www.ro-ua-md.net
FIŞĂ DE PREZENTARE
PROGRAMULUI OPERATIONAL
ENI ROMANIA – REPUBLICA MOLDOVA 2014-2020

Aria de cooperare

România, judeţele: Botoșani, Iași, Vaslui , Galați
Republica Moldova , întreg teritoriul

Centre majore:
Bucureşti, Suceava, Bacău şi Piatra Neamț.

Regula de flexibilitate:
10% din bugetul Programului poate fi utilizat după cum urmează:
• De către beneficiari din România implicaţi în Proiecte Majore de Infrastructură (PMI) localizaţi în afara ariei programului, cu condiţia ca participarea lor in proiect sa fie necesară, implementării proiectului şi să respecte criteriile de eligibilitate definite pentru fiecare procedură de selecţie
• De către beneficiari, inclusiv lideri de proiect, localizaţi în aria programului, sau de către Beneficiari ai Proiectelor Majore de Infrastructură (PMI) pentru implementarea unor activităţi necesare realizării obiectivelor proiectului în afara ariei programului.

BUGETUL PROGRAMULUI

89.1 milioane buget total – dintre care 81 milioane finanțate de UE prin Instrumentul European de Vecinătate – ENI și 8.1 milioane euro cofinanțare asigurată de statele partenere

OT 2. Sprijin pentru educație, cercetare, dezvoltare tehnologică și inovare
Buget total: 7.200.000 Euro

OT 3. Promovarea culturii locale și conservarea patrimoniului istoric
Buget total: 12.600.000 Euro

OT 7. îmbunătăţirea accesibilităţii în regiuni, dezvoltarea transportului şi a reţelelor şi a sistemelor de comunicaţii
Buget total: 24.471.558 Euro

OT 8. Provocări comune în domeniul siguranţei şi securităţii
Buget total: 36.728.442 Euro

Asistența tehnică
Buget total: 8.100.000

Un procent de 30% din totalul fondurilor programului va fi dedicat finanțării unor proiecte majore de infrastructură incluse ca anexă în program.

STRATEGIA PROGRAMULUI

Obiectivul general al Programul Operaţional Comun România – Republica Moldova este de a spori dezvoltarea economică şi de a îmbunătăţi calitatea vieţii oamenilor din zona vizată de program prin investiţii comune în educaţie, dezvoltare economică, cultură, infrastructură şi sănătate, asigurând în acelaşi timp siguranţa şi securitatea cetăţenilor din cele două ţări

Obiectivul tematic 2: Sprijin pentru educaţie, cercetare, dezvoltare tehnologică şi inovare (7,2 mil euro)

Prioritatea 1.1 - Cooperare instituțională în domeniul educațional în vederea creșterii accesului la educație și a calității acesteia

 • Tipuri de activități:
  • Investiţii
  • Achiziţia de echipamente
  • Studii, strategii, schimburi de experienţă
  • Acţiuni comune în sprijinul grupurilor dezavantajate

Prioritatea 1.2 – Promovare și sprijin pentru cercetare și inovare

 • Tipuri de activități:
  • Investiţii
  • Achiziţia de echipamente
  • Dezvoltarea de parteneriate/reţele între universităţi pentru dezvoltarea în comun a cercetării teoretice;
  • Acţiuni comune de cercetare şi studii

Obiectivul tematic 3: Promovarea culturii locale și protejarea patrimoniului istoric (12, 6 mil euro)

Prioritatea 2.1 – Promovarea și conservarea patrimoniului cultural și istoric

 • Tipuri de activități:
  • Investiţii
  • Achiziţia de echipamente
  • Promovarea patrimoniului cultural şi istoric prin constituirea de reţele comune de instituţii, evenimente culturale şi dezvoltarea de strategii comune.
  • Promovarea activităţilor specifice şi tradiţionale în regiunea eligibilă (inclusiv a evenimentelor culturale transfrontaliere);

