Strategia Nationala a Locuirii, lansata in consultare publica

Joi, 28 Iulie 2016

Având în vedere importan╚Ťa domeniului locuirii, Guvernul României a stabilit ca prioritate strategic─â pentru anul 2016 elaborarea Strategiei Na╚Ťionale a Locuirii, aflat în responsabilitatea Ministerului Dezvolt─ârii Regionale ╚Öi Administra╚Ťiei Publice (MDRAP). Proiectul de Hot─ârâre de Guvern privind aprobarea strategiei a fost inclus în Programul anual de lucru al Guvernului pentru anul 2016.

Pentru fundamentarea deciziilor în domeniul locuirii, Ministerul Dezvolt─ârii Regionale ╚Öi Administra╚Ťiei Publice a realizat, împreun─â cu Banca Mondial─â, proiectul „Coordonarea ┼či selec┼úia eficient─â ┼či transparent─â a proiectelor de infrastructur─â finan┼úate din instrumente structurale ┼či de la bugetul de stat pentru perioada 2014 - 2020”, care a avut ╚Öi un scop mai amplu: acela de a sprijini utilizarea eficient─â a fondurilor publice printr-o coordonare mai bun─â cu fondurile europene. Pe baza analizelor realizate, Banca Mondial─â a propus un set de recomand─âri care constituie pilonii cheie ai strategiei na┼úionale în domeniul locuirii. Recomand─ârile, structurate în cinci arii prioritare, au fost integrate în strategie ╚Öi au fost analizate ╚Öi dezb─âtute împreun─â cu actorii relevan┼úi din domeniu, în cadrul atelierelor de lucru privind locuirea organizate de Banca Mondial─â în luna iulie 2015.

Rapoartele elaborate de Banca Mondial─â, disponibile online, subliniaz─â nevoia redefinirii rolului statului în asigurarea unei pie┼úe func┼úionale a locuin┼úelor, care ar putea ameliora semnificativ condi╚Ťiile de locuit, la costuri relativ sc─âzute. Aceste îmbun─ât─â╚Ťiri nu numai c─â ar face locuin╚Ťele mai accesibile ╚Öi de o calitate mai bun─â, dar ar avea efecte ╚Öi asupra economiei în general.

Astfel, proiectul Strategiei Na╚Ťionale a Locuirii urm─âre╚Öte asigurarea accesului la condi┼úii de locuire adecvate pentru toate categoriile de persoane, pân─â în anul 2030. Plecând de la problemele identificate: calitatea slab─â a fondului imobiliar existent, num─ârul mare de cl─âdiri vulnerabile la riscul seismic, locuin┼úe inadecvate pentru grupurile s─ârace ┼či vulnerabile, ineficien┼úa pie┼úei de locuin┼úe, cadrul legal ┼či institu┼úional, pentru atingerea obiectivelor stabilite au fost propuse mai multe direc┼úii de ac┼úiune:

´üČ Revizuirea ╚Öi completarea cadrului legal ┼či institu┼úional;

´üČ Îmbun─ât─â┼úirea condi┼úiilor de locuire pentru categoriile vulnerabile, cuprinzând propuneri pentru reducerea locuirii informale, îmbun─ât─â┼úirea locuin┼úelor comunit─â┼úilor vulnerabile ┼či marginalizate din zonele urbane ┼či rurale, cre┼čterea asisten┼úei din partea autorit─â┼úilor publice în situa┼úii de evacuare precum ┼či îmbun─ât─â┼úirea condi┼úiilor de locuire insalubr─â;

´üČ Programe ┼či mecanisme de finan┼úare, având ca principale propuneri m─âsuri ce vizeaz─â cre┼čterea fondului de locuin┼úe publice, reformarea programelor existente, continuarea m─âsurilor privind consolidarea seismic─â a cl─âdirilor reziden┼úiale nesigure din punct de vedere structural, prioritizarea m─âsurilor privind îmbun─ât─â┼úirea locuin┼úelor ┼či cartierelor vechi, direc╚Ťionarea cu prioritate a asisten╚Ťei în domeniul locuirii c─âtre categoriile s─ârace ╚Öi vulnerabile.

Strategia a fost elaborat─â dup─â consultarea preliminar─â a reprezentan╚Ťilor autorit─â╚Ťilor administra┼úiei publice centrale, ai structurilor asociative ale autorit─â╚Ťilor administra┼úiei publice locale, ai mediului academic ╚Öi ai organiza╚Ťiilor neguvernamentale.

