V? aducem la cuno?tin?? c? perioada de depunere a aplica?iilor pentru primul Apel deschis (propuneri de proiecte normale) ?i pentru primul Apel restrâns (proiecte strategice) este prelungit? pân? la data de 30.06.2017, ora 16:00 (EET).

De asemenea, v? inform?m c? pachetele aplica?iei pentru cele dou? solicit?ri de propuneri men?ionate mai sus au fost revizuite. Corrigendum-ul nr. 4, aferent Apelului deschis ?i Corrigendum-ul nr. 4, pentru Apelul restrâns pot fi accesate pe pagina noastr? de internet, în cadrul sec?iunii Apeluri de proiecte, împreun? cu Ghidul Solicitantului pentru proiecte normale ?i Ghidul Solicitantului pentru proiecte strategice, actualizate.

Poten?ialii aplican?i sunt ruga?i s? ia la cuno?tin?? aceste modific?ri de ordin tehnic ?i s? foloseasc? varianta actualizat? a Pachetului aplica?iei.

NOT? pentru aplican?ii care au ob?inut deja Extrasul de carte funciar?: cu referire la cerin?a din Ghidul Solicitantului, potrivit c?reia extrasul de carte funciar? (title deed/tulajdoni lap másolat) eliberat de c?tre Oficiul de Cadastru, pentru fiecare imobil (teren ?i/sau cl?dire) afectat de investi?ie, nu poate fi mai vechi de 30 de zile calendaristice, men?ion?m c? respectivul document î?i men?ine valabilitatea, în cazul în care nu a trecut mai mult de o lun? între data emiterii documentului ?i data depunerii aplica?iei în eMS.

Publicat Miercuri, 31 Mai 2017