Fondul de Solidaritate al Uniunii Europene (FSUE)
(DECONTARE cheltuieli eligibile aferente inundațiilor
din primăvara-vara 2014)

NOU! Dat fiind faptul că până la împlinirea termenului limită pentru depunerea dosarelor de aplicare, respectiv 15.10.2016, sumele disponibile din FSUE nu au fost acoperite în totalitate prin cereri de rambursare depuse de potenţialii beneficiari finali, termenul de depunere a dosarelor a fost prelungit până la data de 09.12.2016.

Prezentare:

 • Fondul de Solidaritate al Uniunii Europene este un instrument financiar nerambursabil, creat in anul 2002 la nivelul Uniunii Europene, pentru situații de urgență.
 • Scopul fondului este de a acoperi o parte din cheltuiala publică efectuată de statul beneficiar pentru înlăturarea efectelor dezastrelor naturale, respectiv decontarea doar a operaţiunilor de urgenţă efectuate cu ocazia producerii dezastrelor precum şi a lucrărilor care au fost executate, identificabile prin facturi şi care sunt finalizate până la expirarea termenului de implementare a grantului.

Legislație:

 • Regulamentul (CE) nr. 2012/2002 de instituire a Fondului de Solidaritate al Uniunii Europene, modificat de Regulamentul (EU) nr. 661/2014. Regulamentul stabileşte normele şi principiile pentru asistenţa din partea FSUE. Acesta defineşte, în special, condiţiile în care se poate solicita intervenţia fondului, precum şi procedura de urmat. Regulamentul precizează, de asemenea, normele de punere în aplicare a subvenţiilor acordate de FSUE.
  În România, FSUE este derulat potrivit următoarelor acte normative:
 • HG nr. 478/2010 privind aprobarea structurii organizatorice a Autorităţii Coordonatoare şi de Management şi în România pentru gestionarea asistenţei financiare comunitare, acordată prin Fondul de Solidaritate al Uniunii Europene, cu modificările şi completările ulterioare,
 • HG nr. 1021/2015 privind utilizarea fondurilor alocate prin Fondul de Solidaritate al Uniunii Europene pentru decontarea cheltuielilor publice eligibile aferente operaţiunilor de urgenţă întreprinse în scopul înlăturării pagubelor provocate de inundaţiile din primăvara şi vara anului 2014 şi pentru modificarea art. 4, alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr. 478/2010 pentru aprobarea structurii organizatorice a Autorităţii coordonatoare şi de management în România, precum şi a structurii autorităţilor de implementare pentru gestionarea asistenţei financiare comunitare acordate prin Fondul de Solidaritate al Uniunii Europene.
 • Mecanismul de implementare:

  Pentru anul 2014, pe baza datelor şi a informaţiilor primite de la ministerele de linie, Guvernul României, prin Autoritatea Coordonatoare şi de Management a FSUE (ACM) de la nivelul Cancelariei Primului-Ministru, a elaborat două aplicaţii pentru mobilizarea FSUE, aferente celor două valuri de inundaţii, cuprinzând:
  • pagubele înregistrate şi operaţiunile de urgenţă întreprinse ca urmare a ploilor torenţiale şi a inundaţiilor din perioada 14 - 31 mai 2014 pe întreg teritoriul României;
  • pagubele înregistrate şi operaţiunile de urgenţă întreprinse ca urmare a ploilor torenţiale şi a inundaţiilor din perioada 28 iulie 2014 – jumătatea lunii august 2014, în regiunea „Sud-Vest” Oltenia.

  În urma analizării celor două aplicaţii, Comisia Europeană a aprobat acordarea sumei de 8.495.950 Euro pentru România.

  Prin H.G. nr. 1021/2015, Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice a fost desemnat autoritate de implementare a FSUE şi i s-a alocat suma de 5.429.953 euro, repartizată astfel:

 • pentru inundaţiile din 14-31 mai 2014 pe întreg teritoriul României, echivalentul în lei a 3.136.506 euro, (cursul Inforeuro stabilit de Comisia Europeană 1 Euro = 4,4145 Lei),
 • pentru inundaţiile din 28 iulie - jumătatea lunii august în regiunea de dezvoltare Sud-Vest Oltenia, echivalentul în lei a 2.293.447 euro (cursul Inforeuro stabilit de Comisia Europeană 1 Euro = 4,4125 Lei).

