www.ro-ua-md.net
FIŞĂ DE PREZENTARE A PROGRAMULUI  OPERATIONAL
ENI ROMANIA – UCRAINA 2014-2020

 

Aria de cooperare

România, judeţele: Botoşani, Suceava, Tulcea, Maramureş, Satu-Mare

Ucraina, oblasturile: Odessa, Ivano-Frankivsk, Zakarpatska, Cernăuţi

 Centre majore:
România: Bucureşti  
Ucraina: Kiev 
(eligibili:  beneficiarii implicaţi în proiecte mari de investiţii)

 Regula de flexibilitate:
10% din bugetul Programului poate fi utilizat după cum urmează:
· De către beneficiari localizaţi în afara ariei programului cu conditia ca participarea lor să fienecesară implementării proiectului şi să respecte criteriile de eligibilitate definite pentru fiecare procedură de selecţie
· De către beneficiari, inclusiv lideri de proiect, localizaţi în aria programului, sau de către Beneficiari ai Proiectelor Majore de Infrastructură (PMI) pentru implementarea unor activităţi necesare realizării obiectivelor proiectului în afara ariei programului.

Bugetul programului

 • 66 milioane euro (66 milioane buget total – dintre care 60 milioane finanțate de UE prin Instrumentul European de Vecinătate – ENI și 6 milioane euro cofinanțare asigurată de statele partenere)

  • OT 2: Sprijin pentru educaţie, cercetare, dezvoltare tehnologică şi inovare (Obiectiv strategic: A)
   Buget total: 4.000.000 EUR
  • OT 3: Promovarea culturii locale şi conservarea patrimoniului istoric (Obiectiv strategic: A)
   Buget total: 6.666.667 EUR
  • OT 7: Ȋmbunătăţirea accesibilităţii regiunilor, dezvoltarea reţelelor şi sistemelor de transport şi comunicare (Obiectiv strategic: C)
   Buget total: 18.000.000 EUR
  • OT 8: Provocări comune în domeniul siguranţei şi securităţii (Obiectiv strategic: B)
   Buget total: 31.333.333 EUR
   Asistenţă tehnică: 6.000.000 EUR

Un procent de 30% din totalul fondurilor programului va fi dedicat finanțării unor proiecte majore de infrastructură incluse ca anexă în program. 

STRATEGIA PROGRAMULUI OPERAŢIONAL 

Obiectivul general al Programul Operaţional Comun România-Ucraina este de a spori dezvoltarea economică şi de a îmbunătăţi calitatea vieţii oamenilor din zona vizată de program prin investiţii comune în educaţie, dezvoltare economică, cultură, infrastructură şi sănătate, asigurând în acelaşi timp siguranţa şi securitatea cetăţenilor din cele două ţări

CE SE FINANŢEAZĂ?

Obiectivul tematic 2: Sprijin pentru educaţie, cercetare, dezvoltare tehnologică şi inovare ( 4.000.000 EUR)

 • Prioritatea 1.1 - Cooperare instituțională în domeniul educațional în vederea creșterii accesului la educație și a calității acesteia
  Tipuri de activităţi:
  • Investiţii
  • Achiziţia de echipamente
  • Studii, strategii, schimburi de experienţă
  • Acţiuni comune în sprijinul grupurilor dezavantajate
 • Prioritatea 1.2 – Promovare și sprijin pentru cercetare și inovare 
  Tipuri de activităţi:
  • Investiţii
  • Achiziţia de echipamente
  • Dezvoltarea de parteneriate/reţele între universităţi pentru dezvoltarea în comun a cercetării teoretice
  • Acţiuni comune de cercetare şi studii

Obiectivul tematic 3: Promovarea culturii locale și protejarea patrimoniului istoric (6.666.667 EUR)

 • Prioritatea 2.1 – Promovarea și conservarea patrimoniului cultural și istoric 
  • Investiţii
  • Achiziţia de echipamente
  • Promovarea patrimoniului cultural şi istoric prin constituirea de reţele comune de instituţii, evenimente culturale şi dezvoltarea de strategii comune.
  • Promovarea activităţilor specifice şi tradiţionale în regiunea eligibilă (inclusiv a evenimentelor culturale transfrontaliere);

Obiectivul tematic 7: Îmbunătățirea accesibilităţii în regiuni, dezvoltarea transportului şi a reţelelor şi sistemelor comune de transport (18.000.000 EUR)

