• Proiect de Ordonanta de Urgenta privind modificarea și completarea Legii cadastrului și a publicității imobiliare nr. 7/1996 (20-11-2017)
 • Proiect de Hotarare a Guvernului privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2017, pentru unele unităţi administrativ – teritoriale în vederea asigurării continuităţii serviciului public de alimentare cu energie termică în sistem centralizat, a populaţiei (17-11-2017)
 • Proiect de Ordonanta de Urgenta pentru modificarea şi completarea Legii serviciilor comunitare de utilități publice nr. 51/2006 (17-11-2017)
 • Proiect de Hotarare a Guvernului privind trecerea unui bun imobil din domeniul privat al statului în domeniul public al statului şi în administrarea Oficiului de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Tulcea (17-11-2017)
 • Proiect de Hotarare a Guvernului pentru aprobarea bugetului rectificat de venituri şi cheltuieli pe anul 2017 al Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe, instituţie publică aflată sub autoritatea Ministerului Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice și Fondurilor Europene (16-11-2017)
 • Proiect de Ordonanta de Urgenta privind stabilirea unor măsuri financiare (08-11-2017)
 • Proiect de Hotarare a Guvernului pentru aprobarea Regulamentului privind stabilirea locurilor de muncă, a categoriilor de personal, mărimea concretă a sporului pentru condiţii de muncă, precum şi condiţiile de acordare a acestuia pentru familia ocupaţională de funcţii bugetare ''ADMINISTRAŢIE'' din administraţia publică centrală (07-11-2017)
 • Proiect de Hotarare a Guvernului privind alocarea unei sume din Fondul de intervenție la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2017, pentru înlăturarea efectelor calamităţilor naturale produse de furtuni (21-09-2017)
 • Proiect de Hotarare a Guvernului privind modificarea şi completarea anexei nr. 10 la Hotărârea Guvernului nr. 1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, precum şi transmiterea unor imobile aparținând domeniului public al statului din administrarea Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară în administrarea oficiilor de cadastru şi publicitate imobiliară (20-09-2017)
 • Proiect de Hotarare a Guvernului privind alocarea unei sume din Fondul de intervenție la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2017, pentru comuna Măldărești, județul Vâlcea (04-09-2017)
 • Proiect de Hotarare a Guvernului pentru aprobarea bugetului rectificat de venituri şi cheltuieli pe anul 2017 al Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe, instituţie publică aflată sub autoritatea Ministerului Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice și Fondurilor Europene (01-09-2017)
 • Proiect de Ordonanta a Guvernului pentru completarea Legii nr. 152/1998 privind infiintarea Agentiei Nationale pentru Locuinte (24-08-2017)
 • Proiect de Hotărâre a Guvernului pentru completarea Hotărârii Guvernului nr. 294/2015 privind aprobarea Programului naţional de cadastru şi carte funciară 2015 – 2023 (11-08-2017)
 • Proiect de Hotarare a Guvernului pentru modificarea si completarea Hotararii Guvernului  nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea si dezvoltarea carierei functionarilor publici (07-08-2017)
 • Proiect de Hotarare a Guvernului pentru modificarea si completarea Hotararii Guvernului nr. 1000/2006 privind organizarea si functionarea Agentiei Nationale a Functionarilor Publici (07-08-2017)
 • Proiect de Hotarare a Guvernului pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investitii “Complex Sportiv Stadion Municipal”, municipiul Alexandria, str. Alexandru Ghica nr.119, judetul Teleorman, realizat prin Compania Nationala de Investitii C.N.I. - S.A. (04-08-2017)
 • Proiect de Hotarare a Guvernului pentru completarea Hotararii de Guvern nr. 777/2016 privind structura, organizarea si functionarea Registrului electronic national al nomenclaturilor stradale (02-08-2017)
