• Proiect de Hotarare a Guvernului privind scoaterea unui imobil din inventarul centralizat al bunurilor care alcătuiesc domeniul public al statului şi din administrarea Oficiului de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Arad, ca urmare a restituirii acestuia către persoanele îndreptăţite (27-07-2017)
 • Proiect de Hotarare a Guvernului pentru aprobarea listei cuprinzând categoriile de informaţii secrete de stat, pe niveluri de secretizare, elaborate sau deţinute de Ministerul Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice şi Fondurilor Europene sau de instituţiile publice şi organele de specialitate ale administraţiei publice centrale din subordinea Ministerului Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice şi Fondurilor Europene şi termenele de clasificare aferente (26-07-2017)
 • Proiect de Hotarare a Guvernului pentru aprobarea Regulamentului privind stabilirea locurilor de muncă, a categoriilor de personal, mărimea concretă a sporurilor pentru condiţii de muncă, precum şi condiţiile de acordare a acestora pentru familia ocupaţională de funcţii bugetare „ADMINISTRAŢIE din administrația publică locală (26-07-2017)
 • Proiect de Hotarare a Guvernului privind actualizarea datelor de identificare ale unui imobil aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Finanţelor Publice prin – Agenţia Naţională de Administrare Fiscală – Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Cluj – Napoca şi transmiterea acestuia din domeniul public al statului în domeniul public al oraşului Dragomireşti, judeţul Maramureş (24-07-2017)
 • Proiect de Ordonanta a Guvernului pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr 29/2015 privind gestionarea şi utilizarea fondurilor externe nerambursabile şi a cofinanțării publice naționale, pentru obiectivul „Cooperare teritorială europeană”, în perioada 2014-2020 (24-07-2017)
 • Proiect de Hotarare a Guvernului privind modificarea și completarea anexei nr. 10 la Hotărârea Guvernului nr. 1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului (18-07-2017)
 • Proiect de Hotarare a Guvernului pentru modificarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii Complex Sportiv Craiova - Stadion de fotbal, prevăzuţi în anexa la Hotărârea Guvernului nr. 900/2014 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii Complex Sportiv Craiova - Stadion de fotbal, bd. Ştirbei Vodă nr. 34, municipiul Craiova, judeţul Dolj, realizat prin Compania Naţională de Investiţii C.N.I. - S.A. (14-07-2017)
 • Proiect de Hotarare a Guvernului privind preluarea podului peste râul Arieş, situat pe drumul naţional DN 1, proprietate publică a statului, din administrarea Consiliului Local al Municipiului Turda, judeţul Cluj, în administrarea Ministerului Transporturilor prin Compania Naţională de Administrare a Infrastructurii Rutiere în vederea realizării de către Compania Naţională de Administrare a Infrastructurii Rutiere a activităţilor de interes naţional în domeniul administrării drumurilor naţionale (14-07-2017)
 • Proiect de Ordonanta a Guvernului privind unele măsuri pentru administrația publică centrală (12-07-2017)
 • Proiect de Lege privind Codul administrativ (06-07-2017)
 • Proiect de Hotarare a Guvernului privind transmiterea unui imobil din domeniul public al statului și din administrarea Institutului de Cercetări Eco – Muzeale “Gavrilă Simion” Tulcea, în domeniul public al județului Tulcea (05-07-2017)
 • Proiect de Hotarare a Guvernului privind actualizarea caracteristicilor tehnice şi a valorii de inventar ale unor imobile care se transmit din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Finanţelor Publice - Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Braşov, în domeniul public al oraşului Covasna, judeţul Covasna (12-06-2017)
 • Proiect de Hotarare a Guvernului privind înscrierea în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului și transmiterea în proprietatea publică a Orașului Breaza, județul Prahova, a unor imobile aflate în proprietatea publică a statului (09-06-2017)
 • Proiect de Lege a serviciilor de utilitate publica de transport calatori (06-06-2017)
 • Proiect de Hotarare a Guvernului privind trecerea unui bun imobil din domeniul privat al statului în domeniul public al statului şi administrarea Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară, pentru Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Tulcea (06-06-2017)
 • Proiect de Hotarare a Guvernului pentru completarea Standardelor naționale de protectie a informatiilor clasificate în Romania, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 585/2002 (24-05-2017)
 • Proiect de Ordonanța de Urgenta pentru modificarea art. 4 alin.(1) lit. c) din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii (17-05-2017)
 • Proiect de Hotarare a Guvernului pentru reducerea riscului seismic la construcţiile cu destinaţia de locuinţă multietajate, încadrate prin raport de expertiză tehnică în clasa I de risc seismic şi care prezintă pericol public (10-05-2017)
 • Proiect de Hotarare a Guvernului privind modificarea unei anexe la Hotărârea Guvernului nr. 540/2000 privind aprobarea încadrării în categorii funcţionale a drumurilor publice şi a drumurilor de utilitate privată deschise circulaţiei publice (04-05-2017)
 • Proiect de Hotarare a Guvernului pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii locuinţei nr. 114/1996, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.275/ 2000 (27-04-2017)