Sumele alocate din FSUE se utilizează pentru decontarea cheltuielilor publice aferente următoarelor tipuri de operaţiuni de urgenţă şi de recuperare esenţiale:

 • repunerea în funcţiune a infrastructurilor şi a instalaţiilor în domeniile energiei, apelor şi apelor uzate, telecomunicaţiilor, transporturilor, sănătăţii şi învăţământului, în cadrul căreia sunt programate spre finanţare următoarele categorii de operaţiuni de urgenţă:
  • (i) repunerea în funcţiune a reţelelor de alimentare cu apă potabilă: reţele de aprovizionare cu apă, uzine de tratare, epurare a apei, fântâni, puţuri de adâncime şi rezervoare, bazine de înmagazinare apă etc.;
  • (ii) refacerea sistemelor de colectare a apelor pluviale şi a reţelelor de colectare a apelor uzate: reţele de canalizare, canale şi cămine, staţii de epurare, bazine de decantare etc.;
  • (iii) refacerea infrastructurii în domeniile sănătăţii şi educaţiei: reabilitare unităţi sanitare publice, grădiniţe, şcoli, etc. degradatede calamitate;
  • (iv) refacerea infrastructurii de transport rutier: autostrăzi/drumuri naţionale, drumuri judeţene, străzi şi drumuri comunale, poduri, podeţe, pasarele şi traversări pietonale, diguri şi apărări de mal în administrarea autorităţilor/instituţiilor locale, consolidarea şi reconstruirea zidurilor de sprijin.
 • furnizarea de cazare temporară şi finanţarea serviciilor de salvare pentru satisfacerea nevoilor populaţiei afectate, în cadrul căreia este programată spre finanţare următoarea categorie de operaţiune de urgenţă: servicii de salvare, intervenţii de urgenţă inclusiv pentru combaterea efectelor inundaţiilor, administrarea de vaccinuri şi acoperirea nevoilor imediate ale populaţiei afectate de calamitate
 • securizarea infrastructurilor de prevenţie şi măsurile de protejare a patrimoniului cultural, în cadrul căreia este programată spre finanţare următoarea categorie de operaţiune de urgenţă: asigurarea imediată a infrastructurii de apărare împotriva inundaţiilor, respectiv diguri, baraje, apărări de maluri, regularizări ale cursurilor de apă
 • curăţarea zonelor sinistrate, inclusiv a zonelor naturale, în concordanţă, după caz, cu abordările centrate pe ecosisteme, precum şi refacerea imediată a zonelor naturale afectate, în scopul evitării efectelor imediate provocate de eroziunea solului, în cadrul căreia este programată spre finanţare următoarea categorie de operaţiune de urgenţă: lucrări de curăţare a infrastructurii prioritare cu rol de prevenire şi a infrastructurii existente de gospodărire a apelor, respectiv curăţare golire fund, înlăturarea aluviunilor de pe drumuri, străzi, decolmatarea cursurilor de apă.

Gestionarea contravalorii în lei a sumelor primite de la FSUE se efectuează de Autoritatea coordonatoare şi de management din România, autorităţile de implementare şi beneficiarii finali prin conturi distincte deschise la Trezoreria Statului.

În acest sens, beneficiarii finali trebuie să deschidă un cont distinct la Trezoreria Statului, în conformitate cu prevederile art. 6, alin. (7) din Acordul de implementare.

Criterii de selecţie şi prioritizare a dosarelor

Selecţia dosarelor depuse de potențialii beneficiari se face ţinând cont de următoarele criterii:

 • criteriul repartizării geografice – se va urmări, pe cât posibil, în funcţie de solicitările existente, selectarea de proiecte din toate judeţele afectate de inundaţiile din perioadele:
 • 14-31 mai 2014 pe întreg teritoriul României,
 • 28 iulie - jumătatea lunii august în regiunea de dezvoltare Sud-Vest Oltenia;
 • criteriul cronologic – dosarele vor fi supuse verificărilor în ordinea înregistrării lor la minister;
 • criteriul privind amploarea pagubelor, concretizate în valoarea proiectelor – vor avea prioritate proiectele din zonele cele mai afectate de valul de inundaţii; 
 • stadiul fizic de realizare al proiectului – au prioritate proiectele ale căror lucrări au fost finalizate în totalitate, cu proces verbal de recepţie la terminarea lucrării.

