Ministrul dezvolt?rii regionale ?i administra?iei publice, Liviu Dragnea, a prezentat ast?zi, într-o conferin?? de pres?, Programul Na?ional de Cadastru ?i Carte Funciar?, aprobat în ultima sedin?? de guvern. Red?m mai jos transcriptul conferin?ei.

Liviu Dragnea:

V? mul?umesc ca a?i acceptat invita?ia noastr?. Conferin?a de pres? de ast?zi este prilejuit? de lansarea Programului Na?ional de Cadastru ?i Carte Funciar?. Este, poate, primul proiect major, primul proiect amplu, care se întinde pe o perioad? mai lung?, mai lung? decât cea a unui mandat guvernamental. Fac un apel la toat? clasa politic?, la toate guvernele viitoare, ca acest program s? continue ?i s? fie dus la bun sfâr?it.

Primul lucru care trebuie subliniat, când vorbim despre cadastru ?i carte funciar? este legat de valorificarea propriet??ilor din România. Orice proprietate este un capital poten?ial, aflat la dispozi?ia proprietarului sau a posesorului, iar ceea ce este cel mai important este c? acest capital poate fi pus în valoare doar prin intabularea dreptului de proprietate din cartea funciar?. O proprietate f?r? cadastru este un fel de bun care nu poate fi folosit de c?tre proprietar. De ce este important? înscrierea sistematic? a propriet??ilor în cadastru ?i în cartea funciar?? Pentru c? propriet??ile imobiliare, de regul?, reprezint? mai mult de jum?tate din avu?ia unei na?iuni, iar în lipsa cadastrului, aceast? avu?ie nu poate fi valorificat?, practic sunt ni?te hârtii f?r? valoare pe mâna proprietarului.

Obiectivul principal al programului na?ional de cadastru ?i carte funciar? este de a înregistra gratuit toate imobilele, respectiv toate terenurile ?i cl?dirile din România, inclusiv apartamentele, în sistemul integrat de cadastru ?i carte funciar?. O dat? atins acest obiectiv se revitalizeaz? pia?a imobiliar? din România, se dezvolt? creditul agricol ?i creditul ipotecar, se dezvolt? toate tranzac?iile care au ca obiect vânzarea ?i cump?rarea de imobile.

Programul va fi finan?at din trei surse: dou? surse principale - veniturile proprii ale Agen?iei Na?ionale de Cadastru, în cuantum de peste 4 miliarde de lei ?i fonduri externe rambursate prin Programul Opera?ional Regional în cuantum de peste 300 milioane euro. În situa?ia în care institu?iile administrativ teritoriale vor dori s? participe cu cofinan?are sau cu fonduri din bugetele locale, ?i aceasta va putea fi o surs? de finan?are a programului. Din cele 4 miliarde de lei care reprezint? veniturile Agen?iei Na?ionale de Cadastru se vor pl?ti realizarea planurilor cadastrale ale imobilelor la nivelul tuturor unit??ilor administrativ teritoriale, deschiderea c?r?ilor funciare, precum ?i cartea certificatelor de mo?tenitor pentru succesiune nedezb?tut?. Toate acestea vor fi gratuite pentru beneficiari, repet, persoane fizice sau juridice, inclusiv institu?ii publice. De asemenea, suma respectiv? acoper? toate celelalte cheltuieli necesare, cheltuieli de personal, bunuri ?i servicii, toate cheltuielile necesare pentru realizarea programului.

În acest slide sunt defalcate sumele pe toate cele 8 tipuri de activit??i. La o evaluare superficial? ?i rapid?, Programul Na?ional de Cadastru ?i Carte Funciar? va genera cel pu?in 5.600 de locuri de munc?. În opinia mea, locurile de munc? nou create direct ?i indirect datorit? acestui program vor fi mult mai mari. 600 posturi vor fi implementate suplimentar în cadrul Agen?iei Na?ionale de Cadastru special în filialele jude?ene, iar peste 5.000 de locuri de munc? se vor înfiin?a la nivelul firmelor care vor câ?tiga licita?iile pentru realizarea m?sur?torilor cadastrale, precum ?i locuri de munc? în plus la birourile notariale ?i la alte institu?ii implicate.