   Obiectivul tematic 7: Îmbunătățirea accesibilităţii în regiuni, dezvoltarea transportului şi a reţelelor şi sistemelor comune de transport (24,4 mil euro)

   Prioritatea 3.1 – Dezvoltarea infrastructurii de transport transfrontalier şi a infrastructurii TIC Tipuri de activități:

   • Investiții în infrastructura de transport
   • Investiții comune în infrastructura TIC cu impact transfrontalier

   Obiectivul tematic 8: Provocări comune în domeniul siguranţei şi securităţii (36,7 mil euro)

   Prioritatea 4.1 – Sprijin pentru dezvoltarea serviciilor de sănătate şi a accesului la sănătate Tipuri de activități:

   • Planuri, politici și strategii de sănătate publică
   • Investiții în infrastructura medicală
   • Schimburi de experiență, campanii de conștientizare

   Prioritatea 4.2 – Sprijin pentru activităţi comune în vederea prevenirii dezastrelor naturale şi antropice, precum şi acţiuni comune în timpul situaţiilor de urgenţă

   • Tipuri de activități:
    • Standarde, hărți, sisteme de integrate de monitorizare
    • Investiții și dezvoltarea de sisteme de management de urgență
    • Investiții în construirea, renovarea sau modernizarea infrastructurii situațiilor de urgență
    • Schimburi de experiență, campanii de conștientizare

   Prioritatea 4.3 – Prevenirea şi combaterea criminalităţii organizate şi cooperarea poliţiei

   • Tipuri de activități:
    • Investiții în infrastructura vamală
    • Investiții în echipamente de funcționare și facilități specifice pentru activitatea de poliție / vamă / poliția de frontieră / jandarmerie
    • Politici, strategii, campanii de sensibilizare, schimb de experiență.
    • Asistenţa tehnică (8.100.000 Euro)

   BENEFICIARI ELIGIBILI

   Administraţia publică naţională/regională/locală şi alte instituţii publice
   Organizații  non-guvernamentale, alte asociaţii relevante
   Instituţii educaționale
   Institute/organizaţii de cercetare;
   Muzee, instituţii culturale/religioase/de cult
   Alte asociaţii/organizaţii relevante pentru fiecare prioritate

   PROIECTE ELIGIBILE

   Acordare de finanțare nerambursabilă (granturi), în mod competitiv, în cadrul unor apeluri de propuneri de proiecte comune de cooperare transfrontalieră;
   Criteriile generale şi specifice de selecţie a proiectelor sunt aprobate de către Comitetul Comun de Monitorizare al Programului pentru fiecare apel în parte.

   TIPURI DE PROIECTE

   Se vor putea finanta doua tipuri de proiecte:

   • Proiecte tip HARD (cu componentă de infrastructură având o valoare de minim 1 mil. EURO)
   • Proiecte tip SOFT (fără componentă de infrastructură, sau cu o componentă de infrastructură având o valoare mai mică de 1 mil. EURO)(toate obiectivele tematice)

   CONDIȚII DE ELIGIBILITATE

   Pentru a fi eligibil pentru finanţare în cadrul Programului, un proiect trebuie să îndeplinească următoarele 3 criterii: eligibilitatea solicitantului,  eligibilitatea activităţilor şi eligibilitatea cheltuielilor.

   • Proiectul trebuie să respecte lista cheltuielilor eligibile inclusă în Ghidul Solicitantului
   • Proiectul trebuie să fie comun, să includă parteneri din ambele state

   Proiectele trebuie să aibă impact transfrontalier direct, să fie implementat în aria programului şi să se încadreze într-una din următoarele categorii: integrat (fiecare beneficiar implementează activităţi pe partea sa), simetric (activităţi similare sunt implementate în paralele în statele participante), simple (activităţi implementate în principal pe o parte a graniţei dar cu impact pentru ambele state).

