Legisla?ie – Documente specifice

  1. Ordonan?a de Urgen?? a Guvernului nr. 21/2004 privind Sistemul Na?ional de Management al Situa?iilor de Urgen??, cu modific?rile ?i complet?rile ulterioare, aprobat? prin Legea nr. 15/2005;
  2. Hot?rârea Guvernului nr.557/2016 privind managementul tipurilor de risc ?i  pentru aprobarea repartiz?rii principalelor func?ii de sprijin pe care le asigur? ministerele, celelalte organe centrale ?i organiza?iile neguvernamentale privind prevenirea ?i gestionarea situa?iilor de urgen??;
  3. Ordonan?a de Urgen?? a Guvernului nr. 1/1999 privind regimul st?rii de asediu ?i regimul st?rii de urgen??, cu modific?rile ?i complet?rile ulterioare, aprobat? prin Legea nr. 453/2004;
  4. Hot?rârea Guvernului nr. 1491/2004 pentru aprobarea Regulamentului – Cadru din 2004 privind structura organizatoric?, atribu?iile, func?ionarea ?i dotarea comitetelor ?i centrelor operative pentru situa?ii de urgen??, cu modific?rile ?i complet?rile ulterioare;
  5. Hot?rârea Guvernului nr. 94/2014 privind organizarea, func?ionarea ?i componen?a Comitetului na?ional pentru situa?ii speciale de urgen??, cu modific?rile ?i complet?rile ulterioare;
  6. ORDINUL Ministerului Dezvolt?rii Regionale ?i Administra?ieiPublice nr. 5240/ 2018 privind constituirea Comitetului Ministerial pentru situa?ii de urgen??.

Inspectoratul General pentru Situa?ii de Urgen??

Departamentul pentu Situa?ii de Urgen??
 

Publicat Luni, 6 August 2018