PARTENERI MEDIA
                       

 

FORUMUL ADMINISTRA?IEI PUBLICE LOCALE
4-5 iulie 2016, Palatul Parlamentului

 

Agend? | Foto | Video | Prezent?ri | Transcripturi | Comunicat | Concluzii

Guvernul României, prin Ministerul Dezvolt?rii Regionale ?i Administra?iei Publice (MDRAP), organizeaz? în perioada 4-5 iulie 2016 Forumul Administra?iei Publice Locale - eveniment na?ional care va avea loc la Bucure?ti, la Palatul Parlamentului.

Forumul va furniza o platform? de dezbateri privind priorit??ile celei de-a doua etape a mandatului actualului Guvern în rela?ia cu administra?ia public? local? ?i oportunit??ile existente pentru derularea unor proiecte de investi?ii durabile, la nivel local.

Prezent?rile ?i dezbaterile vor fi moderate de viceprim-ministrul Vasile Dîncu, de înal?i oficiali ?i reprezentan?i ai conducerii MDRAP.

La eveniment au fost invita?i în jur de 1000 de participan?i: sunt a?tepta?i Pre?edintele României Klaus Iohannis, Prim-ministrul Dacian Ciolo? împreun? cu ceilal?i membri ai Cabinetului, pre?edin?ii celor dou? Camere ale Parlamentului, pre?edin?ii structurilor asociative ale administra?iei publice locale - Uniunea Na?ional? a Consiliilor Jude?ene din România, Asocia?ia Municipiilor din România ?i Asocia?ia Comunelor din România, ambasadori, reprezentan?i ai mediului academic ?i ai organiza?iilor non-guvernamentale, prefec?i, primari ai comunelor, ora?elor ?i municipiilor, pre?edin?i ai consiliilor jude?ene.

 Forumul este structurat pe discu?ii în plen ?i ateliere de lucru, unde vor fi abordate teme legate de:
- Parteneriatul dintre Guvern ?i administra?ia public? local?,
- Strategia de dezvoltare teritorial? a României,
- Dezvoltare economic? ?i strategii na?ionale în sprijinul autorit??ilor locale,
- Finan??ri prin fonduri europene ?i de la bugetul de stat pentru dezvoltare local? ?i regional?,
- Cadastru, amenajarea teritoriului, urbanism ?i dezvoltare durabil?,
- Direc?ii strategice în agricultur? ?i dezvoltare rural?,
- Descentralizare ?i autonomie local?,
- Codul Administrativ ?i Codul de procedur? Administrativ?,
- Transparen?? ?i managementul func?iei publice în administra?ia public? local?.

Contacte
- pentru jurnali?ti: presa@mdrap.ro, tel. 0372-111.499