   ALOCARE LA NIVEL DE PROIECT

   În funcție de prioritatea căreia i se adresează proiectele, precum și tipul de proiect (hard sau soft) Comitetul Comun de Monitorizare a stabilit valorile minime și maxime ale grantului care poate fi acordat. Astfel, acestea pot varia intre 50.000 și 2 milioane Euro pentru proiectele selectate în urma apelurilor (valorile exacte / prioritate /tip de proiect sunt disponibile pe site-ul programului, la adresa http://www.ro-md.ro-ua-md.net/primele-apeluri-de-proiecte-in-cadrul-programului-operational-comun-romania-republica-moldova-2014-2020/ ), respectiv pot ajunge până la 10 mil. Euro pentru proiectele mari de infrastructură.

   COFINANȚAREA

   Beneficiarii vor contribui cu o cofinanţare de minim 11,11% din valoarea grantului acordat.
   Pentru partenerii din România va putea fi rambursată de la bugetul de stat o parte din cofinanțare (până la 8% din valoarea cofinanţării).

   PROIECTELE MARI DE INFRASTRUCTURĂ

   În cadrul programului vor fi finanţate proiecte mari de infrastructură  atribuite prin încredințare directă (Direct Award). Selecţia acestora a fost realizată de către o structură comună de lucru româno-ucraineană. Alocarea maximă pentru proiectele mari de infrastructură este de 30% din contribuţia UE la Programului. Lista proiectelor este inclusă în program, dar documentaţia tehnică aferentă acestora  urmează să fie aprobată în două etape de Comisia Europeană în perioada următoare (2016-2017). Proiectele propuse spre finanţare Comisiei Europene, inclusiv cele aflate pe lista de rezervă sunt următoarele: 

   Titlu Proiect
   Lider / parteneri
   Buget proiect
   (mil.EUR)
   Grant solicitat
   (mil.EUR)
   1. Infrastructură de comunicații

   Lider – Ministerul Afacerilor Interne, RM

   Parteneri – Ministerul Transporturilor, RO
   7,8
   5,01

   2.Cooperare Regională pentru Prevenirea şi Combaterea Criminalităţii Transfrontaliere România-Moldova

   Lider – Inspectoratul General al Poliției Române

   Parteneri – Inspectoratul General al Poliției de Frontieră, RO

   Inspectoratul General al Poliției din Republica Moldova

   Departamentul Poliției de Frontieră, RM

   10
   6,4

   3.Zona de cooperare transfrontalieră România - Republica Moldova, o zona mai sigură prin îmbunătăţirea infrastructurii de operare a Serviciului Mobil de Urgenţă, Reanimare şi Descarcerare (SMURD), nivelului de pregătire profesională şi menţinerea capacităţii de intervenţie a personalului în situații de urgență

   Lider – Inspectoratul General pentru Situațiile de Urgență, RO

   Parteneri – Inspectoratul General al Aviației, RO

   Inspectoratul pentru Situațiile de Urgență, Iași, RO

   Ministerul Sănătății, RO

   Serviciul pentru Protecție Civilă și Situații de Urgență, RM

   Ministerul Sănătății, MD

   10
   6,4

   4.Reabilitarea și modernizarea birourilor vamale de frontieră de pe granița România - Moldova, respectiv birourile vamale Albiţa - Leușeni, Sculeni - Sculeni și Giurgiulești – Giurgiulești.

   Lider – Agenția Națională de Administrare Fiscală, RO

   Parteneri – Serviciul Vamal al Republicii Moldova
   10
   6,4
   Lista de rezerva

   1.Punerea în siguranţă şi reabilitarea amenajărilor de la nodul hidrotehnic Stânca Costeşti – etapa I

   Lider – Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor

   Parteneri - Administrația Națională Apele Române

   Agenția Apele Moldovei, MD

   10
   9

   Valoarea totală a proiectelor de pe lista principală este de 30,7 mil. Euro din care 24,21 mil. Euro reprezintă finanţarea UE.

