Al doilea Apel restrâns, pentru propuneri de proiecte strategice, lansat în cadrul Programului Interreg V-A România-Ungaria

Depunerea proiectelor: 21.06.2017 - 20.09.2017
31 mai 2017
 

Ministerul Dezvolt?rii Regionale Administra?iei Publice ?i Fondurilor Europene din România, în calitate de Autoritate de Management pentru Programul Interreg V-A România-Ungaria ?i Autoritatea Na?ional? – Biroul Primului Ministru din Ungaria - anun?? lansarea, în cadrul programului, a celui de-al doilea Apel restrâns, pentru propuneri de proiecte strategice.

Care este bugetul alocat?

Valoarea fondurilor disponibile pentru acest Apel restrâns de propuneri de proiecte strategice este de 40.945.000,00  EURO (FEDR), completat? de cofinan?area na?ional? a celor dou? state membre participante în program, România ?i Ungaria.

Care sunt domeniile în care se pot depune proiecte?

Prioritatea de investi?ii (Pi) lansat? prin Apelul restrâns de propuneri de proiecte strategice este 9/a - Investi?ii în infrastructura medical? (in cadrul Axei prioritare 4: Îmbun?t??irea serviciilor de îngrijire a s?n?t??ii).

Apelul restrâns pentru propuneri de proiecte este adresat proiectelor cu valoare strategic?, care abordeaz? cele mai importante nevoi ale regiunii de grani?? româno-maghiare, proiecte care sunt aliniate strategiilor na?ionale, regionale, sau jude?ene relevante ?i care au capacitatea de a produce un impact sporit ?i de a îmbun?t??i calitatea vie?ii în zona de grani??.

Cine poate solicita finan?are?

Criteriile de eligibilitate pentru aplican?i, ac?iuni ?i cheltuieli sunt stabilite in Ghidul Solicitantului. Pot beneficia de proiecte finan?ate prin program organiza?iile publice (autorit??ile na?ionale, regionale sau locale), organiza?iile echivalente celor de drept public, organiza?ii non-profit (de exemplu asocia?ii) ?i grup?rile europene de cooperare teritorial? (GECT). Se poate aplica pentru finan?are doar în parteneriat transfrontalier.

Aria eligibil? a programului cuprinde jude?ele Arad, Bihor, Satu Mare ?i Timi? în România, respectiv, Békés, Csongrád, Hajdú-Bihar ?i Szabolcs-Szatmár-Bereg, în Ungaria.

Care este rata de cofinan?are?

Ratele de cofinan?are sunt de pân? la 98 % din costurile totale eligibile pentru partenerii romani ?i pân? la 95 % în unele cazuri, chiar 100 %, pentru solicitan?ii maghiari, totalizând atât FEDR cât ?i co-finan?area na?ional?.

Care este procedura de aplicare?

Aplica?iile trebuie depuse online, prin intermediul sistemului eMS, începând cu data de 21.06.2017 ora 8:00, pân? în data de 20.09.2017 ora 16:00 (EET).

Pentru descrierea detaliat? a Apelului de propuneri de proiecte strategice, inclusiv regulile de eligibilitate ?i depunere, precum ?i pentru mai multe informa?ii privind procesul de selec?ie, v? rug?m s? consulta?i Ghidul Solicitantului, aici.

În timpul fazei de aplicare, programul va oferi asisten?? solicitan?ilor prin intermediul Secretariatului Comun (SC). Solicitan?ii pot adresa SC întreb?ri cu privire la regulile acestui Apel de propuneri de proiecte cu cel târziu 21 de zile lucr?toare înaintea închiderii Apelului, la adresa de e-mail: joint.secretariat@brecoradea.ro. R?spunsurile finale la

întreb?ri vor fi transmise (publicate) cu cel pu?in 11 zile lucr?toare înainte de data limit? de depunere.

Sesiuni de informare vor fi organizate atât în România cât ?i în Ungaria. Vom reveni cu detalii privind locul de desf??urare a evenimentelor, în timp util, pe pagina web a programului.

V? DORIM SUCCES!

Publicat Miercuri, 31 Mai 2017