MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE, ADMINISTRAȚIEI PUBLICE ȘI FONDURILOR EUROPENE (MDRAPFE)

Ministerul Dezvoltării Regionale, AdministraĊ£iei Publice ĊŸi Fondurilor Europene este organ de specialitate al administraĊ£iei publice centrale, cu personalitate juridică, în subordinea Guvernului, înfiinĊ£at prin reorganizarea Ministerului Dezvoltării Regionale ĊŸi AdministraĊ£iei Publice ĊŸi prin preluarea activităĊ£ii, atribuĊ£iilor ĊŸi personalului de la Ministerul Fondurilor Europene.

MDRAPFE este autoritate pentru: coordonarea instrumentelor structurale 2007—2013, coordonarea fondurilor europene structurale ĊŸi de investiĊ£ii 2014—2020, coordonarea fondurilor alocate prin mecanismele financiare ale SpaĊ£iului Economic European ĊŸi norvegian 2009—2014, mecanismele financiare ale SpaĊ£iului Economic European ĊŸi norvegian 2014— 2021 ĊŸi pentru programele de cooperare teritorială, dezvoltare regională, coeziune ĊŸi dezvoltare teritorială, cooperare transfrontalieră, transnaĊ£ională ĊŸi interregională, coordonarea altor mecanisme/instrumente/programe finanĊ£ate din fonduri externe nerambursabile, disciplina în construcĊ£ii, amenajarea teritoriului, urbanism ĊŸi arhitectură, locuire, locuinĊ£e, clădiri de locuit, reabilitarea termică a clădirilor, gestiune ĊŸi dezvoltare imobiliar-edilitară, lucrări publice, construcĊ£ii, administraĊ£ie publică centrală ĊŸi locală, descentralizare, reformă ĊŸi reorganizare administrativ-teritorială, fiscalitate ĊŸi finanĊ£e publice locale, dialogul cu structurile asociative ale autorităĊ£ilor administraĊ£iei publice locale, dezvoltarea serviciilor publice comunitare, ajutor de stat acordat de autorităĊ£ile administraĊ£iei publice locale, parcuri industriale, gestiunea funcĊ£iei publice, programarea, coordonarea, monitorizarea ĊŸi controlul utilizării asistenĊ£ei financiare nerambursabile acordate României de către Uniunea Europeană pentru programele pe care le gestionează.

MDRAPFE exercită funcĊ£iile autorităĊ£ii de management ĊŸi îndeplineĊŸte atribuĊ£iile aferente acesteia, pentru: Programul OperaĊ£ional Regional 2007—2013 ĊŸi 2014—2020, Programul „IniĊ£iativa pentru Întreprinderi Mici ĊŸi Mijlocii”, Programul OperaĊ£ional „Dezvoltarea CapacităĊ£ii Administrative” 2007—2013, Programul OperaĊ£ional „Capacitate Administrativă” 2014—2020, Programul OperaĊ£ional Sectorial „CreĊŸterea CompetitivităĊ£ii Economice”, Programul OperaĊ£ional Competitivitate, Programul OperaĊ£ional Sectorial „Dezvoltarea Resurselor Umane”, Programul OperaĊ£ional Capital Uman, Programul OperaĊ£ional Ajutorarea persoanelor defavorizate, pentru perioada de programare 2014—2020, Programul OperaĊ£ional Infrastructura Mare 2014—2020, Programul OperaĊ£ional Sectorial „Transport, Programul OperaĊ£ional Sectorial „Mediu” ĊŸi Programul OperaĊ£ional „AsistenĊ£Äƒ tehnică”, pentru Programul ISPA.

MDRAPFE exercită funcĊ£iile de autoritate de management/autoritate comună de management, autoritate naĊ£ională, secretariat tehnic comun, punct de contact/punct naĊ£ionale de contact/persoană naĊ£ională de contact pentru programele finanĊ£ate din FEDR-CTE, ENPI-CBC, ENI-CBC, IPA-CBC ĊŸi din fonduri naĊ£ionale, precum ĊŸi funcĊ£iile de punct de contact în materie de control pentru programele finanĊ£ate din ENI-CBC.

AtribuĊ£iile MDRAPFE sunt exercitate direct sau prin organisme tehnice specializate, autorităĊ£i sau instituĊ£ii publice aflate în subordinea, coordonarea ori sub autoritatea ministerului, prin alte autorităĊ£i sau societăĊ£i comerciale autorizate, în condiĊ£iile legii.

Pentru îndeplinirea atribuĊ£iilor ce îi revin, MDRAPFE poate solicita, pe bază de protocol, informaĊ£ii necesare realizării obiectului de activitate, privind deschiderile de conturi gestionate de Ministerul FinanĊ£elor Publice, bazele de date gestionate de Ministerul FinanĊ£elor Publice sau AgenĊ£ia NaĊ£ională de Administrare Fiscală, informaĊ£ii privind datele înregistrate în registrul comerĊ£ului computerizat, Arhiva Electronică de GaranĊ£ii Reale Mobiliare ĊŸi Cartea funciară.

MDRAPFE îndeplineĊŸte orice alte atribuĊ£ii din domeniile sale de activitate, stabilite prin acte normative, și colaborează cu celelalte ministere ĊŸi organe de specialitate din subordinea Guvernului, cu autorităĊ£i ale administraĊ£iei publice locale, cu alte instituĊ£ii ĊŸi autorităĊ£i, precum ĊŸi, în condiĊ£iile legii, cu orice alte persoane juridice ĊŸi persoane fizice.

Actualizat Vineri, 23 Iunie 2017