30 mai 2017 – Conferin?a tehnic? pentru preg?tirea Conferin?ei Europene a Mini?trilor Responsabili cu Amenajarea Teritoriului (CEMAT)


Mar?i, 30 mai a.c., a avut loc Conferin?a tehnic? interna?ional? aferent? Conferin?ei Europene a Mini?trilor Responsabili pentru Planificare Spa?ial? (CEMAT). Evenimentul, prezidat de c?tre dl. Ciprian Ro?ca, Secretar de Stat în cadrul MDRAPFE, s-a desf??urat pe tematica zonelor func?ionale, fiind structurat în 4 sesiuni:

 • rezultatele înregistrate în cadrul CEMAT ?i impactul pe care l-a avut platforma informal? de cooperare asupra cadrului strategic ?i legislativ din cadrul statelor membre ale Consiliului Europei pentru domeniul dezvolt?rii teritoriale
 • prezentarea unor proiecte desf??urate sau aflate în curs de desf??urare ce ating tematica zonelor func?ionale
 • dezbaterea conceptului de zone func?ionale
 • prezentarea activit??ilor ce urmeaz? a fi elaborate pentru preg?tirea reuniunii ministeriale din cadrul CEMAT.

Printre cei aproximativ 200 de participan?i s-au num?rat reprezentan?ii Consiliului Europei, Comisiei Europene, ESPON, EUKN, delega?ii din 16 state membre CE, reprezentan?i ai administra?iei publice centrale ?i locale, ai B?ncii Mondiale, mediul academic ?i speciali?ti din domeniul amenaj?rii teritoriului ?i urbanismului din România.

În cadrul evenimentului, pe lâng? dezbaterea subiectului zonelor func?ionale, care constituie tema Pre?edin?iei României a CEMAT, s-a afirmat angajamentul de sus?inere a eforturilor de continuare ale procesului CEMAT.

Obiectivele întâlnirii au fost:

 • definirea tematicii zonelor functionale ?i stabilirea unei viziuni comune cu privire la acest topic
 • identificarea unor direc?ii concrete de abordare a studiului privind zonele func?ionale
 • identificarea persoanelor responsabile cu activitatea CEMAT din cadrul statelor membre (au fost ob?inute toate datele de contact de la toate statele membre CE)
 • capitalizarea rezultatelor ob?inute în alte studii ce au atins tematica zonelor functionale
 • promovarea Pre?edin?iei României a CEMAT
 • deschiderea unei leg?turi între activitatea de organizare a CEMAT ?i Pre?edin?ia României a Consiliului UE din primul semestru al anului 2019, în special, preluarea rezultatelor privind zonele func?ionale în cadrul procesului de revizuire a Agendei Teritoriale
 • capitalizarea rezultatelor CEMAT ?i prezentarea impactului pe care rezultatele CEMAT l-a avut asupra activit??ii de dezvoltare teritorial? din cadrul statelor membre CE
 • lansarea dezbaterii privind posibilit??ile de continuare a CEMAT.

MATERIALE / PREZENTARI


Actualizat Marti, 4 Iulie 2017