POCU - Ghidul Solicitantului pentru "Educatie de calitate in crese la nivel national" in consultare publica

Marti, 12 Septembrie 2017

Organismul Intermediar din cadrul Ministerului Educatiei Nationale publică în consultare Ghidul Solicitantului Conditii Specifice ”Educație de calitate în creșe la nivel national”, Axa prioritară 6 - Educație și competențe, Obiectivele specifice O.S.6.2. - Creșterea participării la învăţământul antepreșcolar și preșcolar, în special a grupurilor cu risc de părăsire timpurie a școlii, cu accent pe copiii aparținând minorității roma și a celor din mediul rural; O.S.6.6. - Îmbunătățirea competențelor personalului didactic din învățământul preuniversitar în vederea promovării unor servicii educaţionale de calitate orientate pe nevoile elevilor și a unei școli incluzive.

Tipurile de activități eligibile care vor fi finanțate în contextul acestui apel de proiecte de tip noncompetitiv sunt în principal cele care vizează implementărea la nivel național a măsurilor destinate realizării unui cadru instituțional și de curriculum național obligatoriu pentru învățământul antepreșcolar, precum și formării profesionale unitare a personalului didactic din acest domeniu.

Vă rugăm să transmiteți observatiile/propunerile dumneavoastră privind îmbunătățirea documentelor mai sus menţionate, la adresa de e-mail: educatie@fonduri-ue.ro până la data de 25.09.2017.