Comentariile ┼či propunerile privind proiectul Strategiei Na┼úionale a Locuirii supus consult─ârii publice pot fi transmise în cel mult 20 de zile calendaristice de la publicarea anuntului pe site-ul MDRAP, în sec╚Ťiunea Consult─âri publice: fie pe adresa MDRAP, Str. Apolodor, nr. 17, sector 5, Bucure┼čti – în aten╚Ťia Direc┼úiei Generale Juridice ┼či Rela┼úia cu Parlamentul, fie la adresa de e-mail iulia.matei@mdrap.ro sau la num─ârul de fax 0372.114.569.

* * *

Strategia Na╚Ťional─â a Locuirii este prev─âzut─â în Programul Na┼úional de Reform─â (PNR), document care constituie platforma-cadru pentru definirea reformelor structurale ┼či a priorit─â┼úilor de dezvoltare care ghideaz─â evolu┼úia României pân─â în anul 2020, în concordan┼ú─â cu traiectoria de atingere a obiectivelor Strategiei Europa 2020. De asemenea, Strategia Na╚Ťional─â a Locuirii a fost realizat─â în strâns─â coordonare cu m─âsurile incluse în Pachetul na┼úional anti-s─âr─âcie lansat de Guvernul României în luna februarie 2016 ╚Öi cu Strategia privind incluziunea social─â ┼či reducerea s─âr─âciei.

Strategia global─â pentru locuire a ONU arat─â c─â locuirea trebuie corelat─â cu alte strategii ╚Öi politici, fiind inseparabil─â de alte obiective precum reducerea s─âr─âciei, incluziunea social─â ╚Öi dezvoltarea economic─â, pentru a ob╚Ťine rezultate coerente ╚Öi durabile. Astfel, Strategia Na╚Ťional─â a Locuirii se înscrie în activit─â┼úile realizate la nivel na┼úional pentru obiectivele formulate în documente strategice precum Agenda pentru dezvoltare durabil─â care prevede pân─â în orizontul 2030 accesul tuturor la locuin╚Ť─â, la un cost accesibil, ╚Öi reabilitarea cartierelor marginalizate.

Obiectivele ╚Öi m─âsurile Strategiei Na╚Ťionale a Locuirii, în special cele privind colectarea de date, eficien╚Ťa energetic─â ╚Öi reducerea riscului seismic, limitarea dezvolt─ârii urbane necontrolate, reabilitarea cl─âdirilor vechi ╚Öi încurajarea investi╚Ťiilor private ╚Öi a parteneriatelor cu sectorul public, se aliniaz─â la principiile ╚Öi recomand─ârile Cartei de la Geneva privind locuirea durabil─â.

Grupurile vulnerabile includ: copiii în situa┼úie de risc ridicat: s─âr─âcie, vulnerabilitate la procese de dezagregare social─â, delincven┼ú─â juvenil─â; tinerii de peste 18 ani care nu mai sunt cuprin┼či în sistemul de ocrotire a copiilor f─âr─â familie; persoanele cu handicap; persoanele apar┼úinând popula┼úiei de etnie rom─â aflate în situa┼úii de risc ridicat; vârstnicii în situa┼úie de risc ridicat ┼či persoanele f─âr─â ad─âpost.(MMFPS, „Memorandumul comun în domeniul incluziunii sociale”, 2005, sec┼úiunea 2.6)

Conform Strategiei na┼úionale privind incluziunea social─â ╚Öi reducerea s─âr─âciei pentru perioada 2015 – 2020, principalele grupuri vulnerabile de popula╚Ťie din România sunt:

1. Persoanele s─ârace/cu venituri reduse;

2. Copiii ╚Öi tinerii lipsi╚Ťi de îngrijirea ╚Öi sus╚Ťinerea p─ârin╚Ťilor;

3. Vârstnicii singuri sau afla╚Ťi în stare de dependen╚Ť─â;

4. Persoanele de etnie rom─â;

5. Persoanele cu dizabilit─â╚Ťi;

6. Alte grupuri vulnerabile (persoane dependente de droguri sau alcool, victime ale violen╚Ťei în familie, persoane care au isp─â╚Öit pedepse privative de libertate, persoane aflate în eviden╚Ťele serviciilor de proba╚Ťiune, etc.);

7. Persoane care tr─âiesc în comunit─â╚Ťi marginalizate.

Aceste persoane constituie grupul ┼úint─â al Strategiei, ┼či beneficiarii cheie ai m─âsurilor care vor fi implementate în perioada 2015-2020.