PROGRAMUL TERMOFICARE 2006-2020 - CĂLDURĂ ŞI CONFORT, COMPONENTA DE REABILITARE A SISTEMELOR CENTRALIZATE DE ALIMENTARE CU ENERGIE TERMICĂ

Programul a fost aprobat prin HG nr. 462/2006, modificată.

Anul 2015

Prezentarea programului

  Programul a fost aprobat prin H.G. nr. 462/2006, republicată cu modificările şi completările ulterioare. Autorităţile administraţiei publice locale care deţin în proprietate sisteme centralizate de alimentare cu energie termică, pot beneficia de cofinanţarea nerambursabilă a proiectelor de investiţii, dacă îndeplinesc condiţiile prevăzute în Regulamentul pentru implementarea programului, aprobat prin Ordinul ministrului administraţiei şi internelor nr. 124/2012.

Obiective urmarite

  Plata cofinanţării de până la 70% din valoarea investiţiilor realizate în cadrul programului de către autorităţile locale.
  Continuarea programului, pentru modernizarea, retehnologizarea şi dezvoltarea sistemelor centralizate de alimentare cu energie termică a localităţilor.
  Eficientizarea, creşterea accesibilităţii şi îmbunătăţirea calităţii serviciului public de alimentare cu energie termică a localităţilor.
  Promovarea surselor de producere a energiei în cogenerare de înaltă eficienţă, pe baza cererii de energie termică utilă, diminuarea consumului de resurse energetice fosile şi îndeplinirea angajamentelor României privind eficienţa energetică şi resursele regenerabile.

  Activitati

   Implementarea programului: asistarea UAT la întocmirea solicitărilor de finanţare şi a documentaţiilor tehnico-economice; analiza şi verificarea documentaţiilor depuse, selectarea celor care îndeplinesc condiţiile de eligibilitate a beneficiarilor şi a proiectelor; încheierea contractelor de finanţare; monitorizarea modului de îndeplinire a clauzelor contractuale de către autorităţile administraţiei publice locale beneficiare a finanţărilor;
   -Coordonarea programului: asigurarea secretariatul tehnic al Comisiei interministeriale;
   -Cofinanţarea lucrărilor de investiţii: întocmirea ordinelor de alocare a sumelor către UAT-uri;
   -Elaborarea Programului de iarnă în domeniul energetic octombrie 2015 - martie 2016, împreună cu reprezentanţii Ministerului Energie, Întreprinderilor Mici şi Mijlocii şi Mediului de Afaceri – Direcţia Generală Energie şi Mediu.

  Cadrul legislativ:

   Prin Legea nr. 186/2014 a bugetului de stat pe anul 2015, s-a aprobat alocarea pentru programul “Termoficare 2006 – 2015 căldură şi confort” – componenta de reabilitare a sistemului centralizat de alimentare cu energie termică – a sumei de 75.000.000 lei. A fost aprobat Ordinul ministrului dezvoltării şi adminitraţiei publice nr. 252/2015, care cuprinde repartizarea de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, a sumelor de cofinanţare a lucrărilor de investiţii în valoare totală de 52.592.791 lei beneficiarilor, respectiv celor 13 autorităţi ale administraţiei publice locale ale căror solicitări au fost declarate conforme, eligibile şi aprobate de Comisia interministerială a Programului (publicat în Monitorul Oficial al României, partea I, nr. 505/08 iulie 2015).
   Programul a fost prelungit până în anul 2020 motivat de necesarul de investiții în infrastructura de producere, transport și distribuție a energiei termice către populaţie.

Ordin nr. 592 din 2008
Ordin nr. 86 din 2009
Ordin nr. 180 din 2009
Ordin nr. 219 din 2010
Ordin nr. 157 din 2011
Ordin nr. 280 din 2011
Ordin nr. 193 din 2012
Ordin nr. 232 din 2012
Ordin nr. 255 din 2012
Ordin nr. 3054 din 2013
Ordin nr. 1210 din 2014
Ordin nr. 2259 din 2014

 

Anul 2013

Obiective urmărite

 • Plata cofinanţării de până la 70% din valoarea investiţiilor realizate în cadrul programului de către autorităţile locale.
 • Continuarea programului, pentru modernizarea, retehnologizarea şi dezvoltarea sistemelor centralizate de alimentare cu energie termică a localităţilor.
 • Eficientizarea, creşterea accesibilităţii şi îmbunătăţirea calităţii serviciului public de alimentare cu energie termică a localităţilor.
 • Promovarea surselor de producere a energiei în cogenerare de înaltă eficienţă, pe baza cererii de energie termică utilă, diminuarea consumului de resurse energetice fosile şi îndeplinirea angajamentelor României privind eficienţa energetică şi resursele regenerabile.

Activităţi

 • Implementarea programului: asistarea UAT la întocmirea solicitărilor de finanţare şi a documentaţiilor tehnico-economice; analiza şi verificarea documentaţiilor depuse, selectarea celor care îndeplinesc condiţiile de eligibilitate a beneficiarilor şi a proiectelor; încheierea contractelor de finanţare; monitorizarea modului de îndeplinire a clauzelor contractuale de către autorităţile administraţiei publice locale beneficiare a finanţărilor.
 • Coordonarea programului: asigurarea secretariatul tehnic al Comisiei interministeriale.
 • Cofinanţarea lucrărilor de investiţii: întocmirea ordinelor de alocare a sumelor către UAT-uri.
 • Elaborarea Programului de iarnă în domeniul energetic octombrie 2013 - martie 2014: împreună cu reprezentanţii Ministerului Economiei – Departamentul pentru Energie.
 • Elaborarea unor proiecte de acte normative:  
  • OUG privind aprobarea scoaterii de la Administraţia Naţională a Rezervelor de Stat şi Probleme Speciale, sub formă de împrumut, a unor cantităţi de combustibil pentru operatori economici producători de energie electrică pentru Sistemul Electroenergetic Naţional şi de energie termică, precum şi/sau energie termică pentru populaţie (aprobat prin OUG nr. 113/2013).
  • HG privind aprobarea sumelor din bugetul asigurărilor pentru şomaj, pentru plata venitului de completare pentru persoanele disponibilizate de la operatorii din municipiile Brăila, Oneşti, Suceava, Bacău (H.G. nr. 640-643/2013).
  • Ordin comun MDRAP-MFP pentru aprobarea Schemei de ajutor de stat acordat în perioada 2014-2019 operatorilor economici care prestează serviciul de interes economic general de producere, transport, distribuție și furnizare a energiei termice în sistem centralizat, către populație - împreună cu Direcția pentru Politici Fiscale și Bugetare Locale.
 • Monitorizarea asigurării cu energie termică a populaţiei în sezonul de iarnă, în condiţiile unor limitări în furnizarea gazelor naturale către centralele de termoficare, a constituirii, stocurilor de combustibil la centralele de termoficare din subordinea autorităţilor publice locale, a şi a aprovizionării ritmice cu combustibil în perioada de iarnă.
Publicat Joi, 26 Iunie 2014