 • Prioritatea 3.1 – Dezvoltarea infrastructurii de transport transfrontalier şi instrumentelor TIC
  Tipuri de activităţi:
  • Investiții în infrastructura de transport
  • Investiții comune în instrumentele TIC cu impact transfrontalier

Obiectivul tematic 8: Provocări comune în domeniul siguranţei şi securităţii

 • Prioritatea 4.1 – Sprijin pentru dezvoltarea serviciilor de sănătate şi a accesului la sănătate
  Tipuri de activităţi:
  • Planuri, politici și strategii de sănătate publică
  • Investiții în infrastructura medicală
  • Schimburi de experiență, campanii de conștientizare
 • Prioritatea 4.2 – Sprijin pentru activităţi comune în vederea prevenirii dezastrelor naturale şi antropice, precum şi acţiuni comune în timpul situaţiilor de urgenţă
  Tipuri de activităţi:
  • Standarde, hărți, sisteme de integrate de monitorizare
  • Investiții și dezvoltarea de sisteme de management de urgență
  • Investiții în construirea, renovarea sau modernizarea infrastructurii situațiilor de urgență
  • Schimburi de experiență, campanii de conștientizare
  • Prioritatea 4.3 – Prevenirea şi combaterea criminalităţii organizate şi cooperarea poliţiei
   Tipuri de activităţi:
   • Investiții în infrastructura vamală
   • Investiții în echipamente de funcționare și facilități specifice pentru activitatea de poliție / vamă / poliția de frontieră / jandarmerie
   • Politici, strategii, campanii de sensibilizare, schimb de experiență

 • BENEFICIARI ELIGIBILI
  • Administraţia publică naţională/regională/locală şi alte instituţii publice
  • Organizații non-guvernamentale, alte asociaţii relevante
  • Instituţii educaționale
  • Institute/organizaţii de cercetare;
  • Muzee, instituţii culturale/religioase/de cult
  • Alte asociaţii/organizaţii relevante pentru fiecare prioritate

 • PROIECTE ELIGIBILE
  • Se vor putea finanta doua tipuri de proiecte:
   • Acordare de finanțare nerambursabilă (granturi), în mod competitiv, în cadrul unor apeluri de propuneri de proiecte comune de cooperare transfrontalieră;
   • Criteriile generale şi specifice de selecţie a proiectelor sunt aprobate de către Comitetul Comun de Monitorizare al Programului pentru fiecare apel în parte.

 • TIPURI DE PROIECTE
  • Proiecte tip HARD(cu componentă de infrastructură având o valoare de miniumum 1 mil EURO) (Obiectivele tematice 7 şi 8)
  • Proiecte tip SOFT (fără componentă de infrastructură, sau cu o componentă de infrastructură având o valoare mai mică de 1 mil. EURO) (Toate obiectivele tematice)

 • CONDIŢII DE ELIGIBILITATE

  Pentru a fi eligibil pentru finanţare în cadrul Programului, un proiect trebuie să îndeplinească următoarele 3 criterii: eligibilitatea solicitantului, eligibilitatea activităţilor şi eligibilitatea cheltuielilor

  • Proiectul trebuie să respecte lista cheltuielilor eligibile inclusă în Ghidul Solicitantului
  • Proiectul trebuie să fie comun

  Proiectele trebuie să aibă impact transfrontalier direct, să fie implementat în aria programului şi să se încadreze într-una din următoarele categorii: integrat (fiecare beneficiar implementează activităţi pe partea sa), simetric (activităţi similare sunt implementate în paralele în statele participante), simple (activităţi implementate în principal pe o parte a graniţei dar cu impact pentru ambele state).

  ALOCARE LA NIVEL DE PROIECT

  În funcție de prioritatea căreia i se adresează proiectele, precum și tipul de proiect (hard sau soft) Comitetul Comun de Monitorizare a stabilit valorile minime și maxime ale grantului care poate fi acordat. Astfel, acestea pot varia intre 50.000 și 2 milioane Euro pentru proiectele selectate în urma apelurilor (valorile exacte / prioritate /tip de proiect sunt disponibile pe site-ul programului, la adresa http://www.ro-ua.ro-ua-md.net/apeluri-de-proiecte-principalele-caracteristici/ ), respectiv pot ajunge până la 10 mil. Euro pentru proiectele mari de infrastructură.

  COFINANȚAREA

  Beneficiarii vor contribui cu o cofinanţare de minim 11,11% din valoarea grantului acordat.

