În temeiul art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind transparen?a decizional? în administra?ia public?, republicat?, Ministerul Dezvolt?rii Regionale, Administra?iei Publice ?i Fondurilor Europene aduce la cuno?tin?a publicului textul urm?torului proiect de act normativ - Ordonan?? de urgen?? a Guvernului pentru modificarea ?i completarea Ordonan?ei de urgen?? a Guvernului nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea ?i sanc?ionarea neregulilor ap?rute în ob?inerea ?i utilizarea fondurilor europene ?i/sau a fondurilor publice na?ionale aferente acestora.

Proiectul de act normativ a fost publicat în data de 07.12.2017.

Observa?iile ?i propunerile privind proiectul de act normativ pot fi transmise pe adresa Ministerului Dezvolt?rii Regionale, Administra?iei Publice ?i Fondurilor Europene, la adresele de e-mail mihai.ioan@fonduri-ue.ro ?i daniela.rusu@fonduri-ue.ro.

Termenul limit? pân? la care se pot transmite propuneri este de 10 zile calendaristice de la publicarea anun?ului.

Publicat Joi, 7 Decembrie 2017