidaritate al Uniunii Europene, modificat de Regulamentul (UE) nr. 661/2014, cât ┼či de Acordul de implementare care va fi semnat între Ministerul Dezvolt─ârii Regionale ┼či Administra┼úiei Publice în calitate de Autoritate de Implementare ┼či autorit─â┼úile administra┼úiei publice locale în calitate de reprezentan┼úi ai poten┼úialilor beneficiari finali (publicat pe site-ul MDRAP în sec┼úiunea dedicat─â FSUE).

La art. 8 din Acordul de implementare se prevede c─â, pentru a fi considerate eligibile, costurile trebuie s─â nu fi fost finan┼úate din alte surse nerambursabile ale Uniunii Europene sau din alte surse de finan┼úare interna┼úional─â nerambursabil─â, s─â nu fi fost efectuate sau acoperite de c─âtre o ter┼ú─â parte ┼či s─â nu reprezinte o rambursare a daunelor provocate de o ter┼ú─â parte.

Astfel, din punct de vedere al sursei de finan┼úare, proiectele finan┼úate ini┼úial din fonduri publice (inclusiv din Fondul de rezerv─â bugetar─â sau Fondul de interven┼úie) sunt eligibile pentru rambursare din FSUE, dac─â respect─â toate condi┼úiile prev─âzute în Acordul de implementare.

---------------------------------------------------------------------

Întrebare

V─â rug─âm s─â ne preciza╚Ťi ce se în┼úelege prin sintagmele ter┼ú─â parte ┼či, respectiv, s─â nu fi fost efectuate sau acoperite de o ter┼ú─â parte ?

R─âspuns Prin sintagmele ter┼ú─â parte ┼či s─â nu fi fost efectuate sau acoperite de o ter┼ú─â parte se în┼úelege orice entitate sau surs─â de finan┼úare care nu provine din fonduri publice (exemplu: fonduri private, asigur─âri, ONG-uri etc).

---------------------------------------------------------------------

Întrebare

V─â rug─âm s─â ne preciza╚Ťi dac─â odat─â ce am beneficiat/utilizat sume din alte surse de finan╚Ťare (ex: bugetul local, fondul de rezerv─â bugetar─â, fondul de interven╚Ťie), aplicarea pentru FSUE poate fi considerat─â dubl─â finan╚Ťare?

R─âspuns Dac─â proiectele au fost finan┼úate ini┼úial din fonduri publice (bugetul propriu, Fondul de rezerv─â bugetar─â sau Fondul de interven┼úie), acoperirea cheltuielilor prin FSUE NU ESTE CONSIDERAT─é DUBL─é FINAN╚ÜARE dac─â respect─â toate condi┼úiile prev─âzute în Acordul de implementare.

---------------------------------------------------------------------

Persoane de contact:

 • Dorin Ciomag, ┼čef serviciu, coordonatorul UI-FSUE la nivelul MDRAP, telefon 021.314.96.55, mobil: 0726.722.992, email: dorin.ciomag@a.mdrap.ro,
 • Florin Prodan, telefon: 021.316.13.54, 021.316.14.63, fax. 021.319.86.82, email: florin.prodan@a.mdrap.ro
Actualizat Marti, 1 Noiembrie 2016
Subsectiuni