• Hotărâre a Guvernului privind completarea şi modificarea Hotărârii Guvernului nr. 925/1995 pentru aprobarea Regulamentului de verificare şi expertizare tehnică de calitate a proiectelor, a execuţiei lucrărilor şi a construcţiilor. (20-12-2016)
 • Hotărâre a Guvernului pentru rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2016 al al Societăţii Comerciale Compania Naţională de Investiţii “C.N.I.” – S.A. aflată sub autoritatea Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice (13-12-2016)
 • Hotărâre a Guvernului pentru rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2016 al Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe (13-12-2016)
 • Hotărâre a Guvernului pentru modificarea şi înlocuirea Anexei 1 – Regulamentul privind activitatea de metrologie în construcţii - la Hotărârea Guvernului nr. 766/1997 pentru aprobarea unor regulamente privind calitatea în construcţii (12-12-2016)
 • Hotărâre a Guvernului privind aprobarea indicatorilor tehnico - economici ai obiectivului de investiţii “Sală de Sport Polivalentă cu capacitatea de 5000 locuri”, municipiul Oradea, judeţul Bihor (07-12-2016)
 • Ordonanta de Urgenta privind măsuri pentru reducerea riscului seismic al construcţiilor existente (29-11-2016)
 • Ordin pentru aprobarea Procedurii de evaluare şi valorificare a bunurilor sechestrate (28-11-2016)
 • Hotărâre a Guvernului pentru aprobarea Regulamentului privind controlul de stat al calităţii în construcţii (25-11-2016)
 • Ordonanţă de urgenţă a Guvernului pentru aprobarea Programului regional de dezvoltare locală şi a unor dispoziţii tranzitorii privind Programul naţional de dezvoltare locală (16-11-2016)
 • Ordin pentru modificarea şi completarea reglementării tehnice Normativ privind proiectarea, executarea şi exploatarea sistemelor de alimentare cu apă şi canalizare a localităţilor, indicativ NP 133-2013, aprobată prin Ordinul viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice nr. 2901/2013 (11-11-2016)
 • Hotărâre a Guvernului pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 1093/2013 privind declararea de interes public şi de importanţă naţională a Campionatului European de Fotbal 2020, precum şi a candidaturii României pentru organizarea la Bucureşti a unor meciuri din cadrul Turneului final (10-11-2016)
 •  Hotărâre a Guvernului privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii “Reparaţie capitală, consolidare, modernizare şi extindere sediu Tribunal Vâlcea”, municipiul Râmnicu Vâlcea, judeţul Vâlcea, realizat prin Compania Naţională de Investiţii C.N.I. - S.A. (09-11-2016)
 • Lege privind Codul Administrativ al României (08-11-2016) 
 • Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 363/2006 privind aprobarea Planului de Amenajare a Teritoriului Naţional - Secţiunea I - Reţele de transport (01-11-2016) 
 • Lege privind modificarea şi completarea Legii cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996 (01-11-2016) 
 • Ordinpentru modificarea şi completarea reglementării tehnice „Metodologie de calcul al performanţei energetice a clădirilor” aprobată prin Ordinul ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului nr. 157/2007, cu modificările şi completările ulterioare (24-10-2016) 
 • Proiectul de Normativ privind securitatea la incendiu a construcţiilor, Partea I - Construcţii, Indicativ P118/1-2016 (12-10-2016) 
 • Hotărâre a Guvernului pentru stabilirea regimului juridic al unor locuinţe pentru tineri, destinate închirierii, construite prin programe de investiţii la nivel naţional, aflate în administrarea consiliilor locale, precum şi a măsurilor necesare în vederea aplicării prevederilor Legii nr. 152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe, referitoare la administrarea şi vânzarea acestora (04-10-2016) 
 • Hotărâre a Guvernului pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.000/2006 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici. (03-10-2016) 
 • Ordin privind aprobarea Metodologiei pentru stabilirea distanţelor adecvate în activităţile de amenajarea teritoriului şi urbanism din jurul amplasamentelor care se încadrează în prevederile Legii nr.59/2016 privind controlul asupra pericolelor de accident major în care sunt implicate substanţe periculoase (30-09-2016) 
 • Hotărâre a Guvernului pentru aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2016 al Societăţii Comerciale Compania Naţională de Investiţii „C.N.I.” – S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice (30-09-2016) 
 • Ordin pentru aplicara prevederilor art. 46 alin. (8) şi ale art. 47 alin. (9) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare (29-09-2016) 
 • Hotărâre a Guvernului pentru rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2016 al Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe (29-09-2016) 
 • Hotărâre a Guvernului privind organizarea si functionarea Institutului National de Administratie (28-09-2016) 
 • Ordonanţă de urgenţă pentru modificarea Legii nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică și a Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale şi reglementarea unor măsuri pentru implementarea Programului Național de Cadastru (18-08-2016)
