Ca urmare a ANUN?ULUI publicat pe site-ul Ministerului Dezvolt?rii Regionale ?i Administra?iei Publice, la Secretariatul COMISIEI constituit prin Ordinul Ministrului Dezvolt?rii Regionale ?i Administratiei Publice nr. 2423/02.08.2013, în sesiunea 23.09-22.10 2013 au fost depuse ?i  înregistrate pentru a fi selectate în vederea finan??rii  prin ,,Programul prioritar na?ional pentru construirea de sedii pentru a?ez?minte culturale în localit??ile unde nu exist? asemenea institu?ii, precum ?i pentru reabilitarea, modernizarea, dotarea ?i finalizarea lucr?rilor de construc?ie a a?ez?mintelor culturale de drept public din mediul rural ?i mic urban” instituit prin Ordonan?a de urgen?? a Guvernului nr. 118/2006 privind înfiin?area, organizarea ?i desf??urarea activit??ii a?ez?mintelor culturale, aprobat? cu modific?ri ?i complet?ri prin Legea nr. 143/2007, cu modific?rile ?i complet?rile ulterioare”,  obiectivele:

  • ,,Reabilitarea, modernizarea infrastructurii culturale ?i dotarea a?ez?mintelor culturale din mediul mic urban”
  • ,,Reabilitarea, modernizarea infrastructurii culturale ?i dotarea a?ez?mintelor culturale din mediul rural”, un num?r de 560 de cereri

În conformitate cu prevederile art.23 alin.(1) - (3) din O.U.G. nr. 118/2006 privind înfiin?area, organizarea ?i desf??urarea activit??ii a?ez?mintelor culturale, aprobat? cu modific?ri ?i complet?ri prin Legea nr. 143/2007, cu modific?rile ?i complet?rile ulterioare ?i ale art.4 din Anexa nr.1 „Regulament de organizare ?i func?ionare a Comisiei pentru evaluarea ?i selec?ia proiectelor” la Ghidul operational pentru realizarea obiectivului reabilitarea, modernizarea infrastructurii culturale si dotarea asezamintelor culturale din mediul mic urban din cadrul Programului prioritar national pentru construirea de sedii pentru asezaminte culturale în localitatile unde nu exista asemenea institutii, precum si pentru reabilitarea, modernizarea, dotarea si finalizarea lucrarilor de constructie a asezamintelor culturale de drept public din mediul rural si mic urban , aprobat prin Ordinul comun al ministrului dezvolt?rii regionale ?i turismului ?i ministrului culturii ?i patrimoniului na?ional nr. 1151/2206/2011 ?i art.2 ?i art.5 din Anexa nr.1 „Regulamentul de organizare ?i func?ionare a Comisiei pentru evaluarea ?i selec?ia proiectelor” la Ghidul operational pentru realizarea obiectivului reabilitarea, modernizarea infrastructurii culturale si dotarea asezamintelor culturale din mediul rural din cadrul Programului prioritar national pentru construirea de sedii pentru asezaminte culturale în localitatile unde nu exista asemenea institutii, precum si pentru reabilitarea, modernizarea, dotarea si finalizarea lucrarilor de constructie a asezamintelor culturale de drept public din mediul rural si mic urban, aprobat prin Ordinul comun al ministrului dezvolt?rii regionale ?i tursimului ?i ministrului culturii ?i patrimoniului na?ional nr. 1152/2207/2011, COMISIA pentru evaluarea ?i selec?ia proiectelor, denumit? în continuare Comisia, s-a reunit în sesiuni de lucru succesive, în vederea evalu?rii ?i selec?iei a unui num?r de 488 de cereri prezentate ca eligibile de c?tre Secretariatul COMISIEI. 72 de cereri au fost declarate de c?tre acesta ca fiind neeligibile.

Din cele 488 de cereri eligibile analizate, COMISIA a selectat 426 si a respins 62, repartizate pe cele dou? obiective dup? cum urmeaz?:

  • ,,Reabilitarea, modernizarea infrastructurii culturale ?i dotarea a?ez?mintelor culturale din mediul mic urban”
  • ,,Reabilitarea, modernizarea infrastructurii culturale ?i dotarea a?ez?mintelor culturale din mediul rural”

ANEXA 5. CERERI NEELIGIBILE - 72

Publicat Marti, 24 Decembrie 2013