 • Proiect de Hotarare a Guvernului pentru reactualizarea Anexelor la Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr.142/2008 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului national Sectiunea a VIII-a - zone cu resurse turistice (01-08-2017)
 • Proiect de Hotarare a Guvernului pentru aprobarea Metodologiei de analiza cost-beneficiu pentru investitiile în infrastructura de apa, ce vor fi finantate din fonduri publice (28-07-2017)
 • Proiect de Hotarare a Guvernului pentru modificarea articolului 3 al Hotararii Guvernului nr. 727/2002 privind trecerea unui imobil, compus din cladire in curs de executie si terenul aferent, din domeniul privat al statului si din administrarea Ministerului de  Interne in domeniul privat al municipiului Dej si in administrarea Consiliului Local al Municipiului Dej (28-07-2017)
 • Proiect de Hotarare a Guvernului privind scoaterea unui imobil din inventarul centralizat al bunurilor care alcatuiesc domeniul public al statului si din administrarea Oficiului de Cadastru si Publicitate Imobiliara Arad, ca urmare a restituirii acestuia catre persoanele indreptatite (27-07-2017)
 • Proiect de Hotarare a Guvernului pentru aprobarea listei cuprinzand categoriile de informatii secrete de stat, pe niveluri de secretizare, elaborate sau detinute de Ministerul Dezvoltarii Regionale, Administratiei Publice si Fondurilor Europene sau de institutiile publice si organele de specialitate ale administratiei publice centrale din subordinea Ministerului Dezvoltarii Regionale, Administratiei Publice si Fondurilor Europene si termenele de clasificare aferente (26-07-2017)
 • Proiect de Hotarare a Guvernului pentru aprobarea Regulamentului privind stabilirea locurilor de munca, a categoriilor de personal, marimea concreta a sporurilor pentru conditii de munca, precum si conditiile de acordare a acestora pentru familia ocupationala de functii bugetare „ADMINISTRAtIE din administratia publica locala (26-07-2017)
 • Proiect de Hotarare a Guvernului privind actualizarea datelor de identificare ale unui imobil aflat in domeniul public al statului si in administrarea Ministerului Finantelor Publice prin – Agentia Nationala de Administrare Fiscala – Directia Generala Regionala a Finantelor Publice Cluj – Napoca si transmiterea acestuia din domeniul public al statului in domeniul public al orasului Dragomiresti, judetul Maramures (24-07-2017)
 • Proiect de Ordonanta a Guvernului pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr 29/2015 privind gestionarea si utilizarea fondurilor externe nerambursabile si a cofinantarii publice nationale, pentru obiectivul „Cooperare teritoriala europeana”, in perioada 2014-2020 (24-07-2017)
 • Proiect de Hotarare a Guvernului privind modificarea si completarea anexei nr. 10 la Hotararea Guvernului nr. 1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului (18-07-2017)
 • Proiect de Hotarare a Guvernului pentru modificarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investitii Complex Sportiv Craiova - Stadion de fotbal, prevazuti in anexa la Hotararea Guvernului nr. 900/2014 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investitii Complex Sportiv Craiova - Stadion de fotbal, bd. stirbei Voda nr. 34, municipiul Craiova, judetul Dolj, realizat prin Compania Nationala de Investitii C.N.I. - S.A. (14-07-2017)
 • Proiect de Hotarare a Guvernului privind preluarea podului peste raul Aries, situat pe drumul national DN 1, proprietate publica a statului, din administrarea Consiliului Local al Municipiului Turda, judetul Cluj, in administrarea Ministerului Transporturilor prin Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere in vederea realizarii de catre Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere a activitatilor de interes national in domeniul administrarii drumurilor nationale (14-07-2017)
