În temeiul art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind transparen?a decizional? în administra?ia public?, republicat?, Ministerul Dezvolt?rii Regionale, Administra?iei Publice ?i Fondurilor Europene aduce la cuno?tin?a publicului textul urm?torului proiect de act normativ - Lege privind autorizarea execut?rii lucr?rilor de construire ?i desfiin?are a construc?iilor.

Proiectul de act normativ a fost publicat în data de 15.01.2018.

Observa?iile ?i propunerile privind proiectul de act normativ pot fi transmise pe adresa Ministerului Dezvolt?rii Regionale, Administra?iei Publice ?i Fondurilor Europene, bd. Libert??ii, nr. 16, Latura Nord, sector 5, Bucure?ti – Direc?ia General? Dezvoltare Regional? ?i Infrastructur?, la adresa de e-mail bogdan.onofrei@mdrap.ro sau la num?rul de fax 0372-114.549.

Termenul limit? pân? la care se pot transmite propuneri este de 30 zile calendaristice de la publicarea anun?ului.

Publicat Luni, 15 Ianuarie 2018