În România, avem o estimare a num?rului total de imobile de circa 40 de milioane. ?i aici vorbim despre imobile, terenuri, cl?diri, apartamente, tot ceea ce înseamn? imobil. Din care 20% se afl? în mediul urban, iar cea mai mare parte, 80% în mediul rural. Ast?zi, din cele 40 de milioane de imobile estimate în România, doar circa 7,4 milioane sunt înregistrate în eviden?ele de cadastru ?i carte funciar?, ceea ce reprezint? pu?in peste 18% din total. Jum?tate dintre acestea, circa 3,6 milioane se afl? în mediul urban, iar diferen?a în mediul rural. Pe acest slide puteti vedea desf??urat calendarul pe ani, pe care l-am elaborat pentru implementarea programului. Acest calendar este realizat având la baz? analize clare ?i bazându-ne pe venituri certe, prognozate la acest moment. Vorbim de num?rul de UAT-uri care vor avea cadastru general realizat, atât din fondurile proprii ale Agen?iei de Cadastru, cât ?i din cele ale Programului Opera?ional Regional. În prezent, doar 7 unit??i administrativ teritoriale din România au cadastru finalizat integral, cadastru general ?i c?r?i funciare deschise pentru toate propriet??ile. Una din aceste unit??i administrativ teritoriale a realizat cadastrul printr-un proiect pilot, iar 6 au fost realizate printr-un program care a fost început, dar stopat la un moment dat. În 2015 viz?m demararea procesului de înregistrare sistematic? a propriet??ilor în 147 de unit??i administrativ teritoriale, cu o sum? alocat? de 158 de milioane de lei. Pentru aceste unit??i administrativ teritoriale procedurile de achizi?ie au fost deja demarate ?i ofertele se vor deschide la începutul lunii mai. Iar pentru diferen??, o comisie din cadrul Agen?iei Na?ionale de Cadastru va realiza o propunere de prioritizare pentru realizarea cadastrului în urm?torii ani, pentru fiecare jude? în parte ?i pentru fiecare localitate în parte, care s? ?in? cont de cel pu?in unul din urm?toarele criterii: o unitate administrativ teritorial? care face obiectul dezvolt?rii proiectelor de infrastructur? la nivel na?ional, autostr?zi de exemplu, unit??i administrativ teritoriale care fac obiectul realiz?rii unor proiecte de dezvoltare local?, precum ?i unit??i administrativ teritoriale care reprezint? a?ez?ri informale ale comunit??ilor aflate în condi?ii de s?r?cie extrem?.

Propunerile se inainteaz? în consiliul de administra?ie de la Agen?ia Na?ional? de Cadastru, consiliu din care fac parte reprezenta?i ai Uniunii Notarilor Publici din România, ai Universit??ii Tehnice de Construc?ii Bucure?ti, ai Asocia?iei Comunelor ?i Asocia?iei Municipiilor din România, precum ?i de la Ministerul Dezvolt?rii, Regionale ?i Administra?iei Publice. Pentru asigurarea suportului tehnic necesar derul?rii programului na?ional pentru zona urban? vor fi realizate ortofotoplanuri pentru cele 320 de municipii ?i ora?e. Ortofotoplanul reprezint? imaginea situa?iei reale din teren, se realizeaz? prin fotografii la diferite sc?ri. Un aspect important pe care vreau s? vi-l aduc la cuno?tin?? il reprezint? digitalizarea datelor care se va realiza, datele pe care le avem în prezent pe suport de hârtie pentru toate c?r?ile funciare ?i planurile cadastrale. Practic prin aceast? digitalizare oricine va putea accesa electronic, informatic, toate datele publice care sunt la dispozi?ia Agen?iei Na?ionale de Cadastru.

