În temeiul art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind transparen?a decizional? în administra?ia public?, republicat?, Ministerul Dezvolt?rii Regionale, Administra?iei Publice ?i Fondurilor Europene aduce la cuno?tin?a publicului textul urm?torului proiect de act normativ - Hot?râre a Guvernului pentru modificarea ?i completarea Hot?rârii Guvernului nr. 525/1996 pentru aprobarea Regulamentului general de urbanism.

Proiectul de act normativ a fost publicat în data de 23.06.2017.

Observa?iile ?i propunerile privind proiectul de act normativ pot fi transmise pe adresa Ministerului Dezvolt?rii Regionale, Administra?iei Publice ?i Fondurilor Europene, Bd. Libert??ii, nr. 16, Latura Nord, sector 5, Bucure?ti – Direc?ia General? Juridic?, Rela?ia cu Parlamentul ?i Afaceri Europene, la adresa de e-mail iulia.matei@mdrap.ro sau la num?rul de fax 0372.114.569.

Termenul limita pana la care se pot transmite propuneri este de 10 zile calendaristice de la publicarea anuntului.

Publicat Vineri, 23 Iunie 2017