 • Ordin pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii aprobate prin Ordinul ministrului dezvoltării regionale şi locuinţei nr. 839/2009 (12-08-2016)
 • Hotărâre a Guvernului privind stabilirea categoriei municipiilor, oraşelor şi comunelor (09-08-2016) 
 • Hotărâre a Guvernului pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr.855/2008 pentru aprobarea actului constitutiv-cadru şi a statutului-cadru ale asociaţiilor de dezvoltare intercomunitară cu obiect de activitate serviciile de utilităţi publice (08-08-2016)
 • Ordin privind aprobarea unor formulare tipizate pentru activitatea de stabilire a impozitelor şi taxelor locale, de către organele fiscale locale și pentru modificarea și completarea Ordinului viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale și administrației publice nr. 2069/2015 privind aprobarea unui formular tipizat pentru activitatea de colectare a impozitelor şi taxelor locale, desfăşurată de către organele fiscale locale, privind Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal  (08-08-2016)
 • Hotărâre a Guvernului pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii locuinţei nr.114/1996, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr.1275/2000 (05-08-2016)
 • Hotărâre a Guvernului pentru aprobarea Strategiei Naţionale a Locuirii (28-07-2016)
 • Hotărâre a Guvernului privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii „Reabilitare corp A, Complex Panduri” (consolidare, modernizare inclusiv amenajarea mansardei în volumul podului existent), Șoseaua Panduri nr. 90, sector 5, București, realizat prin Compania Naţională de Investiţii C.N.I. - S.A. (20-07-2016)
 • Hotărâre a Guvernului privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii „Sală Polivalentă – 5000 locuri”, municipiul Constanţa, judeţul Constanţa, realizat prin Compania Naţională de Investiţii „C.N.I.” – S.A. (08-07-2016)
 • Ordonanță de urgență a Guvernului privind completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.64/2009 privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale și utilizarea acestora pentru obiectivul convergență (23-06-2016)
 • Hotărâre a Guvernului pentru aprobarea Regulamentului de recepţie a construcţiilor (17-06-2016)
 • Hotărâre a Guvernului pentru aprobarea Regulamentului privind activitatea de reglementare în construcţii şi categoriile de cheltuieli aferente (17-06-2016)
 • Hotărâre a Guvernului privind desfiinţarea Centrului de Sănătate Teaca, judeţul Bistriţa-Năsăud (17-06-2016)
 • Hotărâre a Guvernului pentru modificarea şi completarea Anexei V - Regulamentul privind agrementul tehnic pentru produse, procedee şi echipamente noi în construcţii - la Hotărârea Guvernului nr. 766/1997 pentru aprobarea unor regulamente privind calitatea in construcţii, cu modificările şi completările ulterioare (15-06-2016)
 • Hotărâre a Guvernului privind documentaţiile tehnico-economice aferente obiectivelor de investiţii finanţate din fonduri publice (07-06-2016)
 • Hotărâre a Guvernului pentru aprobarea Programului „Construcţia de locuinţe de serviciu (17-05-2016)
 • Hotărâre a Guvernului privind aprobarea Strategiei pentru inovare şi bună guvernare (17-05-2016)
 • Hotărâre a Guvernului privind stabilirea condiţiilor pentru comercializarea produselor pentru construcţii (13-05-2016)
 • Hotărâre a Guvernului pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr.548/1999 privind aprobarea Normelor tehnice pentru întocmirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al comunelor, oraşelor, municipiilor şi judeţelor (13-05-2016)
 • Ordin pentru aprobarea Procedurii privind autorizarea şi exercitarea dreptului de liberă practică a responsabililor tehnici cu execuţia lucrărilor de construcţii, precum şi pentru modificarea Reglementării tehnice Îndrumător pentru atestarea tehnico - profesională a specialiştilor cu activitate în construcţii aprobată prin Ordinul ministrului lucrărilor publice, transporturilor şi locuinţei nr. 777/2003 (05-05-2016) 
 • Hotărâre a Guvernului pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr.1236/2012 privind stabilirea cadrului instituțional și a unor măsuri pentru aplicarea prevederilor Regulamentului (UE) nr.305/2011 al Parlamentului European și al Consiliului din 9 martie 2011 de stabilire a unor condiții armonizate pentru comercializarea produselor pentru construcții și de abrogare a Directivei 89/106/CEE a Consiliului (04-05-2016) 
 • Hotărâre a Guvernului pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr.294/2015 privind aprobarea Programului naţional de cadastru şi carte funciară 2015-2023 (03-05-2016) 
 • Ordin pentru modificarea şi completarea ordinului ministrului lucrărilor publice, transporturilor şi locuinţei nr. 542/2003 pentru aprobarea Metodologiei privind iniţierea, programarea, achiziţia, elaborarea, avizarea, aprobarea şi valorificarea reglementărilor tehnice şi a rezultatelor activităţilor specifice în construcţii, amenajarea teritoriului, urbanism şi habitat (22-04-2016) 
 • Lege privind amenajarea spatiului maritim (22-04-2016)
 • Lege privind infiintarea si organizarea Institutului National pentru Administratie (22-04-2016)