O component? important? a programului este legat? de informarea popula?iei cu privire la acest program, în special pentru a facilita colaborarea ?i accesul speciali?tilor. S-a luat în calcul, de asemenea, instruirea personalului atât în cadrul ANCPI, cât ?i din cadrul prim?riilor ?i, de asemenea, ?i personalul care va lucra în firmele selectate care au câ?tigat licita?ia. Vreau s? v? uita?i cu aten?ie la situa?ia din prezent. Aici avem un exemplu al haosului creat ca urmare a emiterii titlului de proprietate în lipsa unor m?sur?tori cadastrale, avem practic trei titluri de proprietate care au o suprafa?? comun?, deci se suprapun. Exist? o zon? de suprapunere care este revendicat? de to?i cei trei proprietari din zona respectiv?, o comuna din jude?ul Arge?. O alt? situa?ie, cel pu?in ciudat?, reprezint? situa?ia de fa?? ?i anume, titlul de proprietate, unde nu este trecut? nici tarlaua, nici parcela. Deci practic, nu sunt date de identificare, deci nu se ?tie unde este terenul. Un om are acest titlu de proprietate, dar nu ?tie unde este terenul în localitatea respectiv?. Deci practic, ori nu îl are nic?ieri, ori poate fi situat, amplasat, oriunde vrea el, pe teritoriul localit??ii respective. Sus este extravilan, jos este intravilan. Un alt tip de situa?ie este urm?toarea unde, pe acela?i titlu de proprietate se men?ioneaz? c? terenul se g?se?te de la tarlaua 1 pân? la tarlaua 8, adic? în interiorul acestui grup de tarlale, proprietarul are terenul cam unde vrea administratorul, respectiv cel care are terenul arendat. De asemenea, titlul de proprietate cu suprafa?a în cote p?r?i, adic? suprafa?a de teren se afl? în cot? indiviz? for?at? ?i în multe situa?ii, cotele indivize adunate dintr-o tarla nu se ob?ine suprafa?a egal? cu tarlaua respectiv?, deci este ori mai mult, ori mai pu?in. De obicei, este mai mult. Ca ?i în programe, în?iin?area proprietarilor prin campania de informare public?, identificarea limitelor administrative, stabilirea sectoarelor cadastrale, identificarea plasamentelor imobilelor, identificarea drepturilor reale a posesorilor ?i a altor de?in?tori, sesizarea Camerei Notarilor pentru emiterea certificatelor de mo?tenitor, actualizarea informa?iilor culese din teren, publicarea ?i afi?area în condi?iile legii a documentelor tehnice cadastrale, înregistrarea ?i solu?ionarea contesta?iilor, deschiderea noilor c?r?i funciare ?i închiderea lucr?rilor sistematice de cadastru.

A?a va ar?ta cadastrul în România. Aici avem cadastrul realizat într-un proiect pilot, în comuna Valea Mare, din jude?ul Olt, realizat cu sprijinul B?ncii Mondiale. A?a trebuie, de fapt, s? arate un plan cadastral pentru fiecare localitate din România. Aici este prezentarea planului cadastral pe suport ortofotoplan ?i aici este exemplul de interac?ionare, de folosire a geo-portalului, a suportului informatic. Geoportalul este administrat de ANCPI care va putea fi accesat gratuit de c?tre oricine este interesat. Chiar ?i în acest moment, geoportalul este activ ?i poate fi accesat cu informa?ii, cu privire la propriet??ile înregistrate pân? în acest moment în sistem. Unul din principalele beneficii ale înregistr?rii sistematice a propriet??ilor este c? se va clarifica situa?ia juridic? a propriet??ilor, ceea ce va duce la cre?terea siguran?ei. De asemenea, printr-o eviden?? clar? a propriet??ilor vom avea o dezvoltare a pie?ei creditului ipotecar. De asemenea, toate acestea vor implica o dezvoltare rapid? a proiectelor de infrastructur? pentru c?, în prezent, ?i nu numai în prezent, sunt întârziate de cele mai multe ori din cauza lipsei unei eviden?e cadastrale complete. Iar în ceea ce prive?te beneficiile generale ale programului men?ionez: posibilitatea comas?rii terenurilor, înregistrarea domeniului public ?i privat al fiec?rei unit??i administrativ teritoriale, precum ?i a statului român, eliberarea certificatelor de mo?tenitor, finalizarea procesului de restituire a imobilelor la nivelul fiec?rei localit??i, precum ?i înregistrarea imobilelor de?inute f?r? acte, de posesori. Alte beneficii: realizarea gratuit? a planului cadastral pentru fiecare proprietate, reducerea termenelor pentru cererile de carte funciar? ?i plan cadastral, diminuarea costurilor tranzac?iilor imobiliare, precum ?i actualizarea registrelor de eviden?? ale priim?riilor.

Practic, Programul Na?ional de Cadastru este un pas important, pe care Guvernul nostru a decis s? îl fac? în direc?ia dezvolt?rii economice, durabile ?i sustenabile.

Publicat Marti, 19 Mai 2015