Stima?i poten?iali beneficiari de finan?are în cadrul programului, opinia dumneavoastr? conteaz?!
V? aducem la cuno?tin?? faptul c? în perioada 6 - 15 septembrie 2017, este posibil s? fi?i contacta?i de c?tre ACZ Consulting ?i invita?i s? participa?i la un sondaj de opinie sau/?i interviu, având ca subiect principal activit??ile de comunicare deja implementate de c?tre Program.

În lunile urm?toare se deruleaz? contractul  având ca obiect ”Evaluare activit??ii de comunicare în sprijinul poten?ialilor beneficiari din cadrul Programului Interreg V-A România-Ungaria”.  ACZ Consulting, companie contractat? de Ministerul Dezvolt?rii Regionale, Administra?iei Publice ?i Fondurilor Europene, în calitate de Autoritate de Management pentru Program, desf??oar? evaluarea activit??ilor de comunicare implementate pân? în prezent, cu scopul de a identifica impactul acestor activit??i ?i a face recomand?ri în baza rezultatelor ob?inute.

În vederea atingerii obiectivelor propuse prin contract, v? adres?m rug?mintea de a acorda sprijinul dumneavoastr? echipei de exper?i ai ACZ Consulting.

V? rug?m s? aloca?i câteva minute din timpul dumneavoastr? pentru a r?spunde pe scurt la chestionarul pe care îl ve?i primi prin e-mail, sau pentru a participa la interviu. Chestionarul este disponibil în toate cele trei limbi ale Programului: Romanian version / English version / Hungarian version

Sondajul de opinie este voluntar ?i anonim. Informa?iile colectate urmare a acestuia vor fi procesate ?i agregate de exper?ii ACZ Consulting ?i vor contribui substan?ial la cre?terea eficien?ei ac?iunilor de informare ?i de comunicare  ale Programului.

Cont?m pe cooperarea dumneavoastr? ?i v? mul?umim pentru timpul acordat ?i pentru implicare!

Publicat Joi, 7 Septembrie 2017