Ministerul Dezvolt?rii Regionale, Administra?iei Publice ?i Fondurilor Europene (MDRAPFE), în calitate de Autoritate de Management pentru Programul Interreg V-A România – Ungaria, lanseaz? în consultare public?, ast?zi, 5 mai, Ghidul solicitantului aferent celui de-al treilea Apel restrâns pentru proiecte strategice din cadrul Programului Interreg V-A România – Ungaria.

În acest context, p?r?ile interesate sunt invitate s? se implice în procesul de consultare a Ghidului, iar opiniile ?i contribu?iile sunt a?teptate, pân? la data de 6 iunie 2017, pe adresele de e-mail: rohu@mdrap.ro ?i joint.secretariat@brecoradea.ro .

Documentele (Ghidul ?i anexele) sunt disponibile pe site-ul MDRAPFE - în sec?iunea Programului Interreg V-A România – Ungaria ?i pe site-ul oficial al Programului.

Bugetul destinat finan??rii proiectelor strategice, aferente priorit??ilor de investi?ii lansate, este alocat dup? cum urmeaz?:

  • 6/c - conservarea, protejarea, promovarea ?i dezvoltarea patrimoniului natural ?i cultural -27.032.255,30 euro, din care 22.977.417,00 euro reprezint? finan?are nerambursabil? Fondul European de Dezvoltare Regional? (FEDR);
  • 7/c – dezvoltarea ?i îmbun?t??irea sistemelor de transport ecologice ?i cu emisii reduse de carbon – 9.836.374,12 euro, din care 8.360.918,00 euro reprezint? finan?are nerambursabil? FEDR;
  • 8/b - sus?inerea cre?terii eficiente a ocup?rii for?ei de munc? prin dezvoltarea poten?ialului endogen - 9.836.374,12 euro, din care 8.360.918,00 euro reprezint? finan?are nerambursabil? FEDR.

Aria eligibil? a Programului este constituit? din jude?ele Timi?, Arad, Bihor ?i Satu Mare (din România) ?i Csongrád, Békés, Hajdú-Bihar ?i Szabolcs-Szatmár-Bereg (din Ungaria).

Bugetul total al programului este de 231.861.763,00 euro, din care 189.138.672,00 euro reprezint? finan?are nerambursabil? din FEDR.

În perioada 2014-2020, vor putea fi finan?ate proiecte strategice pe 4 axe prioritare, în domeniile protej?rii în comun ?i utiliz?rii eficiente a valorilor comune ?i resurselor (cooperare în domeniul valorilor comune ?i resurselor), îmbun?t??irii mobilit??ii transfrontaliere durabile ?i elimin?rii blocajelor (cooperare în domeniul accesibilit??ii), îmbun?t??irii ocup?rii for?ei de munc? ?i promov?rii mobilit??ii for?ei de munc? transfrontaliere (cooperare în domeniul ocup?rii for?ei de munc?), precum ?i în domeniul îmbun?t??irii serviciilor de îngrijire a s?n?t??ii (cooperare în domeniul s?n?t??ii ?i preven?iei bolilor).

Publicat Vineri, 5 Mai 2017