Declara?ie de pres?
cu prilejul adopt?rii de c?tre Comisia European?
a Programului Opera?ional Regional 2014-2020
(Bruxelles, 23 iunie 2015)

Sevil Shhaideh, ministrul dezvoltarii regionale si administratiei publice:

„Am deosebita onoare s? particip ast?zi la evenimentul de aprobare oficial? a Programului Opera?ional Regional 2014-2020. Evenimentul finalizeaz? munca ?i eforturile începute înc? din anul 2013, chiar dac? programul a fost transmis oficial în august 2014, eforturi sus?inute de domnul ministru Liviu Nicolae Dragnea, de întreaga echip? a ministerului ?i de echipa DG Regio. Cu toate c? ast?zi, într-adev?r, marc?m finalizarea acestor negocieri, de fapt ast?zi începem o nou? etap? în dezvoltarea României, etap? de care vor beneficia peste 7 milioane de cet??eni ai ??rii noastre, peste 1200 de localit??i ?i, a?a cum a men?ionat ?i doamna comisar, peste 5000 de întreprinderi mici ?i mijlocii.

POR 2014-2020 are o alocare cu 77% mai mare decât POR 2007-2013, 8,2 miliarde euro, din care contribu?ia Fondului European de Dezvoltare Regional? 6,7 miliarde de euro.

Tipurile de investi?ii care se vor finan?a în perioada 2014-2020 sunt din cele pe care le-am finan?at ?i în perioada 2007-2013, respectiv ?colile, drumurile, investi?ii în turism, IMM-urile, îns? avem foarte multe elemente de noutate: vom finan?a construirea a 3 spitale regionale, la Ia?i, la Cluj, la Craiova, cu o finan?are de aproape 300 de milioane de euro. Vom cadastra 5,7 milioane hectare în 793 de comune din România, vom finan?a proiectele Strategiei Regiunii Dun?rii cu cel pu?in 439 de milioane de euro FEDR, vom finan?a Investi?ia Teritorial? Integrat? Delta Dun?rii – zon? unic? în România ?i din punctul nostru de vedere ?i în Europa - vom sprijini dezvoltarea urban? concentrat? ?i integrat? cu un buget total de 4,8 miliarde de euro. Aducem nou eficien?a energetic? pentru cl?dirile publice, de aceast? dat?, fa?? de cele reziden?iale din exerci?iul anterior, inclusiv iluminatul public. ?i nu în ultimul rând, al?turi de finan?area ?colilor, în aceast? perioad? vom finan?a inclusiv gr?dini?ele ?i cre?ele.

Într-adev?r, aceast? versiune POR 2014-2020 este rezultatul unui proces foarte amplu de negociere, un proces foarte complex. De ce? Pentru c? acest program a trebuit s? îmbine obiectivele României pe dezvoltare cu obiectivele tematice ale strategiei Europa 2020. Profit de aceast? ocazie s? mul?umesc întregului Guvern al României pentru sprijinul pe care l-a acordat acestui program, inclusiv ministerelor de linie, cum s-a men?ionat anterior, Ministerul Educa?iei, Ministerul Muncii, Ministerul S?n?t??ii, care s-au implicat activ în programare, doamnei comisar Corina Cre?u pentru tot sprijinul pe care l-am avut, echipei DG Regio – Unitatea pentru România ?i nu în ultimul rând colegilor din echipa Autorit??ii de Management a POR, colegilor din Ministerul Dezvolt?rii care au sus?inut toate aceste eforturi, care într-adev?r ast?zi se concretizeaz? prin adoptarea oficial? a acestui program.

Sper ca toate obiectivele pe care ni le-am propus prin POR 2014-2020 s? conduc?, într-adev?r, la ceea ce sper?m cu to?ii, la o dezvoltare echilibrat? a României. ?i a?a cum v-am obi?nuit în programul 2007-2013, „c?l?toria continu?”.

V? mul?umesc.”

Publicat Marti, 23 Iunie 2015