  Pentru partenerii din România va putea fi rambursată de la bugetul de stat o parte din cofinanțare (până la 8% din valoarea cofinanţării).

  ELIGIBILITATEA PARTENERIATULUI

  In implementarea unui proiect finanţat din Program, o organizaţie poate participa în calitate de Beneficiar Lider sau Beneficiar partener.

  LOCAŢIA PROIECTULUI

  Activităţile proiectului trebuie localizate în aria eligibilă a Programului. Cu toate acestea, programul include o regulă de flexibilitate cu un cuantum maxim de 10% din buget, care pot fi utilizaţi fie de către beneficiari localizaţi în afara ariei eligibile fie pentru activităţi în afara ariei cu condiţia ca activităţile realizate să fie în beneficiul ariei programului.

  PROIECTE MAJORE DE INFRASTRUCTURĂ
  În cadrul programului vor fi finanţate proiecte mari de infrastructură atribuite prin încredințare directă (Direct Award). Selecţia acestora a fost realizată de către o structură comună de lucru româno-ucraineană. Alocarea maximă pentru proiectele mari de infrastructură este de 30% din contribuţia UE la Programului. Lista proiectelor este inclusă în program, dar documentaţia tehnică aferentă acestora urmează să fie aprobată în două etape de Comisia Europeană în perioada următoare (2016-2017). Proiectele propuse spre finanţare Comisiei Europene, inclusiv lista de rezervă sunt următoarele:

  Titlu Proiect

  Lider/parteneri

  Buget proiect

  (mil. EUR)

  Grant solicitat

  (mil. EUR)

  1. “Râu curat” – Dunărea

  Lider – Departamentul de Dezvoltare a Infrastructurii, Gospodăriilor și Serviciilor Comunale, Administrația Regională de Stat, Odessa, UA

  Parteneri – Consiliul Regional Odessa, UA

  Consiliul Local al Orașului Izmail, UA

  Administrația Rezervei Biosferei Delta Dunării, RO

  Consiliul Județean Tulcea, RO

   

   

   

   

   

   

  4,3

   

   

   

   

   

  3,8

  2. Îmbunătățirea infrastructurii transfrontaliere – poartă de deschidere către Europa

  Lider – Serviciul de Drumuri, Cernăuți, UA

  Parteneri – Consiliul Județean Suceava

   

   

  4,5

   

   

  4,1

  3. Cooperare regională pentru prevenirea și lupta împotriva infracționalității transfrontaliere  între România și Ucraina

  Lider – Inspectoratul General al Poliției Române

  Parteneri – Inspectoratul General al Poliției de Frontieră, RO

  Departamentul Afacerilor Interne, Ivano-Frankivsk, UA

   

   

   

  3,5

   

   

   

   

   

  3,2

  4. Îmbunătățirea siguranței populației și a nivelului de securitate transfrontalieră prin îmbunătățirea instruirii comune și a acțiunilor de cooperare în managementul situațiilor de urgență

  Lider – Inspectoratul General pentru Situațiile de Urgență, RO

  Parteneri –

  Inspectoratul General al Aviației, RO

  Inspectoratul General al Jandarmeriei Române

  Departamentul Serviciului de Stat pentru Situațiile de Urgență, Cernăuți, UA

  Departamentul Serviciului de Stat pentru Situațiile de Urgență, Ivano-Frankivsk, UA

  Administrația Regională de Stat, Ivano-Frankivsk, UA

   

   

   

   

   

  7,3

   

   

   

   

   

   

  6,6

  Lista de rezerva

  1. Modernizarea infrastructurii de protecţie împotriva inundațiilor și poluărilor accidentale pe Siret și Prut, în zona de frontieră dintre România și Ucraina;

  Lider – Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor, RO

  Parteneri –

  Administrația Bazinală de Apă Siret, RO

  Administrația Bazinală de Apă Prut-Bârlad, RO

  Agenția de Stat a Resurselor de Apă, UA

   

   

   

   

   

  9,5

   

   

   

   

   

   

  8,5

  2. ECOPORT

  Lider – Departamentul Complexului Maritim, al Transportului și Comunicațiilor, Administrația Regională de Stat Odessa, UA

  Parteneri – Ministerul Transporturilor, RO

  Institutul de Știință, Cercetare, Proiectare Maritimă, UA

   

   

   

   

   

   

  5,7

   

   

   

   

   

   

   

  5,1 

  3. Infrastructura transfrontalieră de sănătate

  Lider – Consiliul Județean Tulcea

  Parteneri – UAT Măcin, RO

  Departamentul Sănătății, Administrația Regională de Stat Odessa, UA

  Spitalul Bazinului Dunării, UA

   

   

   

   

   

   

  4,1

   

   

   

   

   

   

   

  3,7

 Valoarea totală a proiectelor de pe lista principală este de 19.690.000 Euro din care 17.900.000 Euro reprezintă finanţarea UE.