 • Hotarare a Guvernului pentru modificarea si completarea Hotararii Guvernului nr 521/1997 pentru aprobarea Normelor metodologice privind finantarea sistemului informational specific domeniului imobiliar-edilitar si bancilor de date urbane (21-04-2016)
 • Hotarare a Guvernului pentru modificarea si completarea Hotararii Guvernului nr 525/1996 pentru aprobarea Regulamentului general de urbanism, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare (21-04-2016)
 • Hotarare a Guvernului privind aprobarea Strategiei integrate de dezvoltare durabila a Deltei Dunarii (20-04-2016)
 • Ordin privind aprobarea Metodologiei pentru analiza potenţialului turistic al teritoriului, iniţiat de Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, împreună cu Ministerul Economiei, Comerţului şi Relaţiilor cu Mediul de Afaceri (14-04-2016) 
 • Lege privind organizarea administrativă a teritoriului României (11-04-2016) 
 • Hotărâre a Guvernului privind elaborarea şi conţinutul-cadru al documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor de investiţii finanţate din fonduri publice (08-04-2016) 
 • Hotărâre a Guvernului privind structura, organizarea şi funcţionarea Registrului electronic național al nomenclaturilor stradale (06-04-2016) 
 • Lege a cadastrului şi a cărţii funciare (05-04-2016) 
 • Hotărâre a Guvernului pentru aprobarea documentaţiei „Plan Urbanistic General şi Regulament Local de Urbanism, Comuna Arbore, Judeţul Suceava” (05-04-2016) 
 • Ordin pentru modificarea şi completarea reglementării tehnice „Regulament privind atestarea auditorilor energetici pentru clădiri”, aprobată prin Ordinul ministrului dezvoltării regionale şi turismului nr. 2237/2010 (30-03-2016) 
 • Ordin pentru aplicarea prevederilor pct. 101 din Anexa la Hotărârea Guvernului nr. 1/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare (30-03-2016) 
 • Strategia privind formarea profesională 2016-2020 (17-03-2016) 
 • Hotărâre a Guvernului pentru modificarea art. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 1/2013 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice (16-03-2016) 
 • Hotărâre a Guvernului pentru aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2016 al Societății Comerciale Compania Națională de Investiții ” C.N.I.” – S.A. aflată sub autoritatea Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice (16-03-2016)
 • Ordonanţă de urgenţă a Guvernului privind modificarea şi completarea Legii-cadru a descentralizării nr. 195/2006, precum şi unele măsuri de eficientizare a procesului de descentralizare (08-03-2016)
 • Hotărâre a Guvernului pentru actualizarea tarifului lunar al chiriei (lei/m2) practicat pentru spaţiile cu destinaţia de locuinţe aparţinând domeniului public sau privat al statului ori al unităţilor administrativ-teritoriale ale acestuia, precum şi pentru locuinţele de serviciu, locuinţele de intervenţie şi căminele pentru salariaţi ale societăţilor comerciale, companiilor naţionale, societăţilor naţionale şi regiilor autonome şi pentru curţile şi grădinile aferente suprafeţelor locative (07-03-2016)
 • Hotărâre a Guvernului pentru modificarea și completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii-cadru a descentralizării nr.195/2006, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr.139/2008 (03-03-2016)
 • Hotărâre a Guvernului privind modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 525/2013 pentru aprobarea atribuţiilor generale şi specifice, a structurii organizatorice şi a numărului maxim de posturi, precum şi a normării parcului auto şi a consumului de carburanţi ale Inspectoratului de Stat în Construcţii (26-02-2016)
 • Hotărâre a Guvernului pentru aprobarea Programului de acţiuni pe anul 2016 privind proiectarea şi execuţia lucrărilor de intervenţie pentru reducerea riscului seismic la construcţiile cu destinaţia de locuinţă multietajate, încadrate prin raport de expertiză tehnică în clasa I de risc seismic şi care prezintă pericol public (11-02-2016)
 • Hotărâre a Guvernului pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 150/2010 pentru înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Consiliului Interministerial de Avizare Lucrări Publice de Interes Naţional şi Locuinţe (26-01-2016)
 • Ordin al viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice, privind aprobarea unor formulare tipizate pentru activitatea de colectare a impozitelor şi taxelor locale, precum și a altor venituri ale bugetelor locale de către organele fiscale locale și de modificare și completare a unor tipizate aprobate prin Ordinul viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale și administrației publice nr. 2068/22.12.2015 (22-01-2016)
 • PROIECT DE HOTARARE privind numirea Comisiei pentru efectuarea cercetării prealabile în vederea declarării utilităţii publice pentru lucrarea de interes naţional Lucrări de investiţii în cazarma 2940 Băbana, comuna Băbana, judeţul Argeş (14-01-2016)
 • Ordonanță a Guvernului pentru modificarea şi completarea Legii nr. 372/2005 privind performanţa energetică a clădirilor (08-01-2016)
 • Ordonanță a Guvernului pentru modificarea și completarea Legii nr.184/2001 privind organizarea și exercitarea profesiei de arhitect (07-01-2016)
Actualizat Marti, 20 Decembrie 2016