 • Proiect de Ordonanta a Guvernului privind unele masuri pentru administratia publica centrala (12-07-2017)
 • Proiect de Lege privind Codul administrativ (06-07-2017)
 • Proiect de Hotarare a Guvernului privind transmiterea unui imobil din domeniul public al statului si din administrarea Institutului de Cercetari Eco – Muzeale “Gavrila Simion” Tulcea, in domeniul public al judetului Tulcea (05-07-2017)
 • Proiect de Hotarare a Guvernului privind actualizarea caracteristicilor tehnice si a valorii de inventar ale unor imobile care se transmit din domeniul public al statului si din administrarea Ministerului Finantelor Publice - Directia Generala Regionala a Finantelor Publice Brasov, in domeniul public al orasului Covasna, judetul Covasna (12-06-2017)
 • Proiect de Hotarare a Guvernului privind inscrierea in inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului si transmiterea in proprietatea publica a Orasului Breaza, judetul Prahova, a unor imobile aflate in proprietatea publica a statului (09-06-2017)
 • Proiect de Lege a serviciilor de utilitate publica de transport calatori (06-06-2017)
 • Proiect de Hotarare a Guvernului privind trecerea unui bun imobil din domeniul privat al statului in domeniul public al statului si administrarea Agentiei Nationale de Cadastru si Publicitate Imobiliara, pentru Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobiliara Tulcea (06-06-2017)
 • Proiect de Hotarare a Guvernului pentru completarea Standardelor nationale de protectie a informatiilor clasificate in Romania, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 585/2002 (24-05-2017)
 • Proiect de Ordonanta de Urgenta pentru modificarea art. 4 alin.(1) lit. c) din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii (17-05-2017)
 • Proiect de Hotarare a Guvernului pentru reducerea riscului seismic la constructiile cu destinatia de locuinta multietajate, incadrate prin raport de expertiza tehnica in clasa I de risc seismic si care prezinta pericol public (10-05-2017)
 • Proiect de Hotarare a Guvernului privind modificarea unei anexe la Hotararea Guvernului nr. 540/2000 privind aprobarea incadrarii in categorii functionale a drumurilor publice si a drumurilor de utilitate privata deschise circulatiei publice (04-05-2017)
 • Proiect de Hotarare a Guvernului pentru modificarea si completarea Normelor metodologice pentru punerea in aplicare a prevederilor Legii locuintei nr. 114/1996, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 1.275/ 2000 (27-04-2017)
 • Proiect de Hotarare a Guvernului pentru modificarea si completarea Hotararii Guvernului nr. 294/2015 pentru aprobarea Programului national de cadastru si carte funciara 2015 – 2023 (21-04-2017)
 • Proiect de Hotarare a Guvernului pentru alocarea temporara, pentru luna aprilie 2017, a unor sume din venituri din privatizare, ordonatorului principal de credite cu rol de Autoritate de management pentru Programul Operational Initiativa pentru Intreprinderile Mici si Mijlocii (POIIMM) (19-04-2017)
 • Proiect de Ordonanta de Urgenta pentru modificarea art. 4 alin.(1) lit. c) din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii (19-04-2017)
 • Proiect de Hotarare a Guvernului pentru modificarea si completarea Regulamentului de organizare si functionare a Agentiei Nationale de Cadastru si Publicitate Imobiliara aprobat prin Hotararea Guvernului nr. 1288/2012 (19-04-2017)
 • Proiect de Hotarare a Guvernului privind modificarea si completarea Normelor metodologice pentru punerea in aplicare a prevederilor Legii nr. 152/1998 privind infiintarea Agentiei Nationale pentru Locuinte, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 962/2001 (18-04-2017)
 • Proiect de Hotarare a Guvernulu pentru aprobarea Tezelor prealabile ale proiectului Codului Finantelor publice locale (13-04-2017)
 • Proiect de Ordonanta de Urgenta pentru completarea Legii nr. 105/2011 privind gestionarea si utilizarea fondurilor externe nerambursabile si a cofinantarii publice nationale, pentru obiectivul Cooperare Teritoriala Europeana (10-04-2017)
