Planificare strategic? 

Ce este „planificarea strategic?”?

 • Planificarea strategic? reprezint? un cadru coerent pentru corelarea politicilor publice, elaborarea bugetului, stabilirea priorit??ilor ?i managementul resurselor organiza?iei;
 • Sistemul de planificare strategic? este introdus la nivel institu?ional prin intermediul a dou? componente, respectiv:
  • componenta de management, care const? în mandat, viziune, valori comune, analiza mediului intern ?i extern, priorit??ile pe termen mediu ?i direc?iile de activitate;
  • componenta de programare bugetar?, care asigur? leg?tura necesar? dintre procesele de planificare ale politicilor publice ?i cele care ?in de preg?tirea bugetului. 
 • Cuprinde viziunea pe termen mediu, analiza mediului intern ?i extern, analiza resurselor disponibile, stabilirea unor obiective m?surabile ?i rela?ionarea acestora cu condi?iile de finan?are;
 • Pentru a asigura aplicabilitatea prevederilor legale privind planificarea strategic?, la nivelul Ministerului Dezvolt?rii Regionale ?i Administra?iei Publice func?ioneazã atât Grupul de Management, compus din personalul cu func?ii de conducere, cât ?i Subgrupurile Tehnice de Management constituite din persoanele desemnate la nivelul fiec?rei direc?ii, de c?tre Grupul de Management. De asemenea, Unitatea de Politici Publice (UPP) ofer? suport metodologic pentru implementarea planului strategic institutional;
 • Baz? legal?: H.G. 1807/2006 (componenta de management) ?i H.G. 158/2008 (componenta bugetar?).

Ce beneficii sunt aduse ministerului?

 • Strategia ministerului este clar formulat? ?i comunicat? atât în interior, cât ?i în exterior;
 • Monitorizarea îndeplinirii obiectivelor ministerului devine mai u?oar? ?i transparent?;
 • Top-managementul este ?inut la curent în ceea ce prive?te performan?ele ministerului, prin raport?ri periodice;
 • Viziune unitar? a rezultatelor programelor desf??urate de minister;
 • Înt?rirea disciplinei ?i transparen?ei financiare;
 • Responsabilizarea factorilor implica?i ?i orientarea spre rezultate.