În temeiul art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind transparen?a decizional? în administra?ia public?, republicat?, Ministerul Dezvolt?rii Regionale ?i Administra?iei Publice aduce la cuno?tin?a publicului textul proiectului de act normativ – Proiect de Hot?râre a Guvernului pentru aprobarea Regulamentului privind stabilirea locurilor de munc?, a categoriilor de personal, m?rimea concret? a sporurilor pentru condi?ii de munc?, precum ?i condi?iile de acordare a acestora pentru familia ocupa?ional? de func?ii bugetare „ADMINISTRA?IE''.

Proiectul de act normativ a fost publicat la data de 14.07.2015.

Observa?iile ?i propunerile privind proiectul de act normativ pot fi transmise pe adresa Ministerului Dezvolt?rii Regionale ?i Administra?iei Publice, Str. Apolodor, nr. 17, sector 5, Bucure?ti – Direc?ia General? Juridic? ?i Rela?ia cu Parlamentul, la adresa de e-mail iulia.matei@mdrap.ro sau la num?rul de fax 0372.114.569.

Publicat Marti, 14 Iulie 2015