În temeiul art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind transparen?a decizional? în administra?ia public?, republicat?, Ministerul Dezvolt?rii Regionale ?i Administra?iei Publice aduce la cuno?tin?a publicului textul urm?torului proiect de act normativ - Ordin pentru modificarea ?i completarea reglement?rii tehnice „Metodologie de calcul al performan?ei energetice a cl?dirilor” aprobat? prin Ordinul ministrului transporturilor, construc?iilor ?i turismului nr. 157/2007, cu modific?rile ?i complet?rile ulterioare.

Proiectul de act normativ a fost publicat la data de 24.10.2016.

Observa?iile ?i propunerile privind proiectul de act normativ pot fi transmise pe adresa Ministerului Dezvolt?rii Regionale ?i Administra?iei Publice, Str. Apolodor, nr. 17, sector 5, Bucure?ti – Direc?ia General? Juridic? ?i Rela?ia cu Parlamentul, la adresa de e-mail iulia.matei@mdrap.ro sau la num?rul de fax 0372.114.569.

Termenul limita pana la care se pot transmite propuneri este de 10 zile calendaristice de la publicarea anuntului.