În temeiul art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind transparen?a decizional? în administra?ia public?, republicat?, Ministerul Dezvolt?rii Regionale ?i Administra?iei Publice aduce la cuno?tin?a publicului textul proiectului de act normativ - Ordonan?? de urgen?? pentru reglementarea unor m?suri privind func?ionarea administra?iei publice locale.

Proiectul de act normativ a fost publicat la data de 26.08.2014.

Observa?iile ?i propunerile privind proiectul de act normativ pot fi transmise pe adresa Ministerului Dezvolt?rii Regionale ?i Administra?iei Publice, Str. Apolodor, nr. 17, sector 5, Bucure?ti – Direc?ia General? Avizare, Contencios, Rela?ia cu Parlamentul ?i Dialog Social, la adresa de e-mail iulia.matei@mdrap.ro sau la num?rul de fax 0372.114.569.

Publicat Marti, 26 August 2014