 • STADIU
  • Programul a fost aprobat în decembrie 2015;
  • Până la 31 august 2016, Comitetul Comun de Monitorizare a luat următoarele decizii principale:
   • Aprobarea Strategiei Multianuale de Asistență Tehnică a Programului
   • Aprobarea Procedurii de evaluare şi aprobare în două etape a proiectelor majore de infrastructură atribuite prin încredințare directă
   • Aprobarea principiilor generale aferente lansării apelurilor de proiecte:
    • Apeluri pentru proiecte hard (infrastructură peste 1 mil EUR)-OT 7 şi OT8 şi soft (fără infrastructură) – OT2, OT3, OT7 şi OT8 planificate pentru începutul anului 2017. Lansarea apelurilor depinde și de semnarea Acordului Financiar dintre Comisia Europeană și Ucraina.
    • Se va lansa în primele apeluri întreaga alocare disponibilă pentru proiecte (din care s-a dedus alocarea pentru LIP -36,1 mil EUR), astfel
     • TO 2 (educaţie cercetare şi inovare:3.6 mill.EUR
     • TO3 (cultură): 6 mill. EUR
     • TO7 (accesibilitate): 12,1 mill. EUR
     • TO8 (siguranţă şi securitate): 14,4 mill. EUR
      • O organizaţie poate depune proiecte ca lider de proiect pentru maxim 1 proiect/apel/prioritate;
      • Numărul maxim de parteneri în proiecte-4
    • A fost lansată în luna iulie 2016 pregătirea proiectelor mari de infrastructură. În septembrie-octombrie 2016, au fost depuse Sumarele de Proiect la AM. După evaluarea acestora și definitivare, vor fi înaintate spre aprobare CE.Ulterior, se va demara elaborarea proiectului și a documentației tehnice.
   • MANAGEMENTUL PROGRAMULUI

    Proces

    România

    Ucraina

    MANAGEMENTUL PROGRAMULUI

    Autoritate de Management

    Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administrației Publice

     

     

    Autoritate Naţională

     

     

    Ministerul Economiei şi Comerţului

    Secretariat Tehnic Comun

    în cadrul Biroului Regional pentru Cooperare Transfrontalieră Suceava

     

    Antenele Secretariatului Tehnic Comun

     

    Odessa

     

    Cernăuţi

    MONITORIZARE

    Comitetul Comun de Monitorizare

    -      Responsabil cu monitorizarea implementării programului;

    -      Număr echilibrat de reprezentanţi din ambele state partenere în program, de la nivel naţional, regional şi local;

    -      Prezidat de către Autoritatea de Management;

    -      Comisia Europeană poate participa cu rol consultativ;

    CERTIFICARE SI PLĂŢI

    Unitatea de Plată

    Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administrației Publice

     

     

    CONTROLUL CHELTUIELILOR

    Controlori de prim nivel

     

    Auditori

    Romania – Controlori de prim nivel (MDRAP)

    Ucraina – auditori contractaţi la nivel de proiect

    AUDIT

    Autoritatea de Audit

     

    Autoritatea de Audit din cadrul Curţii de Conturi a României

    Grup de Auditori

    - Reprezentanţi din ambele state partenere în program;

    - Constituit în scopul de a asista Autoritatea de Audit;

     


    Documentele PROGRAMULUI  OPERATIONAL ENI ROMANIA – UCRAINA 2014-2020

    Evenimente

    Închiderea programelor ENPI și lansarea programelor ENI (18-11-2016)

    Consultare publica SEA pentru programul Romania-Ucraina 2014-2020, mai-iunie 2015 (25-05-2015)

    Consultare publica pentru programul Romania-Ucraina 2014-2020, mai 2015 (25-05-2015)

    Anunţ privind elaborarea primei versiuni a Programului Operațional  Comun România-Ucraina 2014-2020 (12-02-2015)

     Noi pasi in procesul de pregatire a doua programe din perioada 2014-2020: Romania-Republica Moldova si Romania-Ucraina (30-10-2014)

Actualizat Vineri, 18 Noiembrie 2016