Programul Interreg V-A Romania-Ungaria

V? aducem la cuno?tin?? c? perioada de depunere a aplica?iilor pentru al doilea Apel deschis (propuneri de proiecte normale) este prelungit? pân? la data de 30.09.2017, ora 16:00 (EET).

De asemenea, v? inform?m c? pachetul aplica?iei pentru al doilea Apel Deschis (propuneri de proiecte normale) a fost revizuit. Corrigendum-ul nr. 1, aferent Apelului deschis poate fi accesat pe pagina de internet a Programului, în cadrul sec?iunii Apeluri de proiecte, împreun? cu Ghidul Solicitantului pentru proiecte normale, actualizat.

NOT? pentru aplican?ii care au ob?inut deja Extrasul de carte funciar?: cu referire la cerin?a din Ghidul Solicitantului, potrivit c?reia extrasul de carte funciar? (title deed / tulajdoni lap másolat) eliberat de c?tre Oficiu de Cadastru, pentru fiecare imobil (teren ?i/sau cl?dire) afectat de investi?ie, nu poate fi mai vechi de 30 de zile calendaristice, men?ion?m c? respectivul document î?i men?ine valabilitatea, în cazul în care nu a trecut mai mult de o lun? între data emiterii documentului ?i data depunerii aplica?iei în eMS.

Poten?ialii aplican?i sunt ruga?i s? ia la cuno?tin?? aceste modific?ri de ordin tehnic ?i s? foloseasc? varianta actualizat? a Pachetului aplica?iei.

Publicat Miercuri, 6 Septembrie 2017