Ministerul Dezvolt?rii Regionale, Administra?iei Publice ?i Fondurilor Europene – Autoritatea de Management pentru Programul Interreg V-A România – Ungaria, a lansat procedura de achizi?ie pentru contractarea serviciilor de evauare pentru activit??i de comunicare implementate în 2015 ?i 2016

Pe site-ul https://www.e-licitatie.ro/Public/Common/Content.aspx?f=PublicHomePage, se reg?se?te anun?ul nr. 172962, publicat în data de 03.02.2017.

Data limit? de depunere a ofertelor este 09.03.2017, ora 16:00 (EET). Documenta?ia de atribuire a fost publicat? în S.E.A.P.

Obiectul achizi?iei:

Contractarea serviciilor de evauare pentru activit??i de comunicare implementate în 2015 ?i 2016:

  • cercetare cantitativ?: redactare, transmitere ?i procesare chestionare în rândul beneficiarilor direc?i poten?iali
  • cercetare calitativ?: redactarea de interviuri cu beneficiarii direc?i ai Programului
  • înfiin?area focus grupurilor cu participarea Autorit??ii de Management / Secretariatului Comun al Programului cu privire la Strategia de Comunicare

Obiectivele cercet?rilor cantitative ?i calitative:

  • aprecierea gradului de informare cu privire la identitatea Programului Interreg V-A România – Ungaria ?i a oportunit??ilor de finan?are disponibile prin acest Program
  • aprecierea calit??ii documentelor utilizate pentru informarea ?i evaluarea gradului de satisfac?ie a beneficiarilor direc?i ai Programului cu privire la activitatea dezvoltat? de c?tre autorit??ile de management ale Programului ?i compararea rezultatelor în cadrul ariei eligibile
  • redactarea unui set de recomand?ri utile pentru urm?toarele sesiuni de informare, inclusiv luând în considerare urmt?toarele activit??i pentru perioada de timp r?mas?
Publicat Luni, 13 Februarie 2017