   ELIGIBILITATEA PARTENERIATULUI

   In implementarea unui proiect finanţat din Program, o organizaţie poate participa în calitate de Beneficiar Lider sau Beneficiar partener.

   LOCAȚIA PROIECTULUI

   Activităţile proiectului trebuie localizate în aria eligibilă a Programului. Cu toate acestea, programul include o regulă de flexibilitate cu un cuantum maxim de 10% din buget, care pot fi utilizaţi fie de către beneficiari localizaţi în afara ariei eligibile fie pentru activităţi în afara ariei cu condiţia ca activităţile realizate să fie în beneficiul ariei programului. 

   STADIU

  • Programul a fost adoptat de Comisia Europeană în decembrie 2015;
  • Până la 31 august 2016, Comitetul Comun de Monitorizare a luat următoarele decizii principale:
   • Aprobarea Strategiei Multianuale de Asistență Tehnică a Programului
   • Aprobarea Procedurii de aprobare și evaluare a proiectelor majore de infrastructură atribuite prin încredințare directă
   • Aprobarea principiilor generale aferente lansării apelurilor de proiecte:
    • Apeluri pentru proiecte hard (infrastructură peste 1 mil EUR)- OT3, OT 7 şi OT8 şi soft (fără infrastructură) – OT2, OT3, OT7 şi OT8 planificate pentru începutul anului 2017. Lansarea apelurilor depinde și de semnarea Acordului Financiar dintre Comisia Europeană și Republica Moldova.
    • Se va lansa în primele apeluri întreaga alocare disponibilă pentru proiecte (din care s-a dedus alocarea pentru LIP - 48,6 mil EUR), astfel
     • TO 2 (educaţie cercetare şi inovare:6,5 mill.EUR
     • TO3 (cultură): 11,3 mill. EUR
     • TO7 (accesibilitate): 17 mill. EUR
     • TO8 (siguranţă şi securitate):13,7 mill. EUR
    • O organizaţie poate depune proiecte ca lider de proiect pentru maxim 1 proiect/apel/prioritate;
    • Numărul maxim de parteneri în proiecte-4
   • A fost lansată în luna iulie 2016 pregătirea proiectelor mari de infrastructură. În septembrie-octombrie 2016, au fost depuse Sumarele de Proiect la AM. După evaluarea acestora și definitivare, vor fi înaintate spre aprobare CE.Ulterior, se va demara elaborarea proiectului și a documentației tehnice.

   MANAGEMENTUL PROGRAMULUI

   Proces
   România

   Republica Moldova

   MANAGEMENTUL PROGRAMULUI

   Autoritate de Management

   Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administrației Publice

    
   Autoritate Naţională
    

   Cancelaria de Stat a
   Republicii Moldova

   Secretariat Tehnic Comun

   în cadrul Biroului Regional pentru Cooperare Transfrontalieră Iași

    

   Antena Secretariatului Tehnic Comun

    
   Chișinău
   MONITORIZARE

   Comitetul Comun de Monitorizare

   • Responsabil cu monitorizarea implementării programului;
   • Număr echilibrat de reprezentanţi din ambele state partenere
    în program, de la nivel naţional, regional şi local;
   • Prezidat de către Autoritatea de Management;
   • Comisia Europeană poate participa cu rol consultativ;
   PLĂŢI
   Unitatea de Plată

   Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administrației Publice

    
   CONTROLUL CHELTUIELILOR
   Controlori de prim nivel

   Auditori

   Romania – Controlori de prim nivel

   Republica  Moldova – auditori contractaţi la nivel de proiect

   AUDIT

   Autoritatea de Audit

   Autoritatea de Audit din cadrul Curţii de Conturi a României

   Grupul Auditorilor
   • Reprezentanţi din ambele state partenere în program;
   • Constituit în scopul de a asista Autoritatea de Audit;

   Documentele PROGRAMULUI OPERATIONAL ENI ROMANIA – REPUBLICA MOLDOVA 2014-2020

   Evenimente

Actualizat Vineri, 18 Noiembrie 2016