 • Proiect de Hotarare a Guvernului pentru modificarea si completarea Hotararii Guvernului nr. 294/2015 pentru aprobarea Programului national de cadastru si carte funciara 2015 – 2023 (21-04-2017)
 • Proiect de Hotarare a Guvernului pentru alocarea temporară, pentru luna aprilie 2017, a unor sume din venituri din privatizare, ordonatorului principal de credite cu rol de Autoritate de management pentru Programul Operational Inițiativa pentru Intreprinderile Mici si Mijlocii (POIIMM) (19-04-2017)
 • Proiect de Ordonanța de Urgenta pentru modificarea art. 4 alin.(1) lit. c) din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii (19-04-2017)
 • Proiect de Hotarare a Guvernului pentru modificarea și completarea Regulamentului de organizare si functionare a Agentiei Nationale de Cadastru si Publicitate Imobiliara aprobat prin Hotararea Guvernului nr. 1288/2012 (19-04-2017)
 • Proiect de Hotarare a Guvernului privind modificarea și completarea Normelor metodologice pentru punerea in aplicare a prevederilor Legii nr. 152/1998 privind infiintarea Agentiei Nationale pentru Locuinte, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 962/2001 (18-04-2017)
 • Proiect de Hotarare a Guvernulu pentru aprobarea Tezelor prealabile ale proiectului Codului Finanțelor publice locale (13-04-2017)
 • Proiect de Ordonanța de Urgenta pentru completarea Legii nr. 105/2011 privind gestionarea si utilizarea fondurilor externe nerambursabile si a cofinantarii publice nationale, pentru obiectivul Cooperare Teritoriala Europeana (10-04-2017)
 • Proiect de Hotarare a Guvernului pentru modificarea și completarea Hotararii Guvernului nr. 150/2010 pentru infiintarea, organizarea si functionarea Consiliului Interministerial de Avizare Lucrari Publice de Interes National si Locuinte (06-04-2017)
 • Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr. 2/1968 privind organizarea administrativa a teritoriului Republicii Socialiste Romania (06-04-2017)
 • Proiect de Hotarare de Guvern pentru aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2017 al Agentiei Nationale pentru Locuinte, institutie publica aflata sub autoritatea Ministerului Dezvoltarii Regionale, Administratiei Publice și Fondurilor Europene (29-03-2017)
 • Proiect de Hotarare de Guvern pentru aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2017 al C.N.I. - S.A. aflata sub autoritatea MDRAPFE (28-03-2017)
 • Proiect de Ordonanța de Urgența pentru modificarea si completarea Legii nr. 152/1998 privind infiintarea Agentiei Nationale pentru Locuinte (28-03-2017)
 • Proiect de Hotarare de Guvern privind aplicarea unor corectii financiare in cadrul Programului operational sectorial Dezvoltarea resurselor umane (POSDRU) 2007-2013 si efectuarea unor operatiuni de regularizare financiara (21-03-2017)
 • Proiect de Hotarare de Guvern privind modificarea Anexei nr. 10 a Hotararii Guvernului nr. 1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului și pentru trecerea unor imobile din domeniul public al statului și din administrarea Ministerului Dezvoltarii Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene in domeniul public al județului Ialomița (20-03-2017)
 • Proiect de Ordonanta de Urgenta pentru completarea Ordonanței de Urgența a Guvernului nr. 34/2015 privind reglementarea unor masuri pentru stimularea absorbției fondurilor externe nerambursabile (21-02-2017)
 • Proiect de Hotarare de Guvern privind trecerea unor drumuri forestiere si a terenurilor aferente acestora din domeniul public al statului si din administrarea Regiei Nationale a Padurilor - Romsilva in domeniul public al comunei Zamostea, judetul Suceava (21-02-2017)
 • Proiect de Hotarare de Guvern privind desfiintarea Centrului de Sanatate Teaca, judetul Bistrita-Nasaud (09-02-2017)
 • Proiect de Hotarare de Guvern pentru modificarea si completarea Hotararii Guvernului nr. 907/2016 privind etapele de elaborare si continutul-cadru al documentatiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investitii finantate din fonduri publice (08-02-2017)
 • Proiect de Hotarare de Guvern privind stabilirea conditiilor pentru comercializarea produselor pentru constructii (07-02-2017)
 • Proiect de Hotarare de Guvern pentru modificarea si inlocuirea Anexei 5 - Regulamentul privind agrementul tehnic pentru produse, procedee si echipamente noi in constructii - din Hotararea Guvernului nr. 766/1997 pentru aprobarea unor regulamente privind calitatea in constructii (07-02-2017)
 • Proiect de Hotarare de Guvern pentru aprobarea regulamentului de organizare si functionare, precum si a componentei nominale a Comitetului de amenajare a spatiului maritim (01-02-2017)
 • Proiect de Ordonanta de Urgenta pentru modificarea si completarea unor acte normative, pentru stabilirea unor masuri privind realizarea investitiilor finantate din fonduri publice si pentru acordarea unor facilitati personalului din cadrul autoritatilor administratiei publice centrale si locale (17-01-2017)
 • Proiect de Hotarare de Guvern pentru modificarea HG nr. 273/1994 privind aprobarea Regulamentului de receptie a lucrarilor de constructii si instalatii aferente acestora (11-01-2017)
 • Proiect de Hotarare de Guvern privind organizarea și funcționarea Ministerului Dezvoltarii Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene (10-01-2017)
Subsectiuni