Depunere

Reprezentanții unităților administrativ-teritoriale (uat) pot depune dosarele cu documentaţia justificativă începând cu data de 11 aprilie 2016 la Registratura MDRAP din Str. Apolodor nr. 17, latura Nord, sector 5, București, cu menţiunea „pentru Unitatea de Implementare UI-FSUE”.

Termenul limită pentru depunerea dosarelor este 15 octombrie 2016.

Termenul limită pentru depunerea dosarelor este 09.12.2016.

Analiza şi selecţia dosarelor înaintate de uat-urile afectate de fenomenele meteo extreme din primăvara şi vara anului 2014 se realizează de către Unitatea de Implementare a FSUE, constituită la nivelul MDRAP, în baza H.G. nr. 478/2010.

Întrebări frecvente şi răspunsuri

Întrebare

Vă rugăm să ne precizaţi dacă sumele primite de unităţile administrativ-teritoriale prin hotărâri ale Guvernului, din Fondul de rezervă bugetară sau de intervenţie, sunt eligibile pentru decontarea din FSUE ?

Răspuns Condiţiile de eligibilitate ale sumelor alocate din FSUE sunt prevăzute atât de Regulamentul (CE) nr. 2012/2002 al Consiliului Uniunii Europene de instituire a Fondului de Solidaritate al Uniunii Europene, modificat de Regulamentul (UE) nr. 661/2014, cât şi de Acordul de implementare care va fi semnat între Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice în calitate de Autoritate de Implementare şi autorităţile administraţiei publice locale în calitate de reprezentanţi ai potenţialilor beneficiari finali (publicat pe site-ul MDRAP în secţiunea dedicată FSUE).

La art. 8 din Acordul de implementare se prevede că, pentru a fi considerate eligibile, costurile trebuie să nu fi fost finanţate din alte surse nerambursabile ale Uniunii Europene sau din alte surse de finanţare internaţională nerambursabilă, să nu fi fost efectuate sau acoperite de către o terţă parte şi să nu reprezinte o rambursare a daunelor provocate de o terţă parte.

Astfel, din punct de vedere al sursei de finanţare, proiectele finanţate iniţial din fonduri publice (inclusiv din Fondul de rezervă bugetară sau Fondul de intervenţie) sunt eligibile pentru rambursare din FSUE, dacă respectă toate condiţiile prevăzute în Acordul de implementare.

---------------------------------------------------------------------

Întrebare

Vă rugăm să ne precizați ce se înţelege prin sintagmele terţă parte şi, respectiv, să nu fi fost efectuate sau acoperite de o terţă parte ?

Răspuns Prin sintagmele terţă parte şi să nu fi fost efectuate sau acoperite de o terţă parte se înţelege orice entitate sau sursă de finanţare care nu provine din fonduri publice (exemplu: fonduri private, asigurări, ONG-uri etc).

---------------------------------------------------------------------

Întrebare

Vă rugăm să ne precizați dacă odată ce am beneficiat/utilizat sume din alte surse de finanțare (ex: bugetul local, fondul de rezervă bugetară, fondul de intervenție), aplicarea pentru FSUE poate fi considerată dublă finanțare?

Răspuns Dacă proiectele au fost finanţate iniţial din fonduri publice (bugetul propriu, Fondul de rezervă bugetară sau Fondul de intervenţie), acoperirea cheltuielilor prin FSUE NU ESTE CONSIDERATĂ DUBLĂ FINANȚARE dacă respectă toate condiţiile prevăzute în Acordul de implementare.

---------------------------------------------------------------------

Persoane de contact:

 • Dorin Ciomag, şef serviciu, coordonatorul UI-FSUE la nivelul MDRAP, telefon 021.314.96.55, mobil: 0726.722.992, email: dorin.ciomag@a.mdrap.ro,
 • Florin Prodan, telefon: 021.316.13.54, 021.316.14.63, fax. 021.319.86.82, email: florin.prodan@a.mdrap.ro
Actualizat Marti, 1 Noiembrie 2016