 • Proiect de Hotarare a Guvernului pentru modificarea si completarea Hotararii Guvernului nr. 150/2010 pentru infiintarea, organizarea si functionarea Consiliului Interministerial de Avizare Lucrari Publice de Interes National si Locuinte (06-04-2017)
 • Proiect de Lege pentru modificarea si completarea Legii nr. 2/1968 privind organizarea administrativa a teritoriului Republicii Socialiste Romania (06-04-2017)
 • Proiect de Hotarare de Guvern pentru aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2017 al Agentiei Nationale pentru Locuinte, institutie publica aflata sub autoritatea Ministerului Dezvoltarii Regionale, Administratiei Publice si Fondurilor Europene (29-03-2017)
 • Proiect de Hotarare de Guvern pentru aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2017 al C.N.I. - S.A. aflata sub autoritatea MDRAPFE (28-03-2017)
 • Proiect de Ordonanta de Urgenta pentru modificarea si completarea Legii nr. 152/1998 privind infiintarea Agentiei Nationale pentru Locuinte (28-03-2017)
 • Proiect de Hotarare de Guvern privind aplicarea unor corectii financiare in cadrul Programului operational sectorial Dezvoltarea resurselor umane (POSDRU) 2007-2013 si efectuarea unor operatiuni de regularizare financiara (21-03-2017)
 • Proiect de Hotarare de Guvern privind modificarea Anexei nr. 10 a Hotararii Guvernului nr. 1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului si pentru trecerea unor imobile din domeniul public al statului si din administrarea Ministerului Dezvoltarii Regionale, Administratiei Publice si Fondurilor Europene in domeniul public al judetului Ialomita (20-03-2017)
 • Proiect de Ordonanta de Urgenta pentru completarea Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr. 34/2015 privind reglementarea unor masuri pentru stimularea absorbtiei fondurilor externe nerambursabile (21-02-2017)
 • Proiect de Hotarare de Guvern privind trecerea unor drumuri forestiere si a terenurilor aferente acestora din domeniul public al statului si din administrarea Regiei Nationale a Padurilor - Romsilva in domeniul public al comunei Zamostea, judetul Suceava (21-02-2017)
 • Proiect de Hotarare de Guvern privind desfiintarea Centrului de Sanatate Teaca, judetul Bistrita-Nasaud (09-02-2017)
 • Proiect de Hotarare de Guvern pentru modificarea si completarea Hotararii Guvernului nr. 907/2016 privind etapele de elaborare si continutul-cadru al documentatiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investitii finantate din fonduri publice (08-02-2017)
 • Proiect de Hotarare de Guvern privind stabilirea conditiilor pentru comercializarea produselor pentru constructii (07-02-2017)
 • Proiect de Hotarare de Guvern pentru modificarea si inlocuirea Anexei 5 - Regulamentul privind agrementul tehnic pentru produse, procedee si echipamente noi in constructii - din Hotararea Guvernului nr. 766/1997 pentru aprobarea unor regulamente privind calitatea in constructii (07-02-2017)
 • Proiect de Hotarare de Guvern pentru aprobarea regulamentului de organizare si functionare, precum si a componentei nominale a Comitetului de amenajare a spatiului maritim (01-02-2017)
 • Proiect de Ordonanta de Urgenta pentru modificarea si completarea unor acte normative, pentru stabilirea unor masuri privind realizarea investitiilor finantate din fonduri publice si pentru acordarea unor facilitati personalului din cadrul autoritatilor administratiei publice centrale si locale (17-01-2017)
 • Proiect de Hotarare de Guvern pentru modificarea HG nr. 273/1994 privind aprobarea Regulamentului de receptie a lucrarilor de constructii si instalatii aferente acestora (11-01-2017)
 • Proiect de Hotarare de Guvern privind organizarea si functionarea Ministerului Dezvoltarii Regionale, Administratiei Publice si Fondurilor Europene (10-01-2017) 
Subsectiuni